National Interests in the Origin of the European Coal and Steel Community

Andrzej Madeja

Abstract


Summary

The creation of the European Coal and Steel Community (ECSC) was an unprecedented event. The recognition of the specific features of the new structure requires an analysis of the premises that led to its creation. Particularly noteworthy are the motives behind the decisions of the six original signatory states to the Treaty. The post-war condition of Europe was determined by three factors: a very difficult economic and demographic situation the political and military domination of the United States and threat posed by the Soviet Union. As a result, West European states could not disregard American expectations, which was one of the fundamental conditions for the policy of their governments. This article presents the perspectives of each of the six countries participating in the negotiations of the Treaty. For France, the Schuman Plan was a tool for the implementation of post-war priorities, especially for securing the country against another German aggression. By contrast, the Germans saw in the ECSC project an opportunity to return to the group of full-fledged members of the international community and regain independence in the field of economic policy. The same was true of Italy, which, however, expected support for its economy. The Benelux countries were afraid of the domination of the “big states”, but they were fully aware that there was no alternative to the participation in the Plan. It should be noted that there were very serious discrepancies in the economic interests of the six countries. This problem was solved through the introduction of numerous concessions to the Treaty, providing countries with a derogation from general rules. This made the Schuman Plan and the ECSC a primarily political venture, under which the governments saw the possibility of pursuing their national interests using a new measure – a supranational principle and an organization based on it, called the Community.

 

Streszczenie

Powołanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWS) było wydarzeniem bez precedensu. Dostrzeżenie szczególnych cech nowej struktury wymaga analizy przesłanek, jakie doprowadziły do jej powstania. Na uwagę zasługują tu zwłaszcza motywy kryjące się za decyzjami sześciu pierwotnych sygnatariuszy Traktatu. Powojenną sytuację Europy określiły trzy czynniki: bardzo trudna sytuacja ekonomiczna i demograficzna, polityczno-militarna dominacja Stanów Zjednoczonych oraz zagrożenie ze strony Związku Radzieckiego. W efekcie państwa zachodnioeuropejskie nie mogły nie uwzględniać oczekiwań amerykańskich, co stanowiło jedno z zasadniczych uwarunkowań dla polityki ich rządów.

W pracy przedstawione zostały punkty widzenia każdego z sześciu państw uczestniczących w negocjacjach nad Traktatem. Dla Francji Plan Schumana był narzędziem realizacji powojennych priorytetów, szczególnie zaś zabezpieczenia się przed kolejną niemiecką agresją. Niemcy z kolei upatrywały w projekcie EWWS szansy na powrót do grona pełnoprawnych członków wspólnoty międzynarodowej oraz odzyskanie samodzielności w zakresie polityki ekonomicznej. Podobnie rzecz się miała z Włochami, które oczekiwały jednak wsparcia dla swojej gospodarki. Państwa Beneluksu obawiały się dominacji „wielkich”, lecz miały pełną świadomość, iż dla udziału w Planie nie ma alternatywy. Stwierdzić należy istnienie bardzo poważnych rozbieżności w płaszczyźnie interesów ekonomicznych sześciu państw. Problem ten rozwiązany został poprzez wprowadzenie do Traktatu rozlicznych koncesji zapewniających państwom odstępstwo od ogólnych reguł. Czyniło to z Planu Schumana i EWWS przedsięwzięcie przede wszystkim polityczne, w ramach którego rządy dostrzegły możliwość realizacji interesów swych państw przy zastosowaniu nowego środka, jakim była zasada ponadnarodowa i oparta na niej organizacja, zwana Wspólnotą.


Keywords


Schuman Plan; European Coal and Steel Community; Treaty of Paris; member states; national interests; intergovernmentalism; European integration

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Asbeek Brusse W., The Stikker Plan, w: The Netherlands and the Integration of Europe 1945-1957, red. R.T. Griffiths, Amsterdam: NEHA 1990, s. 69-92.

Bagnato B., La Francia: un partner privilegiato per l’Europa, „Storia delle relazioni internazionali” 13(1998), 2, s. 23-40.

Bartel Ch., Un aspekt particulier de la culture politique internationale luxemburgeoise, Joseph Bech et l’art de concilier les affaires étrangères avec la diplomatie du grand capital siderurgique, w: Robert Schuman et les Pères de l’Europe, red. S. Schirmann, Bruxelles: Peter Lang 2008, s. 235-256.

Bebr G., Labour under the Schuman Plan, „Minnesota Law Review” 52(1954), 7, s. 1007-1022.

Beisner R.L., Dean Acheson. A Life in the Cold War, Oxford: Oxford University Press 2006.

Beloff M., The United States and the Unity of Europe, London: Faber & Faber 1965.

Bickerton Ch.J., Hodson D., Puetter U., The New Intergovernmentalism: States and Supranational Actors in the Post-Maastricht Era, Oxford: Oxford University Press 2015.

Bitsch M.-T., La triple option de Paris: pour une Europe supranationale et sectorielle autour d’un noyau franco-allemand, w: Le Plan Schuman dans l’Histoire, red. A. Wilkens, Bruxelles: Bruylant 2004, s. 149-168.

Boerger-de Smedt A., La Cour de Justice dans les négotiations du traité de Paris instituant la CECA, „Journal of the European Integration History” 14(2008), nr 2, s. 7-33.

Borkowski P.J., Międzyrządowość w procesie integracji europejskiej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR 2013.

Bossuat G., Faire l’Europe sans defaire la France, Bruxelles: Peter Lang 2005.

Bossuat G., L’Europe occidentale à l’heure américaine: le Plan Marshall et l’unité européenne (1945-1952), Paris: Editions 1992.

Bossuat G., La politique française de libération des échanges en Europe et le Plan Schuman, 1950-1951, w: Die Anfänge des Schuman-Plans 1950/51, red. K. Schwabe, Badan-Baden: Nomos 1988, s. 319-332.

Brogi A., L’Italia e l’egemonia americana nel Mediterraneo, Firenze: La Nuova Italia 1996.

Brouwer J.W.L., Divergences d’intérêts et mauvaises humeurs. La France et les pays du Bénélux devant la constrution européenne, 1942-1950, Leiden: Leiden Universiteit 1997.

Buchheim C., Schuman-Plan und liberale Weltwirtschaft (GATT), w: Die Anfänge des Schuman-Plans 1950/51, red. K. Schwabe, Badan-Baden: Nomos 1988, s. 161-170.

Całus A., Aspekty polityczne i prawne EWWS, „Przegląd Zachodni” 4(1963), s. 196, 200.

Coupland P.M. , Western Union, “Spiritual Union”, and European Integration, 1948-1951, „Journal of British Studies” 43(2004), 7, s. 366-394.

Cziomer E., Historia Niemiec współczesnych 1945-2005, Warszawa: Neriton 2006.

de Leonardis M., Italy’s Atlanticism. Between Foreign and Internal Politics, „UNISCI Discussion Papers” 25(2011), 1, s. 17-41.

Defrance C., La France et l’Autorité Internationale de la Ruhr jusqu’à l’annonce du Plan Schuman, w: Le Plan Schuman dans l’Histoire, red. A. Wilkens, Bruxelles: Bruylant 2004, s. 123-146.

Dell E., The Schuman Plan and the British Abdication of Leadership in Europe, Oxford: Oxford University Press 1995.

Di Nolfo E., The Shaping of Italian Foreign Policy during the Formation of the East-West Blocks. Italy between Superpowers, w: Power in Europe? Great Britain, France, Italy, and Germany in a Post-war World 1945-1950, red. J. Becker, F. Knipping, Berlin–New York: De Gruyter 1986, s. 485-501.

Diebold W., The Schuman Plan. A Study in Economic Cooperation 1950-1959, New York: F.A. Praeger 1959.

Dumoulin M., La Belgique et les débuts du Plan Schuman (mai 1950-fevrier 1952), w: Die Anfänge des Schuman-Plans 1950/51, red. K. Schwabe, Badan-Baden: Nomos 1988, s. 271-284.

Fauri F., Italy in International Economic Cooperation: The Franco-Italian Customs Union and the Fritalux-Finibel Negotiations, „Journal of the European Integration History” 1(1995), 2, s. 37-45.

Fransen F.J., The Supranational Politics of Jean Monnet, Westport-London: Greenwood Press 2001.

Fritsch-Bournazel R., Danger allemand et sécurité européenne dans la politique étrangère française d’après guerre, w: L’Allemagne occupée 1945-1949, red. H. Ménudier, Asnieres: Publications de l‘Institutd‘Allemand d‘ Asnieres 1989, s. 183-200.

Gelberg L., Niemcy po drugiej wojnie światowej. Refleksje o sytuacji prawnej, Wrocław: Ossolineum 1970.

Gelewski T., Neutralność podczas II wojny światowej, „Państwo i Prawo” 1969, nr 11, s. 813-819.

Gerbet P., Les origines du Plan Schuman: le choix de la méthode communautaire par le gouvernement français, w: Histoire des débuts de la construction européenne, 1948-1950, red. R. Poidevin, Baden-Baden: Nomos 1986, s. 199-222.

Gillingham J., Coal, Steel, and the Rebirth of Europe, Cambridge: Cambridge University Press 2004.

Gillingham J., Die französische Ruhrpolitik und die Ursprünge des Schumanplans, „Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte“ 35(1987), s. 1-24.

Gillingham J., European Integration, 1950-2003: Superstate or New Market Economy?, Cambridge: Cambridge University Press 2003.

Gillingham J., Jean Monnet and the New Europe, w: Deutschland und Frankreich: Vom Konflikt zur Aussöhnung, red. S.A. Schuker, München: Oldenbourg 2000, s. 197-209.

Gillingham J., Solving the Ruhr Problem: German Heavy Industry and the Schuman Plan, w: Die Anfänge des Schuman-Plans 1950/51, red. K. Schwabe, Badan-Baden: Nomos 1988, s. 399-426.

Giraud E., De la cité à l’Etat continental, w: Sceinces humaines et intégration européenne, Leyden: A.W. Sythoff 1960, s. 127-155.

Griffiths R.T., Die Benelux-Staaten und die Schumanplan-Verhandlungen, w: Vom Marshall-Plan zur EWG. Die Eingliederung der Bundesrepublik Deutschland in die Westliche Welt, red. L. Herbst, München: Oldenbourg 1990, s. 263-278.

Griffiths R.T., Lynch F.M.B., L’échec de la ‘Petite Europe’? Les négociations Fritalux/Finebel, 1949-1950, „Revue historique” 1985, nr 274, s. 159-193.

Griffiths R.T., The Schuman Plan Negotiations: The Economic Clauses, w: Die Anfänge des Schuman-Plans 1950/51, red. K. Schwabe, Badan-Baden: Nomos 1988, s. 35-71;

Griffits R.T., The Abortive Dutch Assault on European Tariffs 1950-52, w: Modern Dutch Studies. Essays in Honour of Professor P. King, red. M. Wintle, London: Athlone Press 1988, s. 186-202.

Guillen P., Le projet d’union économique entre la France, l’Italie et le Benelux, w: Histoire des débuts de la construction européenne, 1948-1950, red. R. Poidevin, Baden-Baden: Nomos 1986, s. 143-163.

Haas B., The Uniting of Europe. Political, Social and Economic Forces 1950-1957, Stanford: Stanford University Press 1958.

Héros, valeurs et symboles de l’Europe, Louvain-la-Neuve: Université catholique de Louvain 1998.

Hitchcock W., France Restored: Cold War Diplomacy and the Quest for Leadership in Europe 1944-1954, Chapel Hill: University of North Carolina Press 1998.

Hitchcock W., France, the Western Alliance, and the Origins of the Schuman Plan, 1948-1950, „Diplomatic History“ 21(1997), 4, s. 603-630.

Kaeckenbeeck H.E.G., The International Authority for the Ruhr and the Schuman Plan, „The Grotius Society” 37(1951), s. 4-22.

Kersten A.E., A Welcome Surprise? The Netherlands and the Schuman Plan Negotiations, w: Die Anfänge des Schuman-Plans 1950/51, red. K. Schwabe, Badan-Baden: Nomos 1988, s. 284-304.

Kersten A.E., Les aspects politiques de la coopération Benelux: l’integration entre la construction interne et les rapports de force internationaux 1944-1958, w: Regards sur le Benelux. 50 ans de coopération, Tielt: Racine 1994, s. 79-91.

Koszel B., Wpływ zimnej wojny na procesy integracyjne w Europie po II wojnie światowej, w: Zimna wojna i jej konsekwencje dla ładu międzynarodowego, red. B. Koszel, S. Wojciechowski, Poznań: Instytut Zachodni 2007.

Krasuski J., Polityka Francji wobec Niemiec w latach 1945-1949, „Przegląd Zachodni” 1(1968), nr 1, s. 1-10.

Krier E., L’industrie lourde luxembourgeoise et le Plan Schuman, w: Die Anfänge des Schuman-Plans 1950/51, red. K. Schwabe, Badan-Baden: Nomos 1988, s. 357-366.

Küsters H.-J., Die Verhandlungen über das institutionelle System zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, w: Die Anfänge des Schuman-Plans 1950/51, red. K. Schwabe, Badan-Baden: Nomos 1988, s. 73-102.

Küsters H-J., Bonn und der Schumanplan. Deutsche Europapolitik in den Verhandlungen über die Montanunion 1950/1951, „Geschichte im Westen” 5(1990), s. 81-100.

Kwilecki A., Ideologia pojednania RFN i Francji, w: Z pogranicza problematyki narodowej i międzynarodowej, Warszawa: PWN 1982, s. 190-225.

Kwilecki A., Polityka pojednania Francji z NRF, „Przegląd Zachodni“ 1969, nr 5, s. 59-86.

Kwilecki A., Zachodnioniemiecka ideologia pojednania z Francją, „Przegląd Zachodni” 1969, nr 6, s. 281-294.

Labour under the ECSC, „World Today” 9(1953), s. 497-504.

Lacroix-Riz A., Paris et Washington au début du Plan Schuman, 1950-1951, w: Die Anfänge des Schuman-Plans 1950/51, red. K. Schwabe, Badan-Baden: Nomos 1988, s. 241-270.

Lagrange M., Les pouvoirs de la Haute Autorité et l’application du Traité de Paris, „Revue du droit public et de la science politique” 1961, nr 1, s. 40-58.

Lappenküper U., Der Schuman-Plan. Mühsamer Durchbruch zur deutsch-französischen Verständigung, „Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte” 42(1994), 3, s. 403-445.

Łastawski K., Historia integracji europejskiej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011.

Le couple France-Allemagne et les institutions européennes, red. M.-T. Bitsch, Bruxelles: Bruylant 2001.

Le plan Marshall et le relèvement économique de l’Europe, red. R. Girault, M. Lévy-Leboyer, Paris: Comité pour l’histoire économique et financière de la France 1993.

Leffeler M.P., The Emergence of the American Grand Strategy, w: The Cambridge History of the Cold War, red. M.P. Leffler, O.A. Westad, t. I, New York: Oxford University Press 2010, s. 67-89.

Les valeurs communes dans l’Union européenne, red. L. Potvin-Solis, Bruxelles: Bruylant 2014.

Lister L., Europe’s Coal and Steel Community, New York: Twentieth Century Fund 1960.

Ludlow N.P., European Integration and the Cold War, w: The Cambridge History of the Cold War, red. M.P. Leffler, O.A. Westad, t. II, New York: Oxford University Press 2010, s. 179-197.

Machlup F., Integracja gospodarcza – narodziny i rozwój idei, Warszawa: PWN 1986.

Madeja A., Europejska Wspólnota Węgla i Stali a suwerenność państwa członkowskiego. Aspekt instytucjonalno-doktrynalny, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego” 11(2011), 4, s. 319-348.

Madeja A., Krytyka klasycznego pojęcia suwerenności w doktrynie integracyjnej Jeana Monneta (lata 1914-1949), w: Moralność i władza jako kategorie myśli politycznej, red. J. Justyński, A. Madeja, Warszawa: Wolters Kluwer 2011, s. 391-434.

Madeja A., Wpływ powołania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali na zakres władzy państwa członkowskiego. Analiza prawno-historyczna, „Studia Iuridica Toruniensia” 13(2013), s. 109-130.

Marszałek A., Europejska idea integracji międzynarodowej w perspektywie historycznej, Toruń: MADO 2008.

Melandri P., Le rôle de l’unification européenne dans la politique extérieure des Etats-Unis 1948-1950, w: Histoire des débuts de la construction européenne, 1948-1950, red. R. Poidevin, Baden-Baden: Nomos 1986, s. 25-46.

Mikołajczyk M., Rola Francji w procesie integracji europejskiej w latach 1946-1958, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2011.

Miller J.E., The United States and Italy, 1940-1950. The Politics and Diplomacy of Stabilization, Chapel Hill: University of North Carolina Press 1986.

Milward A., The Reconstruction of Western Europe, 1945-1951, Abingdon: Routledge 2006.

Milward A.S., The Belgian Coal and Steel Industries and the Schuman Plan, w: Die Anfänge des Schuman-Plans 1950/51, red. K. Schwabe, Badan-Baden: Nomos 1988, s. 437-454.

Milward A.S., The European Rescue of the Nation-State, London: Routledge 2000.

Parker W.N., The Schuman Plan – A Preliminary Prediction, „International Organization” 3(1952), 6, s. 381-395.

Pauly M., “Créer des Européens”? Le gouvernemets luxembourgeois face à la libre circulation des persones, w: Le Luxembourg face a la construction europeenne, Luxembourg 1996, s. 425-441.

Pedersen T., Germany, France, and the Integration of Europe. A Realist Interpretation, London–New York: Pinter 1998.

Pella G., Die Gemeinschaft für Kohle und Stahl als Musterbeispiel einer Integration, w: Europäische Integration, red. C. Grove Haines, Göttingen: Verlag Otto Schwarz & Co. 1958, s. 125-135.

Płóciennik S., Europejska Integracja Gospodarcza w polityce RFN (1949-2000), Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2004.

Podraza A., Integracja europejska a redefinicja polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych: przyczyny zainicjowania i rozwój transatlantyckich stosunków bezpieczeństwa w latach 1945-1948, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2016, s. 255-274.

Poggiolini I., Europeismo italiano e politica estera dell’Italia: un’ipotesi interpretativa (1947-1949), „Storia delle relazioni internazionali” 1(1985), 1, s. 67-93.

Poidevin R., Frankreich und Ruhrfrage, 1945-1951, „Historische Zeitschrift” 1979, t. 228, s. 317-334.

Popowicz K., Historia integracji europejskiej, Warszawa: SGH 2006.

Prati G., Italian Foreign Policy 1947-1951. Alcie De Gasperi and Carlo Sforza between Atlanticism and Europeanism, Göttingen: V&R Unipress 2006.

Preda D., Finalitéspolitiques et raisons économiques. L’Italie et le Plan Schuman, w: Le Plan Schuman dans l’Histoire, red. A. Wilkens, Bruxelles: Bruylant 2004, s. 373-387.

Puetter U., The European Council and the Council. New Intergovernmentalism and Institutional Change, Oxford: Oxford University Press 2014.

Ranieri R., Inside or Outside the Magic Circle? The Italian and British Steel Industries Face to Face with the Schuman Plan and the European Coal and Steel Community, w: The Frontier of National Sove- reignty. History and Theory 1945-1992, red. A.S. Millward, London: Routledge 1993, s. 117-154.

Ranieri R.R., The Italian Steel Industry and the Schuman Plan Negotiations, w: Die Anfänge des Schuman-Plans 1950/51, red. K. Schwabe, Badan-Baden: Nomos 1988, s. 345-357.

Romero F., Migration as an Issue in European Interdependence and Integration: The Case of Italy, w: The Frontier of National Sovereignty. History and Theory 1945-1992, red. A.S. Milward, London: Routledge 1993, s. 32-58.

Romero F., United States Attitude towards Integration and Interdependence: The 1950s, w: The United States and the Integration of Europe, red. F.H. Heller, J.R. Gillingham, New York: St. Martin’s Press 1992, s. 103-121.

Roussel E., Jean Monnet, Paris: Fayard 1996.

Roux R., The Position of Labour under Schuman Plan, „International Labour Review” 3(1952), s. 316-319.

Ruggie J.G., International Regimes, Transactions, and Change: Embedded Liberalism in Postwar Economic Order, „International Organization” 36(1982), 2, s. 379-415.

Schoore P., Les Etats de Benelux et la négotiation du traité de CECA, Louvain: Université catholique de Louvain 1988.

Schröder H.J., Die amerikanische Deutschlandpolitik und das Problem der westeuropäischen Kooperation 1947/1948-1950, w: Histoire des débuts de la construction européenne, 1948-1950, red. R. Poidevin, Baden-Baden: Nomos 1986, s. 71-93.

Schwabe K., Ein Aktkonstruktiver Staatskunst, die USA und die Anfänge die Schuman-Plans, w: Die Anfänge des Schuman-Plans 1950/51, red. K. Schwabe, Baden-Baden: Nomos 1988, s. 211-240.

Schwabe K., L’influence américaine et la structure supranationale du Plan Schuman, w: Le couple France-Allemagne et les institutions européennes, red. M.-T. Bitsch, Bruxelles: Bruylant 2001, s. 21-33.

Sethur F., The Schuman Plan and Ruhr Coal, „Political Science Quarterly” 67(1952), 4, s. 503-520.

Sidjanski D., L’Originalité des Communautés européennes et la répartition de leur pouvoirs, „Revue général de droit international public” 1(1961), nr 1, s. 40-96.

Skibiński J., Gospodarcza integracja Europy Zachodniej w Polityce RFN, Warszawa: PWN 1980.

Soutu G.H., L’Italie et la constructione européenne vue par la français, „Storia delle relazioni internazionali” 13(1998), 2, s. 407-417.

Szatlach M.E., Plan Marshalla: amerykańska wizja integracji europejskiej, Bydgoszcz: Wers 2008.

Thiemeyer G., Supranationalität als Novum in der Geschichte der internationalen Politik der fünfziger Jahre, „Journal of the European Integration History” 4(1998), 2, s. 5-21.

Trausch G., De l’UEBL au Benelux. Joseph Bech et l’émancipation du Luxembourg, w: Regards sur le Benelux. 50 ans de coopération, Tielt: Racine 1994, s. 341-348.

Trausch G., Le Luxembourg face au Plan Schuman: la place d’un petit pays dans la construction européenne, w: Histoire de la construction européenne, red. M. Catala, Nantes: Ouest 2001, s. 195-224.

Uri P., L’Expénce du Plan Schuman et la Communauté économique européenne, w: Quelle Europe?, Paris: Centre Catholique des intellectueles Français 1958, s. 40-61.

Vernon R., The Schuman Plan: Sovereign Powers of the European Coal and Steel Community, „American Journal of International Law” 47(1953), 2, s. 183-202.

Wendt B.-J., Europe between Power and Powerlessness, w: Power in Europe? Great Britain, France, Italy, and Germany in a Postwar World 1945-1950, red. J. Becker, F. Knipping, Berlin–New York: de Gruyter 1986, s. 539-555.

Wilkens A., La fin des limitations. L’industrie allemande et le Plan Schuman, w: Le Plan Schuman dans l’Histoire, red. A. Wilkens, Bruxelles: Bruylant 2004, s. 271-302.

Wilkens A., Von der Besetzung zur westeuropäischer Integration. Die französische Deutschlandpolitik der Nachkriegszeit (1945-1950), „Historisches Mitteilungen“ 4(1991), s. 1-21.

Zamagni V., Betting on the Future. The Reconstruction of Italian Industry, 1946-1952, w: Power in Europe? Great Britain, France, Italy, and Germany in a Postwar World 1945-1950, red. J. Becker, Berlin–New York: de Gruyter 1986, s. 283-301.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rh.2018.66.2-8

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Roczniki Humanistyczne

Roczniki Humanistyczne · ISSN 0035-7707 | eISSN 2544-5200 | DOI: 10.18290/rh

© The Learned Society of the John Paul II Catholic University of Lublin & The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Humanities


Articles are licensed under a Creative Commons  Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)