Organizacyjno-technologiczne aspekty zarządzania wiedzą w nowoczesnych organizacjach czasu transformacji cyfrowej

Piotr Adamczewski

Abstrakt


Efektywne zarządzanie wiedzą można rozpatrywać w różnych obszarach: struktur organizacyjnych, zatrudnionego personelu, kultury organizacyjnej i narzędzi informatycznych. Systemy ICT (Information and Communication Technology) stanowią podstawę nowoczesnych organizacji gospodarczych czasów transformacji cyfrowej. Dotyczy to w szczególności zaawansowanej infrastruktury teleinformatycznej, która jest warunkiem sine qua non sprawnego zarządzania wiedzą. Celem artykułu jest omówienie aspektów organizacyjno-technologicznych w zakresie nowoczesnego zarządzania wiedzą z wykorzystaniem technologii ICT określanych mianem SMAC (Social, Mobility, Analytics, Cloud), a stanowiących aktualnie kanon informatycznego wspomagania w tym zakresie. Rozważania zostały zilustrowane wynikami autorskich badań z okresu 2014-2016 na gruncie wybranych przedsiębiorstw sektora MSP województw mazowieckiego i wielkopolskiego.


Słowa kluczowe


ICT; organizacja inteligentna; SMAC; zarządzanie wiedzą

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczewski P.: ICT Solutions in Intelligent Organizations as Challenges in a Knowledge Economy, „Management” (Zielona Góra) 20(2016), nr 2.

Adamczewski P., Kużdowicz P., Bartczak K.: Nowoczesne rozwiązania ICT w zarządzaniu wiedzą w organizacjach inteligentnych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe TEXTER 2016.

Barry D.K.: Web Services. Service-Oriented Architectures and Cloud Computing, New York: Morgan Kaufmann Publishers 2013.

Cisco Global Cloud Index 2013-2018, San Jose: Cisco Systems Inc. 2016.

Jashapara A.: Zarządzanie wiedzą. Zintegrowane podejście, Warszawa: PWE 2006.

Jemielniak D.: Zarządzanie wiedzą. Podstawowe pojęcia, w: Zarządzanie wiedzą, red. D. Jemielniak, A.K. Koźmiński, Warszawa: Wolters Kluwer 2012.

Marz N., Warren J.: Big Data, New York: Manningan Publications Co. 2015.

Mateos A., Rosenberg J.: Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu, Gliwice: Helion 2011.

Mikuła B.: Istota zarządzania wiedzą w organizacji, w: Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, red. A. Potocki, Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2011.

Model biznesu. Nowe myślenie strategiczne, red. M. Duczkowska-Piasecka, Warszawa: Difin 2013.

Perera Ch., Ranjan R., Wang L., Khan S., Zomaya A.: Privacy of Big Data in the Internet of Things Era, „IEEE IT Professional Magazine”, PrePrint (Internet of Anything), Retrieved 1 February 2015.

Report IDC FutureScape „Worldwide IT Industry 2016 Predictions: Leading Digital Transformation to Scale”, New York 2016.

Schwaninger M.: Intelligent Organizations. Powerful Models for Systematic Management, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag 2010.

Senge P.: Piąta dyscyplina, teoria i praktyka organizacji uczących się, Kraków: Oficyna Ekonomiczna 2002.

Strojny M.: Teoria i praktyka zarządzania wiedzą, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2000, nr 10.

Strojny M.: Zarządzanie wiedzą w firmach konsultingowych, „Problemy Jakości” 2000, nr 3.

Systematic Management for Intelligent Organizations, red. S.N. Grösser, R. Zeier, Berlin− Heidelberg: Springer-Verlag 2012.

Waltz E.: Knowledge Management in the Intelligence Enterprise, Boston: Arteh House 2003.

Wiig K.M.: Knowledge Management. Where Did It Come From and Where Will It Go?, „Expert Systems with Apllications” 1997, nr 1.

Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. K. Perechuda, Warszawa: PWN 2005.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/reiz.2017.9.2-3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Ekonomii i Zarządzania · ISSN 2081-1837 | eISSN 2544-5197

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych

 
Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)