The Protection of Client’s Interests, as Arising from the Right (Requirement) to Rely On Legal Professional Privilege in China, Compared to Polish Solutions – the Development of the System. Part I. A Historical Overview of Polish Solutions (until 1975)

Waldemar Bednaruk, Olga Kisiel

Abstrakt


Ochrona interesów klienta wynikająca z prawa (obowiązku) zachowania tajemnicy adwokackiej w Chinach na tle rozwiązań polskich – narodziny systemu. Część I. Rys historyczny rozwiązań polskich (do 1795 roku)

Ochrona interesów klienta w jego relacjach z adwokatem jest obowiązkiem o szczególnym znaczeniu, zwłaszcza gdy mówimy o zachowaniu tajemnicy zawodowej, bez której udzielający pełnomocnictwa nie mógłby zdobyć się na zaufanie konieczne dla pełnego wykorzystania przysługujących mu praw procesowych. W polskich rozwiązaniach ustrojowych model wzajemnych stosunków na linii adwokat-klient kształtował się przez stulecia, prowadząc do takiego rozumienia łączącej ich więzi, która daje rękojmię szerokiej ochrony praw przysługujących stronie w postępowaniu przed wszystkimi sądami. Chińskie doświadczenia są zupełnie odmienne, dlatego też tytułowy obowiązek jest tam pojmowany w zasadniczo różny sposób.


Słowa kluczowe


adwokat; tajemnica adwokacka; historia adwokatury; historia prawa; Polska – historia; Chiny – historia

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Baszkiewicz, Jan. 1963. Młodość uniwersytetu. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Bednaruk, Waldemar. 2006. “Ewolucja poglądów szlachty polskiej na problem wykształcenia prawników.” In Ius et fides. Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin profesora Jana Świtki, edited by Tadeusz Guz, and Małgorzata Kuć, 153–64. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Bednaruk, Waldemar. 2008. Trybunał Koronny. Szlachecki sąd najwyższy w latach 1578–1794. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Bednaruk, Waldemar. 2011. Sejmiki lubelskie w okresie stanisławowskim. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Car, Stanisław. 1925. Zarys historji adwokatury w Polsce. Warszawa: nakł. Księgarni F. Hoesicka.

Dubisz, Stanisław (edited by). 2003. Uniwersalny słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hansen, Edgar. 1962. “Tajemnica zawodowa adwokata.” Palestra 9:10–20.

Janiszewska, Małgorzata. 2008. “Osiemnastowieczny kodeks etyczny adwokatury polskiej.” Palestra 1–2:169–76.

Kisza, Andrzej. 1975. “Adwokat i prawda w świetle francuskiej i angielskiej literatury klasycznej.” Palestra 5:39–57.

Kucharczyk, Mariusz. 2007. “Charakter prawny tajemnicy adwokackiej w ujęciu historycznym.” Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 11(1): 57–72.

Kunicka–Michalska, Barbara. 1972. Ochrona tajemnicy zawodowej w polskim prawie karnym. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Le Goff, Jacques. 1966. Inteligencja w wiekach średnich, translated by Eligia Bąkowska. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen.

Łyczywek, Roman (edited by). 1983. Szkice z dziejów adwokatury. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Malarczyk, Jan. 1995. “Ulrich von Hutten o roli prawa i prawników w Niemczech.” In Dawne prawo i myśl prawnicza. Prace historyczno-prawne poświęcone pamięci Wojciecha Marii Bartla, edited by Jerzy Malec, and Wacław Uruszczak, 145–54. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Opaliński, Krzysztof. 1953. Satyry, edited by Lesław Eustachiewicz. Wrocław: Zakład Imienia Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Orzechowski, Stanisław. 1564. Dyalog albo Rozmowa około Exequcyey Polskiey Korony. Kraków: Drukarnia Łazarzowa.

Payen, Fernand. 1938. O powołaniu adwokatury i sztuce obrończej. Warszawa–Kraków: Księgarnia Powszechna.

Perroy, Edouart. 1969. Historia Francji. Od początku dziejów do roku 1774. Vol. 1. Warszawa: Książka i Wiedza.

Rafacz, Jerzy. 1925. Dawny proces polski. Warszawa: skł. gł. Księgarnie Gebethnera i Wolffa.

Rzewuski, Adam. 1790. O formie rządu republikańskiego myśli. Warszawa: Nakładem i Drukiem Michała Gröla, Księgarza Nadwornego J. K. Mci.

Szkiłądź, Hipolit [et al.] (edited by). 1994. Słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.1-1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)