Znaczenie otwartych funduszy emerytalnych dla polskiego rynku finansowego

Wojciech Wyszyński

Abstrakt


Działające od dwóch dekad otwarte fundusze emerytalne (OFE) są częścią zarówno ubezpieczeń społecznych, jak i rynku finansowego. W ciągu tego czasu były poddawane wielu zmianom, z czego najbardziej istotna była reforma z roku 2014. OFE miały istotny i pozytywny wpływ na rozwój całego rynku finansowego, a w szczególności przyczyniły się do umacniania pozycji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz spółek akcyjnych tam notowanych. Od czasu reformy w 2014 roku, OFE nie mogą lokować w instrumenty emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, dlatego zaangażowanie w krajowe instrumenty udziałowe w tym czasie wynosiło 75-80% zarządzanych aktywów. Niestety, OFE w znacznie mniejszym stopniu przyczyniły się do rozwoju innych kategorii instrumentów finansowych.


Słowa kluczowe


otwarte fundusze emerytalne; system emerytalny; kapitałowe fundusze emerytalne; rynek finansowy; reforma emerytalna; giełda papierów wartościowych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bezpieczeństwo dzięki różnorodności. Reforma systemu emerytalno-rentowego w Polsce, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa 1997.

Bitner M., Bukowski M., Pastor K., Wiatr w żagle. Obywatelska strategia dla polskiego rynku kapitałowego, WiseEuropa, Warszawa 2016.

Biuletyn Roczny. Rynek OFE 2017, UKNF, Warszawa 2018.

Czy oszczędności krajowe będą w stanie finansować długoterminowy wzrost gospodarczy w Polsce? Analiza na zlecenie IGTE, Deloitte, Warszawa 2015.

Forum dyskusyjne ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. Polityka inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych, z. 3, KNUiFE, Warszawa 2004.

Góra M., Rozważania o systemie emerytalnym w XXI wieku. Kilka uwag na podstawie polskiego systemu, CASE, Warszawa 2018.

Informacja o działalności inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych, publikacja periodyczna, UKNF, Warszawa.

Kawalec S., Gozdek M., Wpływ rozwiązań dotyczących przyszłości OFE na rynek kapitałowy i rozwój gospodarki, Capital Strategy, Warszawa 2013.

Otwarte fundusze emerytalne w Polsce. Analiza działalności inwestycyjnej, finansów oraz decyzji członków, red. F. Chybalski, C.H. Beck, Warszawa 2009.

Pension Markets in Focus, OECD, Paryż 2017.

Sektor funduszy emerytalnych w Polsce – ewolucja, kształt, perspektywy, UKNF, Warszawa 2016.

Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2013 roku, UKNF, Warszawa 2014.

Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2017 roku, UKNF, Warszawa 2018.

Stańko D., Bezpieczeństwo dzięki różnorodności. Poprawa efektywności funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych. Propozycje zmian, raport pod kierownictwem M. Góry, współautorzy A. Chłoń-Domińczak, M. Góra, W. Otto, M. Szymański, ekspertyza dla Kancelarii Premiera RP, Warszawa, sierpień 2010.

Zadłużenie Skarbu Państwa 9/2018. Biuletyn miesięczny, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2018.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/reiz.2018.10.4-7

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Ekonomii i Zarządzania · ISSN 2081-1837 | eISSN 2544-5197

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych

 
Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)