Zarządzanie gminą w zakresie ochrony środowiska – zagadnienia wybrane

Lidia Owczarek, Agata Gumieniak

Abstrakt


Kształtowanie środowiska i gospodarowanie jego zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju jest jednym z wielu aspektów ochrony środowiska. Jest ona obowiązkiem władz publicznych, a jej efektywność będzie uzależniona od stosowania przymusu wobec podmiotów prawa i kształtowania świadomości znaczenia działań przyjaznych środowisku.

Władze publiczne są zobowiązane do: zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska, prowadzenia polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne współczesnym i przyszłym pokoleniom, udzielania informacji o stanie i ochronie środowiska, wspierania działań obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.

Ład przestrzenny i zrównoważony rozwój przyjęto jako podstawę kształtowania polityki przestrzennej, określania zakresu i sposobów postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy, ponadto stanowią one podstawę do sporządzania i aktualizacji koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województw, planów zagospodarowania przestrzennego województw, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W szczególności działania te winny obejmować: określenie rozwiązań niezbędnych do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń, zapewnienia ochrony przed powstającymi zanieczyszczeniami, a także przywracania środowiska do właściwego stanu oraz ustalanie warunków realizacji przedsięwzięć umożliwiających uzyskanie optymalnych efektów w zakresie ochrony środowiska.


Słowa kluczowe


zarządzanie; ochrona środowiska; ład przestrzenny; zagospodarowanie przestrzenne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Boć J.: Prawo administracyjne, wyd. 11, Wrocław: Kolonia Limited 2005.

Gajdzik B., Wyciślik A.: Wybrane aspekty ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2007.

Lipiński A.: Prawne podstawy ochrony środowiska, Warszawa: Wolters Kluwer 2010.

Michalik M.: Zarządzanie sprawami ochrony środowiska, w: Samorząd na rzecz ochrony środowiska, red. T. Wrona, Częstochowa 2002.

Ninard G.: Formalnoprawne wymogi ochrony środowiska w procedurze tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, „Samorząd Terytorialny” 2009, nr 9.

Paczuski R.: Prawo ochrony środowiska, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta 2000.

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa: C.H. Beck 2011.

Pochyluk R., Grudowski P., Szymański J.: Zasady wdrażania systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001, Gdańsk: Eko-Konsult 1998.

Poskrobko B.: Zarządzanie środowiskiem, Warszawa: PWE 1998.

Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, Warszawa: Wolters Kluwer 2009.

Prawo ochrony środowiska, red. J. Stelmasiak, Warszawa: LexisNexis 2010.

Stelmasiak J.: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawny środek ochrony środowiska, Lublin: Wydawnictwo UMCS 1994.

Wierzbowski B., Rakoczy B.: Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe, Warszawa: LexisNexis 2010.

Wyrębek H.: Zarządzanie ochroną środowiska w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie gminy, „Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach” 2010, nr 84, s. 47.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/reiz.2017.9.2-6

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Ekonomii i Zarządzania · ISSN 2081-1837 | eISSN 2544-5197

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych

 
Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)