Polubowne metody rozwiązywania sporów zbiorowych – wybrane zagadnienia prawne

Daria Mikos

Abstrakt


Artykuł porusza problem dochodzenia praw oraz interesów ogółu pracowników, którzy reprezentowani są przez organizacje związków zawodowych w sporach z pracodawcą. Celem artykułu jest przedstawienie w sposób szczegółowy problematyki zbiorowych sporów pracowniczych.

Założony cel został zrealizowany poprzez dokładne przedstawienie etapów dochodzenia praw i interesów w sporach zbiorowych o charakterze pracowniczym. W pracy została zastosowana metoda dogmatyczno-prawna. Dokonano analizy, a następnie interpretacji przepisów odnoszących się do sporów zbiorowych z zakresu prawa pracy. Podstawą było badanie norm prawnych ustanowionych przez ustawodawcę. Dokonano również opisu oraz systematyzacji obowiązujących przepisów. Tematyka rozwiązywania zbiorowych sporów pracowniczych została przedstawiona w teorii z dokładnym omówieniem poszczególnych etapów.

Praca ta została podzielona na cztery części. Pierwszą z nich jest przedstawienie podstawowych pojęć z zakresu pracowniczych sporów zbiorowych. Natomiast w kolejnych częściach przedstawiono problematykę poszczególnych etapów dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy, tj. rokowania, mediacja, arbitraż. Omówione zostały również zasady przystępowania do konkretnych etapów rozwiązywania wyżej wymienionych sporów.

Przedstawiona problematyka w znacznym stopniu przybliża czytelnikom, a przede wszystkim podmiotom uczestniczącym w konfliktach zbiorowych z zakresu prawa pracy drogę dochodzenia własnych praw i interesów.


Słowa kluczowe


spór zbiorowy; pracodawca; pracownik; stosunek pracy; rokowania; mediacja; arbitraż; strajk

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baran Krzysztof W.: Spór indywidualny a spór zbiorowy w prawie pracy, [w:] Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej, red. G. Goździewicz, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” 2000, s. 219-236.

Cudowski Bogusław: Model rozwiązywania sporów zbiorowych, [w:] Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej, red. G. Goździewicz, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” 2000, s. 239-261.

Hajn Zbigniew: Pracodawca i organizacja pracodawców jako podmioty zbiorowego prawa pracy, [w:] Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej, red. G. Goździewicz, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” 2000, s. 137-160.

Kalisz Anna, Zienkiwicz Adam: Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej, Sosnowiec: Wyższa Szkoła Humanitas 2015.

Rycak Artur: Praktyka arbitrażu społecznego w zbiorowych sporach pracy w Polsce, [w:] Arbitraż i mediacja w prawie pracy, red. G. Goździewicz, Lublin: Wydawnictwo KUL 2005, s. 127-146.

Seweryński Michał: Wybrane zagadnienia rozwiązywania sporów zbiorowych w Polsce, [w:] Arbitraż i mediacja w prawie pracy, red. G. Goździewicz, Lublin: Wydawnictwo KUL 2005, s. 45-51.

Skałkowski, Marek: Przepisy ogólne, [w:] Kodeks pracy 2017. Praktyczny komentarz z przykładami, red. M. Skałkowski, Warszawa: Infor 2017, s. 13-20.

Szlęzak Andrzej, Pałubicki Roch: Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów pracowniczych. Uwagi ogólne, [w:] Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów pracowniczych, red. A. Góra–Błaszczykowska, K. Antolak–Szymanski, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa 2015, s. 21-32.

Wronikowska Ewa, Nowik Paweł: Zbiorowe prawo pracy, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2008.

Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, red. J. Wratny, K. Walczak, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.1-4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)