Analiza związku wirtualności z zaufaniem intraorganizacyjnym

Helena Bulińska-Stangrecka

Abstrakt


Wirtualność organizacji zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstw. Wirtualność kojarzona jest z rozproszeniem czasowo-przestrzennym, komunikacją elektroniczną, zmienną strukturą, partnerstwem oraz wykorzystaniem technologii informatycznej do zarządzania. Zaufanie jest ważnym czynnikiem wspierającym funkcjonowanie organizacji wirtualnej. W organizacji wirtualnej obserwuje się zwiększone zapotrzebowania na zaufanie przy jednoczesnym aktywowaniu czynników, które sprzyjają jego obniżeniu. Zaufanie sprzyja osiąganiu przewagi konkurencyjnej i efektywnemu funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Niniejszy artykuł analizuje wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w celu weryfikacji hipotezy dotyczącej wpływu wirtualności na poziom zaufania w organizacji. Przeprowadzone zostało badanie ilościowe, podczas którego uzyskano dane za pomocą kwestionariusza ankiety. Na podstawie danych uzyskanych z próby n=61 organizacji informatycznych przeprowadzono analizę statyczną, która pozwoliła na pozytywne zweryfikowanie hipotezy badawczej. Artykuł zamykają wnioski dotyczące kształtowania zaufania w zwirtualizowanych organizacjach.


Słowa kluczowe


wirtualność; zaufanie; zarządzanie wiedzą; zarządzanie kapitałem ludzkim

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baldo F., Rabelo R.J., Vallejos R.V.: A framework for selecting performance indicators for virtual organization partners’ search and selection, „International Journal of Production Research” 47(2009), nr 17, s. 4737-4755.

Bauer R., Koeszegi S.T.: Measuring the degree of virtualization, „eJov” 5(2003), nr 2, s. 26-46.

Bultje R., van Wijk J.: Taxonomy of Virtual Organisations, based on definitions, characteristics and typology, „VoNet: The Newsletter” 1998, nr 2(3), s. 7-20.

Coates J.F.: Managing scientists in the virtual corporation, „Research-Technology Management” 37(1994), nr 6.

Communication World, More than a social virtue: Public trust among organizations’ most valuable assets. Communication World, 2003, nr 20, s. 10-11.

Francuz P., Mackiewicz R.: Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów, Lublin: Wydawnictwo KUL 2005.

Gambetta D.: Can we trust?, w: Trust: Making and breaking cooperative relations, red. D. Gambetta, New York: Basil Blackwell 1988, s. 213-217.

Giddens A., Socjologia, Warszawa: PWN 2004, s. 495.

Grudzewski W., Hejduk I.: Przedsiębiorstwo wirtualne, Warszawa: Difin 2002.

Jurga A., Trzcieliński S.: Information technology in virtual enterprise, Madison: IEA Press 2007.

Kanter R.M.: Evolve! Succeding In the Digital Culture of Tomorrow, Boston: Harvard Business School Press 2001.

Lo C., Chang Y., Chung K.: A Multiple-Agent Joint Procurement Process Model for Virtual Organizations: A Simulation Study, „International Journal of Management” 29(2012), nr 1, cz. 2.

Masłyk-Musiał E., Rakowska A., Krajewska-Bińczyk E.: Zarządzanie dla inżynierów, Warszawa: PWE 2012.

McKnight D., Choudhury V., Kacmar C.: Developing and Validating Trust Measures for e-Commerce, „Information Systems Research” 13(2002), nr 3, s. 334-359.

Najda-Janoszko M.: Organizacja wirtualna. Teoria i praktyka, Warszawa: Difin 2010.

O'Brien R.C.: Trust: Releasing the energy to succeed, Chichester: Jossey-Bass, Wiley 2001.

Perkowski R.: Life Cycle and the Efficency of Virtual Enterprises Based on Research, „Journal of Economics and Organization of Enterprise” 4(2009), nr 2, s. 52-64.

Ribiere V., Tuggle F.D.: The role of organizational trust in knowledge management: Tool & technology use & success, „International Journal of Knowledge Management” 2005, nr 1(1), s. 67-85.

Sankowska A.: Organizacja wirtualna. Koncepcja i jej wpływ na innowacyjność, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2009.

Shermata W.A.: Centrifugal and centripetal for ces In radical new product development under time pressure, „Academy of Management Review” 2000, nr 25(2), s. 389-408.

Sieber P.: Organizational Virtualness. The Case of Small IT Companies, w: Organizational Virtualness, red. P. Sieber, J. Kriese, Bern: Simowa Verlag 1998, s. 107-117.

Squicciarini A.C., Paci F., Bertino E.: Trust establishment in the formation of Virtual Organizations, „Computer Standards & Interfaces” 2010, nr 33(1), s. 13-23.

Stranes B., Truhon S., McCarthy V.: Organizational Trust: Employee-Employer Relationships, „A Primer on Organizational Trust” 2015 [online] Available at: https:// asq.org/hdl/ 2010/06/a-primer-on-organizational-trust.pdf [dostęp: 10.09.2016].

Sztompka P.: Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków: Znak 2007.

Travica B.: Virtual Organization and electronic commerce, „The DATA BASE for Advances in Information Systems” 36(2005), nr 3, s. 45-68.

Tyler T., Kramer R.: Whither trust?, w: Trust in organizations, red. R. Kramer, T. Tyler, Thousand Oaks, CA: Sage Publications 1996, s. 1-16.

Uslaner E.: Zaufanie strategiczne i zaufanie normatywne, w: Socjologia codzienności, red. P. Sztompka, M. Boguni-Borowska, Kraków: Znak 2008, s. 184-187.

Venkatraman N., Henderson C.: The architecture of virtual organizing: leveraging three independent vectors. Discussion Paper, „Systems Research Center. Boston University, School of Management” 1996, s. 4.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/reiz.2017.9.2-5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Ekonomii i Zarządzania · ISSN 2081-1837 | eISSN 2544-5197

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych

 
Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)