Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Roczniki Ekonomii i Zarządzania?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

ZGŁOSZENIE ARTYKUŁU DO ROCZNIKÓW: 

Zgłaszając tekst do publikacji na łamach Roczników Ekonomii i Zarządzania prosimy o przesłanie uzupełnionego kwestionariusza zgłoszenia artykułu: kwestionariusz.

 INFORMACJE OGÓLNE:

1. Teksty złożone do "Roczników" Towarzystwa Naukowego KUL nie mogą być wcześniej nigdzie opublikowane w języku polskim ani być w tym samym czasie złożone w redakcjach innych czasopism.

2. Maszynopis powinien być złożony na papierze formatu A-4 w 1 egzemplarzu i wersji elektronicznej. Powinien mieć ciągłą paginację. Na jednej stronie powinno być 2000 znaków (31 wierszy po 65 znaków). Margines z lewej strony - 35 mm.

3. Na końcu tekstu należy zamieścić bibliografię (w układzie alfabetycznym).

4. Przypisy i bibliografię należy sporządzić według zasad przyjętych w Towarzystwie Naukowym KUL. Redakcje poszczególnych zeszytów mogą przyjąć tzw. system amerykański (odsyłacze bibliograficzne w tekście).

5. Do tekstu powinno być dołączone streszczenie w języku polskim, zawierające do 2500 znaków, oraz słowa kluczowe (key words) do 200 znaków. W języku angielskim należy dostarczyć pełny tytuł, (podtytuł - jeśli istnieje), słowa kluczowe i streszczenie.

6. Na osobnej kartce prosimy podać w języku polskim i angielskim następujące dane: imię i nazwisko autora, stopień oraz tytuł naukowy, miejsce pracy wraz z dokładnym adresem oraz adres do korespondencji, telefon, fax, e-mail.

7. Odpowiedzialność wynikającą z praw wydawniczych i praw autorskich (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł) ponosi autor.

8. Prosimy o podawanie kompletnych opisów bibliograficznych pozycji cytowanych w przypisach i zamieszczonych w bibliografii oraz przytaczanie sprawdzonych cytatów. Bibliografię w układzie alfabetycznym należy umieścić na końcu tekstu, z podziałem na źródła i literaturę cytowaną. Rekomendowana forma zapisu:

 

PRZYPISY:
K. Wojtyła. Miłość i odpowiedzialność. Lublin: TN KUL 19823 s. 18-20.

H. Żukowska, M. Żukowski. Refleksje nad rentownością sektora bankowego w Polsce. "Zarządzanie i Finanse" 2013 nr 2(1) s. 700.

K. Machowicz. Jurydyczne uwarunkowania wolności wypowiedzi w Polsce jako kategoria praw. Lublin: Wydawnictwo KUL 2012 s. 56-57.

M. Pawlak, Zarządzanie projektami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2016 s. 21.

J. Górka. Ewolucja funkcjonalna mobilnego portfela. W: Obrót bezgotówkowy w Polsce - stan obecny i perspektywy. Red. P. Bolibok, M. Żukowski. Lublin: Wydawnictwo KUL 2016 s. 120.

 

BIBLIOGRAFIA:

Żukowska, H.: Stabilność i czynniki destabilizujące system bankowy: przykład Rosji po 1990 roku, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej 2007.

Obrót bezgotówkowy w Polsce. Red. H. Żukowska, M. Żukowski. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.

Machowicz K.: Pracodawca jako podmiot odpowiedzialny społecznie. "Roczniki Ekonomii i Zarządzania" 2012 nr 40(4) s. 295-308.

Bolibok, P., Żukowski, M.: The impact of inequalities in regional economic development on disparities in spatial distribution of cashless payment infrastructure in Poland. "Journal of Economics & Management" 2015 nr 21 s. 173-188.

 

9. Jeśli autor nie odeśle w terminie korekty autorskiej, oznacza to jego zgodę na publikację tekstu w dotychczasowej postaci.

10. Prawa wydawnicze przechodzą na wydawcę.

WSKAZÓWKI TECHNICZNE

1. Teksty powinny być napisane za pomocą jednego z typowych edytorów, takich jak: MS Word (wszystkie wersje), OpenOffice (wszystkie wersje) lub inne, obsługujące zapis w RTF.

2. Rysunki lub wykresy opracowane na komputerze należy przygotować za pomocą następujących programów: CorelDraw (do wersji 11.0 włącznie), MS PowerPoint, WordPerfect Presentation, Corel Presentation for Windows, MS Excel. Należy je dostarczyć jako odrębne pliki. Dotyczy to także materiałów skanowanych. W tekście należy zaznaczyć przeznaczone dla nich miejsce.

3. Mapy i oryginały ilustracji nadające się do reprodukcji wraz z podpisami powinny być dołączone na końcu artykułu.

4. Jeżeli tekst zawiera nietypowe fonty (np. hebrajski, cyrylica, greka, znaki logiczne, matematyczne lub fonetyczne), które nie występują podczas standardowej instalacji edytora lub środowiska Windows, należy je dołączyć w odpowiednim pliku.

5. Formatowanie tekstu należy ograniczyć do minimum: wcięcia akapitowe, środkowanie, kursywa.

6. Do czasu ukazania się publikacji drukiem należy przechowywać na kopię przekazanych materiałów.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  1. Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie. (Ewentualne uwagi proszę umieścić w komentarzu dla wydawcy).
  2. Plik został zapisany w formacie Open Office (odt), Microsoft Word (doc) lub RTF.
  3. W przypisach zostały uwzględnione aktualne adresy URL przywoływanych stron internetowych.
  4. W tekście zastosowano pojedyncze odstępy między wyrazami, czcionkę Times New Roman wielkości 12 pkt. Śródtytuły w tekście zostały zaznaczone pogrubioną kursywą. Ilustracje i wykresy zostały dostarczone w osobnych plikach.
  5. Tekst spełnia wymagania stylistyczne i bibliograficzne zgodne ze Wskazówkami dla autorów, które znajdują się w zakładce "O czasopiśmie".
  6. Jeśli zgłoszony artykuł ma zostać poddany recenzji, należy spełnić zalecenia zamieszczone w instrukcji Anonimowa recenzja.
 

Prawa autorskie

Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich.

Autor wyraża zgodę na publikację wraz z utworem (w wersji papierowej i elektronicznej) danych o swojej afiliacji akademickiej, wraz z adresem służbowym i adresem e-mail.

Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy, w szczególności prawo do:

1) wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;

2) wprowadzania egzemplarzy czasopisma zawierających utwór do obrotu;

3) utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;

4) wprowadzenia do pamięci komputera;

5) wprowadzania do baz danych i innych repozytoriów cyfrowych, w tym pełnotekstowych;

6) rozpowszechniania utworu (w formie e-booka, PDF itp.) w sieciach komputerowych np. typu Internet i Intranet,

– w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.

Wydawca decyduje o formie wydania utworu, w tym o jego formie graficznej, w porozumieniu z Autorem.

Wydawca ma prawo dokonania koniecznych zmian utworu, wynikających z opracowania redakcyjnego.

Autor zobowiązuje się do wprowadzenia poprawek zalecanych przez recenzentów oraz do wykonania korekty autorskiej w terminie uzgodnionym z Wydawcą. Autorowi nie przysługuje z tego tytułu żadne dodatkowe wynagrodzenie.

 

Polityka prywatności

Imiona, nazwiska i adresy e-mail podane na tej stronie czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie w określonych celach czasopisma i nie będą udostępniane w żadnym innym celu żadnym innym podmiotom.