Polityka spójności w Polsce – założenia vs efekty (wybrane aspekty ilościowe)

Dorota Jegorow

Abstrakt


Artykuł podejmuje rozważania nad ilościowymi efektami polityki spójności w Polsce, mierzonymi poziomem PKB per capita oraz wielkością pozyskanych funduszy pochodzących z budżetu UE w podstawowym układzie NUTS 2. Przeprowadzona analiza, bazująca na publicznych danych statystycznych sięgających 2004 roku, wykazała, że dystans rozwojowy poszczególnych regionów i podregionów jest względnie stały, a ponadto pozostaje w silnej pozytywnej zależności z wielkością pozyskanych dotacji. Najwięcej funduszy europejskich trafiało dotychczas do województw o najwyższym PKB per capita.


Słowa kluczowe


fundusze europejskie; konwergencja; nierówności rozwojowe; polityka spójności; Unia Europejska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Albiński P. (red.), Kryzys a polityka stabilizacyjna w Unii Europejskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2014.

Aleksandrowicz T., Kryzys w Unii – Unia w kryzysie. Europa ucieka od pytań najważniejszych? Wszystko co jest najważniejsze 2015, https://wszystkoconajwazniejsze.pl/tomasz-aleksandrowicz-kryzys-w-unii-unia-w-kryzysie-europa-ucieka-od-pytan-najwazniejszych/ [dostęp: 16.09.2018].

Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K., Integracja europejska w okresie przemian, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016.

GUS, 2017, Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Jegorow D., Deprecjacja roli zarządczej w projektach współfinansowanych z funduszy europejskich, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 17(2016), z. 4, cz. 3, s. 331-343.

Jegorow D., Ewaluacja polityki spójności: ilość versus jakość, „Studia i Prace WNEiZ US” 2016, nr 46(2), s. 255-264.

Jegorow D., Fundusze europejskie – stymulanta i destymulanta rozwoju Polski, „Roczniki Ekonomii i Zarządzania” 2015, nr 43, s. 7-20.

Jegorow D., Poglądy studentów ekonomii na wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na polską gospodarkę, w: Prawno-ekonomiczne szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i Europie, red. M. Stefański, WSEI, Lublin 2017, s. 7-19.

Jegorow D., Źródła finansowania projektów europejskich w wymiarze transferów finansowych Polska – Unia Europejska, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” 2017, nr 17 (66), s. 63-72.

Krzykowski P., Nieprawidłowości przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020, Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, Olsztyn 2016.

Kubin T., Stolarczyk M., Kryzysy w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Uwarunkowania – przebieg – implikacje, Uniwersytet Śląski, Katowice 2018.

Kusideł E., Konwergencja gospodarcza w Polsce i jej znaczenie w osiąganiu celów polityki spójności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

Pastuszka S., Polityka regionalna Unii Europejskiej – cele, narzędzia, efekty, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.

Potencjał administracyjny systemu instytucjonalnego służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności (stan na 31 marca 2017 r.), Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2017.

Przyszłość polityki spójności po 2020 r. Ku silnej i skutecznej europejskiej polityce spójności po 2020 r.COTER-VI/015 123, Europejski Komitet Regionów, Bruksela 2017.

Saryusz-Wolski J., Unia Europejska wobec kryzysu, „Nowa Europa. Przegląd Natoliński” 2013, nr 2(15), s. 3-9.

Słodowa-Hełpa M., Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2013.

Stolarczyk M., Główne przyczyny i przejawy kryzysów w Unii Europejskiej oraz ich implikacje dla dal-szego procesu integracji europejskiej, „Roczniki Nauk Społecznych” 8(44)(2016), nr 3, s. 11-44.

Transfery finansowe Polska – Unia Europejska (stan na koniec stycznia 2018 r.), Ministerstwo Finansów, Warszawa 2018.

Zielonka J., Koniec Unii Europejskiej, Wydawnictwo Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/reiz.2018.10.4-4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Ekonomii i Zarządzania · ISSN 2081-1837 | eISSN 2544-5197

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych

 
Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)