Interpretacja pojęcia munus w Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium

Anna Słowikowska

Abstract


Łaciński rzeczownik munus jest wyrazem wieloznacznym. W nauczaniu Soboru Watykańskiego II słowo to występuje aż 255 razy, z czego 55 razy w Konstytucji Lumen gentium. Ojcowie soborowi używali tego terminu w znaczeniu „urzędu”, „funkcji”, „misji”, „służby”, „zadania”, „obowiązku”, „posługi”. W wielu miejscach tłumaczenia Konstytucji z języka łacińskiego na język polski w 1968 r. i 2002 r. są różne. Może to powodować nie tylko problemy interpretacyjne, ale także doktrynalne.


Keywords


Sobór Watykański II, Kościół, władza, zadanie, posługa, urząd

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


(Index) Index verborum cum documentis Concilii Vaticani Secundi, 1967, [oprac.] X. Ochoa, Roma, Institutum Iuridicum Claretianum 1967.

Bertrams Wilhelm, 1965, Papst und Bischofskollegium als Träger der kirchlichen Hirtengewalt, München–Padeborn–Wien, Verlag Ferdinand Schöningh.

Erdö Peter, 1989, «Ministerium, munus et officium in Codice Iuris Canonici», [w:] Periodica de Re Morali Canonica Liturgica 78, nr 4, 411-436.

Gerosa Libero, 2003, Interpretacja prawa w Kościele. Zasady, wzorce, perspektywy, przekł. K. Kubis, A. Porębski, Kraków, Wydawnictwo WAM.

Ghirlanda Gianfranco, 1980, „Hierarchica communio”. Significato della formula nelle „Lumen Gentium”, Roma, Typis Pontificiae Universitatis Gregorianae.

Hervada Javier, Lombardía Pedro, 1996, «Introducción al Derecho Canónico», [w:] Comentario exegetico al Codigo de Derecho Canónico, [red.] Á. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, t. I, Pamplona, Eunsa Ediciones Universidad de Navarra, 90-155.

Krukowski Józef, 2004, Wstęp do nauki o państwie i prawie, Lublin, Wydawnictwo KUL, wyd. II.

Lumembu Josepf Mbuyi, 2002, Hiérarchie comme service: convergence et non-convergence entre les conceptions canonique, augustinienne, et Luba Bantoue du chef coutumier, Romae, Pontificia Università Lateranense.

Prusak Feliks, Sitarz Mirosław, 2000, Propedeutyka prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego.

Ratzinger Joseph, 2000, «Pytania o Kościół», cz. I: «Eklezjologia Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium», przekł. G. Sawicki, [w:] Gość Niedzielny 27, 1 i 4-6.

Ratzinger Joseph, 2012, Opera omnia, t. XII: Głosiciele Słowa i słudzy Waszej radości. Teologia i duchowość sakramentu święceń, [red.] K. Góźdź, M. Górecka, przekł. M. Górecka, M. Rodkiewicz, Lublin, Wydawnictwo KUL.

Sitarz Mirosław, 2004, Słownik prawa kanonicznego, Warszawa, Instytut Wydawniczy Pax.

Sitarz Mirosław, Wasilewicz Urszula, 2013, «Termin portio populi Dei w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i jego tłumaczenia na język polski i francuski», [w:] Roczniki Humanistyczne 61, z. 8, 163-175.

Stelmach Jerzy, Brożek Bartosz, 2006, Metody prawnicze. Logika, analiza, argumentacja, hermeneutyka, Kraków, Wolters Kluwer Polska.

Syryjczyk Jerzy, 1985, «Przepowiadanie słowa Bożego i nauczanie katechetyczne według norm nowego prawa kościelnego», [w:] Duszpasterstwo w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, [red.] J. Syryjczyk, Warszawa, Akademia Teologii Katolickiej, 126-138.

Villar José Ramón, 2004, El Colegio Episcopal. Estructura teológica y pastoral, Madrid, Ediciones Rialp.

Villar José Ramón, 2011, «La constitución Lumen gentium», [w:] Annuarium Historiae Conciliorum 43, nr 1-2, 55-112.

Zając Paweł, 2014, «Wierny świecki jako nadzwyczajny szafarz Komunii świętej (kan. 230 § 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku)», [w:] Kościół i Prawo 3 (16), nr 1, 123-139.

Żmigrodzki Piotr, 2003, Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rh.2015.63.8-9

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Annals of Arts

Roczniki Humanistyczne · ISSN 0035-7707 | eISSN 2544-5200 | DOI: 10.18290/rh

© The Learned Society of the John Paul II Catholic University of Lublin & The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Humanities


Articles are licensed under a Creative Commons  Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)