Wiek a przedsiębiorczość kobiet i mężczyzn w Polsce

Anna Turczak

Abstrakt


Celem artykułu była odpowiedź na pytanie, jak duża jest w Polsce skala istniejących różnic między frakcją pracujących na własny rachunek kobiet i mężczyzn oraz czy wspomniane różnice z roku na rok się zacierają czy pogłębiają. Badanie oparto na danych kwartalnych, odnoszących się do dziesięciu kolejnych lat. Analizę przeprowadzono oddzielnie dla ośmiu grup, wyodrębnionych na podstawie wieku. Do zweryfikowania sformułowanych w artykule hipotez statystycznych wykorzystano test istotności, dotyczący różnicy między frakcjami.

W drodze przeprowadzonych badań wykazano, że do 64. roku życia płeć w istotny sposób rzutuje na to, czy dana osoba decyduje się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Co szczególnie ważne, na przestrzeni dziesięciu lat odsetek prowadzących własną działalność gospodarczą kobiet nie zbliżał się do odsetka takich mężczyzn w żadnej grupie wiekowej.


Słowa kluczowe


pracujący na własny rachunek; przedsiębiorczość; płeć; wiek; Polska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aktywność ekonomiczna ludności w Polsce: III kwartał 2006 (IV kw. 2006, I kw. 2007, II kw. 2007, III kw. 2007, IV kw. 2007, I kw. 2008, II kw. 2008, III kw. 2008, IV kw. 2008, I kw. 2009, II kw. 2009, III kw. 2009, IV kw. 2009, I kw. 2010, II kw. 2010, III kw. 2010, IV kw. 2010, I kw. 2011, II kw. 2011, III kw. 2011, IV kw. 2011, I kw. 2012, III kw. 2012, IV kw. 2012, I kw. 2013, II kw. 2013, III kw. 2013, IV kw. 2013, I kw. 2014, II kw. 2014, III kw. 2014, IV kw. 2014, I kw. 2015, II kw. 2015, III kw. 2015, IV kw. 2015, I kw. 2016, II kw. 2016) Warszawa: GUS 2007 (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016).

Brdulak J., Jakubik P.: Instytucjonalne i kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości, w: Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, red. K. Kuciński, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN 2010, s. 80-89.

Brockhuas R.: Risk-taking propensity of entrepreneurs, “Academy of Management Journal” 23(1980), No. 3, s. 509-520.

Bygrave W., Zacharakis A., Entrepreneurship, DOI: 10.1002/9781118256121.ch1

Kostrzewa Y.: Gender w organizacjach, w: Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania, red. B. Glinka, M. Kostera. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer 2012, s. 305-322.

Polcyn J., Edukacja jako dobro publiczne – próba kwantyfikacji, Piła: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile 2017.

Polcyn J., Przedsiębiorczość w sektorze publicznym w Polsce na przykładzie rynku edukacyjnego, w: Gospodarka w warunkach integracji europejskiej t. II, red. D.J. Mierzejewski, J. Polcyn, Piła: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile 2014, s. 157-167.

Urbaniak B.: Przedsiębiorczość jako szansa wzrostu aktywności zawodowej w starszym wieku, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, red. Z. Wiśniewski. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer 2013, s. 81-89.

Zeliaś A.: Metody statystyczne, Warszawa: PWE 2000.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/reiz.2017.9(45).1-6

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Ekonomii i Zarządzania · ISSN 2081-1837 | eISSN 2544-5197

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych

 
Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)