Rozwój społeczno-gospodarczy Lublina na tle miast wojewódzkich Polski Wschodniej w latach 2012-2017

Robert Pankiewicz

Abstrakt


Miasta wojewódzkie odgrywają zasadniczą rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym każdego regionu. Skupiają one większość aktywności gospodarczej i społecznej regionu. Rozwój gospodarczy miast wpływa na rozwój sąsiednich obszarów, a wielkość tego wpływu zależy w dużej mierze od rangi ośrodka. Celem artykułu jest analiza porównawcza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego miast wojewódzkich Polski Wschodniej na podstawie wybranych cech diagnostycznych (zmiennych). Materiał źródłowy do badań stanowiły dane z Banku Danych Lokalnych GUS za lata 2012 i 2017.


Słowa kluczowe


rozwój społeczno-gospodarczy; miasta wojewódzkie Polski Wschodniej; czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Angielsko-polski słownik terminologiczny programów rozwoju regionalnego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2002.

Dej M. (red.) (2016), Raport o stanie polskich miast 2016. Rozwój gospodarczy, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.

Encyklopedia PWN (2006), t. I-III, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kukuła K. (2014), Budowa rankingu województw ze względu na poziom wyposażenia technicznego rolnictwa w Polsce, Warszawa, Wiadomości Statystyczne, nr 7.

Kupiec L. (1995), Rozwój społeczno-gospodarczy, Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku, Białystok, s. 23-31.

Kupiec L. (2008), Jaki rozwój? Rozwój regionalny a rozwój zrównoważony, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 31-39.

Marciniak S. (red.) (2005), Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Nasiłowski M. (2003), System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Wyd. Key Text, Warszawa.

Smętkowski M. (2013), Rozwój regionów i polityka regionalna w krajach Europy Środkowo-Wschodniejw okresie transformacji i globalizacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M. (2011), Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Warczak M. (2015), Endogeniczne i egzogeniczne czynniki rozwoju gospodarczego z perspektywy finansów gminy, Współczesna Gospodarka, nr 4.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/reiz.2018.10.4-2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Ekonomii i Zarządzania · ISSN 2081-1837 | eISSN 2544-5197

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych

 
Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)