Zamówienia innowacyjne jako czynnik wspierający rozwój innowacji

Mariusz Zaborowski

Abstrakt


W artykule przedstawiono i omówiono zamówienia publiczne, które mogą być czynnikiem wspierającym innowacje. Równocześnie wskazano, że zamówienia innowacyjne nie tylko wspierają innowacje, ale mogą być istotnym czynnikiem w rozwoju i funkcjonowaniu przedsiębiorstw i tym samym sposobem na zwiększenie przez nie zysków.

Najpierw przedstawiono występującą w literaturze przedmiotu wieloznaczność definicji pojęcia innowacja, następnie zdefiniowano pojęcie zamówienie innowacyjne (dostawy, usługi i innowacyjnej roboty budowlanej). Wykazano, że innowacyjne zamówienia publiczne nie należy tylko definiować jako zamówienia dotyczące innowacyjnej dostawy, usługi czy też roboty budowlanej, ale także za takie zamówienia można uznać te, w których zamawiający wykorzystują nowe procesy i tryby udzielania zamówień publicznych. To między innymi wykorzystywanie nowych technologii, ulepszonych systemów produkcji i zarządzania przedsiębiorstwem jest kluczem do realizacji zamówień innowacyjnych. Na takie podejście, wskazali również uczestnicy rynku zamówień publicznych badani przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Następnie przedstawiono i omówiono innowacyjne tryby udzielania zamówień publicznych takie, jak: negocjacje z ogłoszeniem, negocjacje bez ogłoszenia, dialog konkurencyjny oraz nowy tryb partnerstwa innowacyjnego. Zaprezentowane tryby udzielania zamówień publicznych są trybami mającymi i mogącymi wspierać działania innowacyjne. W artykule podkreślono, że mimo promowania w ostatnich latach trybów odnoszących się do zamówień innowacyjnych, wykorzystanie ich pozostawia, niestety, wiele do życzenia. W głównej mierze powodzenie wymienionych trybów uzależnione będzie nie od ich promocji wśród zamawiających i wykonawców, lecz od faktycznych potrzeb dotyczących innowacyjnych zamówień publicznych oraz świadomości uczestników tego rynku.


Słowa kluczowe


dostawa innowacyjna; robota budowlana; usługa innowacyjna; innowacje; przedsiębiorca; przetarg; rozwój; rynek zamówień publicznych; tryby; wykonawca; zamawiający; zamówienie innowacyjne; zamówienia publiczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borowiec A.: Zamówienia publiczne jako instrument kreowania popytu na innowacje, Poznań: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 2013.

Brojak-Trzaskowska M.: Innowacyjność warunkiem rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2005, s. 18.

Kowalska A., Szut J.: Nowe podejście do zamówień Raport z badań 2013, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nowicki H.: System zamówień publicznych jako regulacja prawna kreująca innowacyjność, w: Nowe podejście do zamówień publicznych-zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne, Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych 2011, s. 111.

OECD, Eurostat: Podręcznik OSLO MANUAL Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2008.

Panasiuk A.: Partnerstwo innowacyjne-pomoc w rozwoju innowacyjnej gospodarki, w: Kontrola Państwowa, Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli 2015, s. 155.

Raczkowski K.: Zarządzanie publiczne Teoria i Praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2015.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych, Dz.U. 2015 r., poz. 2164; Dz.U. 2016 r., poz. 831.

Wasilczuk J.: Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw aspekty teoretyczne i badania empiryczne, Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 2005.

Wiktorowicz J.: Zamówienia publiczne motorem innowacyjności przedsiębiorstw – szanse i bariery, w: Nowe podejście do zamówień publicznych-zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne, Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych 2011, s. 213.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/reiz.2017.9(45).1-5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Ekonomii i Zarządzania · ISSN 2081-1837 | eISSN 2544-5197

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych

 
Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)