Polish Financial Ombudsman’s Responsibilities within Protection of Economic Human Rights and Liberties

Robert Tabaszewski

Abstrakt


Zadania Rzecznika Finansowego w zakresie ochrony ekonomicznych praw i wolności człowieka

Tematem rozważań uczyniono problematykę ochrony praw i wolności ekonomicznych człowieka za pomocą instrumentów przysługujących Rzecznikowi Finansowemu. W artykule przedstawiono zadania Rzecznika Finansowego w zakresie ochrony praw i wolności ludzkich. Przedstawiono jego kompetencje w odniesieniu do podmiotów rynku finansowego, a także wskazano, w jaki sposób jednostka może zwracać się do Rzecznika o pomoc, jeśli podejrzewa, że naruszono jej prawa i wolności finansowe. Zauważono, że obecnie zakres możliwości Rzecznika uległ znaczącemu rozszerzeniu w stosunku do dawnego urzędu Rzecznika Ubezpieczonych. Z drugiej strony jako podmiot wyspecjalizowany, odznacza się większą skutecznością w dochodzeniu ekonomicznych praw klienta, niż dotychczasowe instytucje sądowe i rzeczniowskie.


Słowa kluczowe


rzecznik finansowy; prawa człowieka; prawa ekonomiczne; społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw; prawo biznesu; klienci

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, red. Z. Ofiarski, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Wydział Prawa i Administracji 2014.

Biuro Analiz i Dokumentacji Senatu RP, Opinia prawna na temat zgodności z konstytucyjną zasadą równości przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i orzeczniku finansowym dotyczących opłat wnoszonych przez podmioty rynku finansowego, „Opinie i Ekspertyzy” (OE-237), Warszawa 2015.

Bronisz B.: Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku finansowym, „Monitor Prawa Bankowego” 2016, nr 3, s. 67-77.

Dąbrowska A.: Ochrona klienta usług ubezpieczeniowych – nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym – wybrane zagadnienia, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2015, nr 2, s. 64-78.

Grey J.: Financial Ombudsman's statutory powers: Successful High Court challenge by financial adviser firms, “Journal of Financial Regulation and Compliance” 2007, No. 15(4).

Hołda J. et al.: Prawa człowieka. Zarys wykładu, Warszawa: Wolters Kluwer 2014.

Kaladharan Nayar M.G.: Human Rights and Economic Development: The Legal Foundations, “Universal Human Rights” 1980, No. 3, p. 55-81.

Maśnik D.: Znaczenie ustawowych zasad wnoszenia reklamacji i powołania Rzecznika Finansowego dla rynku ubezpieczeniowego, „Prawo Asekuracyjne” 2015, nr 85(4), s. 21-35.

Meade J.: Rzecznik ds. usług finansowych w Republice Finlandii. „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2007, nr 1, s. 116-120.

Michałowska G.: Prawa człowieka i ich ochrona, Warszawa: WSiP 2000.

Młynarski T.: Wnioski Rzecznika Ubezpieczonych do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2015, nr 19, s. 5-19.

Reif L.C.: Transplantation and Adaptation: The Evolution of the Human Rights Ombudsman, “Boston College Third World Law Journal” 2011, No. 2(31).

Seymour D., Pincus J.: Human Rights and Economics: The Conceptual Basis for their Complementarity, “Development Policy Review” 2008, No. 26(4), p. 387-405.

Sieghart P.: The International Law of Human Rights, Oxford: Oxford University Press 1983.

Stammers N.: A critique of social approaches to Human Rights, „Human Rights Quarterly” 1998, No. 20, p. 459-514.

Tabaszewski R.: Prawo do zdrowia w systemach ochrony praw człowieka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2016.

Warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy, red. R. Biskup, M. Ganczar, Lublin: Lubelska Szkoła Biznesu 2007.

Wiśniewska A.: Konsument jako podmiot rynkowy. Misja i wizja konsumenta, „Independent Economic Experts’ Journal” 2015, No. 1.

Wokół współczesnych problemów ochrony praw człowieka, red. W. Wacławczyk, Warszawa: Erida 2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/reiz.2017.9(45).1-4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Ekonomii i Zarządzania · ISSN 2081-1837 | eISSN 2544-5197

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych

 
Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)