Wpływ dzierżaw na zrównoważenie gospodarstw typu uprawy polowe regionu Mazowsze i Podlasie

Mirosław Machnacki

Abstrakt


Celem opracowania jest określenie stanu zrównoważenia ekonomicznego, społecznego i ekologicznego gospodarstw typu uprawy polowe (roślinne) rejonu Mazowsza i Podlasia na tle całego kraju oraz wpływu dzierżaw na wskaźniki opisujące zrównoważenie gospodarstw. Gospodarstwa rejonu Mazowsza i Podlasia charakteryzują się mniejszą powierzchnią UR oraz mniejszym udziałem dzierżaw, co wpływa negatywnie na efektywność pracy i zaangażowanego kapitału. Większy udział pracy własnej i gospodarowanie na gruntach własnych skutkuje jednak wyższą efektywnością nakładów materiałowych.


Słowa kluczowe


zrównoważenie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne gospodarstw; dzierżawa gruntów rolnych; czynsz dzierżawny; efektywność nakładów pracy materialnych środków produkcji i kapitału

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borys T., Problemy zrównoważonej konsumpcji, [w:] Rozwój zrównoważony, teoria i praktyka ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, red. B. Fiodor, R. Jończy, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009.

Ciaian P., Kancs D.A., Swinnen J.F.M., EU Land Markets and the Common Agricultural Policy, Centre for European (CEPS), Bruksela 2010.

Fiedor B., Jończy R., Globalne problemy interpretacji i wdrażania koncepcji sustainable development, [w:] Rozwój zrównoważony, teoria i praktyka ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, red. B. Fiedor, R. Jończy, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009.

Klare K., Peters W., Endwicklung der Kaufpreise auf dem landwirtschaftlichen Bodenmarkt in der Bundesrepublik Deutchland, „Landbauforschung Volkenrode” 30(1980), nr 2.

Kondraszuk T., Machnacki M., Rachunkowość środowiskowa a system zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolniczych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2012, nr 696(81).

Kuźmiński W., Ekonometryczny model cen gruntów rolnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-skiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2015, nr 42, t. 1, s. 227-239.

Laskowska E., Inwestowanie na rynku gruntów rolnych w Polsce, „Roczniki Nauk Rolniczych.Seria G. Ekonomika Rolnictwa” 98(2011), nr 3.

Machnacki M., Regionalne zrównoważenie ekonomiczno-ekologiczne gospodarstw rolniczych a położenie na ONW, „Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych” 2014, nr 4.

Majchrzak A., Determinanty trwałości gospodarowania na tle wybranych państw Europy Zachodniej, „Progress in Economics Science” 2014, nr 1.

Marks-Bielska R., Zielińska A., Dzierżawa rolnicza w kontekście teorii agencji, „Polityka Gospodarcza” 2014, nr 22.

Polanyi K., Wielka transformacja. Polityczne i ekonomiczne źródła naszych czasów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

Suchoń A., Dzierżawa gruntów rolnych a rozwój obszarów wiejskich, „Studia Iuridica Agraria” 6(2007).

Walczak D., Wybrane problemy dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego rolników Polsce, Wrocław 2014, Prace Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 342.

Wilkin J., Ziemia rolnicza – dobro wielofunkcyjne, „Wieś i Rolnictwo” 2014, nr 1, s. 113-121.

Zadura A., Dzierżawcy pod ochroną, „Rolnik Dzierżawca” 2012, nr 8(185).

Ziętara W., Dzierżawa ziemi w gospodarstwach rolniczych jako podmiotach biogospodarki, „Roczniki SERiA” 18(2016), z. 2, s. 303-330.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/reiz.2018.10.4-8

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Ekonomii i Zarządzania · ISSN 2081-1837 | eISSN 2544-5197

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych

 
Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)