Ocena opłacalności projektu inwestycyjnego z użyciem opcji realnej

Krzysztof Bednarz

Abstrakt


Tradycyjne podejście do oceny rentowności projektu inwestycyjnego charakteryzuje się statyczną formułą. Polega na tym, że raz przyjęte założenia i obliczenia związane z inwestycją są stałe i pozostają niezmienne. Dlatego zarówno literatura, jak i praktyka wykorzystują tzw. realną wycenę opcji (ROV), która charakteryzuje się pewną elastycznością w podejściu do pierwotnych założeń. Zaistniała więc potrzeba wyceny takiej elastyczności, która pojawia się w większości projektów inwestycyjnych. Podejście opcyjne przedstawione w artykule (opcje rzeczywiste) daje menedżerom większe możliwości podejmowania decyzji, ponieważ eliminuje podstawowe wady tradycyjnych obliczeń, w których po przyjęciu określonych założeń już nic nie można zmienić. W artykule przedstawiono praktyczne zastosowanie wybranej wyceny rzeczywistej opcji w odniesieniu do konkretnego projektu inwestycyjnego.


Słowa kluczowe


NPV; dyskontowanie; opcja realna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Damodaran A., Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.

Haugen R., Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa 1996.

Hull J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa 1998.

Kolb R.W., Wszystko o instrumentach pochodnych, WIG-Press, Warszawa 1997.

Machała R., Praktyczne zarządzanie finansami firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Rogowski W. (red.), Opcje realne w przedsięwzięciach inwestycyjnych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.

Rogowski W., Rachunek efektywności inwestycji. Wyzwania teorii i potrzeby praktyki, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2018.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/reiz.2018.10.4-5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Ekonomii i Zarządzania · ISSN 2081-1837 | eISSN 2544-5197

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych

 
Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)