A chronicle of events in the 19th century press from the perspective of genre theory

Magdalena Pietrzak

Abstract


The author tries to describe a chronicle of events from the perspective of genre theory. A chronicle was a popular 19th century press comment whose aim was to inform readers about the most important events taking place in the city. In her paper the author presents main features that characterize structural, cognitive, pragmatic and stylistic levels of the chronicle. She also points out features that distinguished it from other genres such as news and feuilleton columns.


Keywords


Polish press; 19th century; genre; chronicle of events

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bauer Z.: Gatunki dziennikarskie, w: Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2008, s. 255–280.

Bralczyk J., Wasilewski J.: Język w mediach. Medialność języka, w: Dziennikarstwo i świat mediów, s. 379–401.

Dziki S.: Dzieje prasy polskiej do 1989 r., w: Słownik wiedzy o mediach, red. E. Chudziński, Warszawa–Bielsko-Biała 2009, s. 69–94.

Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Maślanka, Wrocław 1976.

Giełżyński W.: Prasa warszawska 1661–1914, Warszawa 1962.

Głowiński M., T., Okopień-Sławińska A., Sławiński J.: Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 1998.

Gumkowski M.: Felieton [hasło], w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 1994, s. 260–264.

Jędrzejewski S.: Radio, w: Słownik wiedzy o mediach, s. 154–172.

Krzyżanowski J., Hernas Cz.: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. I: A–M, Warszawa 1985.

Pietrzak M.: Wyznaczniki gatunkowe felietonu drugiej połowy XIX wieku (na przykładzie tekstów Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa i Aleksandra Świętochowskiego), Łódź 2013.

Pietrzak M.: Odcinek, felieton, kronika – o tradycji gatunku felietonowego, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 65(2009), s. 145–154.

Przyklenk J.: Staropolska kronika jako gatunek mowy, Katowice 2009.

Siuciak M.: Problem kształtowania się gatunku a stabilizacja jego nazwy – na przykładzie wiadomości prasowej, w: Gatunki mowy i ich ewolucja, t. V: Gatunek a granice, red. D. Ostaszewska, J. Przyklenk, Katowice 2015, s. 326–334.

Witosz B.: Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki, Katowice 2005.

Wojtak M.: Gatunki prasowe, Lublin 2004.

Wojtak M.: „Piyknie hipkoł”, czyli o przeobrażeniach gatunków prasowych, w: Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury, red. K. Ożóg, E. Oronowicz-Kida, Rzeszów 2006, s. 179–190.

Wojtak M.: Współczesnej publicystyki prasowej oblicza różne, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 20(2013), z. 2, s. 205–220.

Wojtak M.: O przeobrażeniach gatunków prasowych, w: taż, Rozłożone gazety. Studia z zakresu prasowego dyskursu, języka i stylu, Lublin 2015, s. 135–149.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rh.2017.65.6-9

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Annals of Arts

Roczniki Humanistyczne · ISSN 0035-7707 | eISSN 2544-5200 | DOI: 10.18290/rh

© The Learned Society of the John Paul II Catholic University of Lublin & The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Humanities


Articles are licensed under a Creative Commons  Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)