Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Roczniki Ekonomii i Zarządzania zawierają teksty na temat ekonomii i zarządzania. Omawiają i analizują istotne kwestie i problemy polskiej gospodarki, gospodarki innych krajów i gospodarki światowej. Poświęcone są również ważnym kwestiom z historii ekonomii. Nacisk kładzie się na tekstach prezentujących oryginalne podejście do problemów i będących wyrazem niezależnego myślenia. Roczniki publikują głównie teksty autorów piszących w języku polski i angielskim (rzadziej w języku niemieckim, francuskim lub rosyjskim). Roczniki Ekonomii i Zarządzania ukazują się od roku 2004 r. i stanowią a w dużej mierze potwierdzenie badawczego i intelektualnego potencjału Instytutu Ekonomii i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ostatnio Roczniki zostały poszerzone o nowy dział – Miscellanea, poświęcony dyskusjom i opiniom na temat ważnych prac z dziedziny ekonomii i zarządzania.

 

Działy

Od Redakcji

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Ekonomia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Zarządzanie

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Materiały-Recenzje-Sprawozdania

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Procedura recenzowania

 Propozycje artykułów są przyjmowane do 30 marca każdego roku.

 1. Na początku kwietnia na zebraniu Rady Naukowej dla każdego artykułu wyznaczani są dwaj niezależni recenzenci spoza jednostki. Recenzenci przygotowują recenzje w ciągu trzech miesięcy. Recenzje mają charakter anonimowy (double-blind review process). W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 2. Nie może zachodzić konflikt interesów pomiędzy autorem i recenzentem artykułu ani bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednia współpraca naukowa prowadzona w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.
 3. Recenzja powinna mieć charakter opisowy (1 – 2 strony) i kończyć się jednoznacznym wnioskiem odnośnie publikacji bądź poprawienia artykułu. W takim przypadku recenzent powinien wykazać jakie elementy powinny zostać poprawione. Recenzent może także wnioskować o odrzucenie artykułu.
 4. Recenzenci oceniają teksty biorąc pod uwagę ich poziom merytoryczny, wkład do literatury przedmiotu oraz poprawność językową.
 5. Na początku lipca na zebraniu Rady Naukowej podejmowane są decyzje o przyjęciu artykułów do druku. Rada Naukowa podejmuje decyzje w głosowaniu tajnym.
 6. W przypadku dwóch negatywnych recenzji artykuł jest odrzucany.
 7. W przypadkach wątpliwych artykuły są wysyłane do dodatkowej recenzji.
 8. Jeżeli jeden z recenzentów wymagał poprawienia artykułu, to jest on poprawiany przez autora i ponownie recenzowany.
 9. Recenzje są anonimowe; recenzent nie zna autora pracy i autor nie zna recenzenta.
 10. Na recenzentów wyznaczane są osoby będące specjalistami w tematyce artykułu.
 11. Recenzentami są osoby posiadające stopnień naukowy doktora habilitowanego.
 12. Lista recenzentów zewnętrznych (współpracujących) jest publikowana w czasopiśmie.

 

Polityka Open Access

Treści zawarte w czasopiśmie "Roczniki Ekonomii i Zarządzania" udostępniane są w otwartym dostępie gratis.

 

Rada Naukowa

Vesselina Vasileva DIMITROVA (University of Varna, Bulgaria)

María Rosario GONZÁLEZ RODRIGUEZ (Universidad de Sevilla, Spain)

Tomasz GRUSZECKI (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

Julita JABŁECKA-PRYSŁOPSKA (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

Anzhela KUZNYETSOVA (Ukraiński Uniwersytet Bankowy, Ukraine)

Marina LEBIEDIEVA (Państwowy Uniwersytet Finansów w Sankt Petersburgu, Russia)

Jesús SÁNCHEZ COTOBAL (Francisco de Vitoria University, Spain)

Józef ZAJĄC (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

Helena ŻUKOWSKA
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

Marian ŻUKOWSKI (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska) (Przewodniczący)

 

Lista recenzentów

Roczniki Ekonomii i Zarządzania 2018 10(46) 2018

Andrzej Borowicz (UŁ), Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska (UŁ), Jolanta Ciak (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu), Paweł Grata (URz), Dagmara Hajdys (UŁ), Wiesław Janik (Politechnika Lubelska), Wojciech Jarecki (US), Wiesław Koczur (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Jan Komorowski (Szkoła Główna Handlowa), Zbigniew Korzeb (Politechnika Białostocka), Grzegorz Kotliński (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Maciej Kozłowski (UŁ), Marcin Liberadzki (Szkoła Główna Handlowa), Grzegorz Maciejewski (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Antoni Magdoń (UR), Joanna M. Moczydłowska (Politechnika Białostocka), Izabela Oleksiewicz (PRz), Artur Paździor (Politechnika Lubelska), Dariusz Reśko (Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu), Magdalena Rzemieniak (Politechnika Lubelska), Bogusława Urbaniak (UŁ), Tomasz Wołowiec (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie), Jan Zuba (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Jan Zwolak (Uniwersytet Rzeszowski)

 

Roczniki Ekonomii i Zarządzania 2017 9(45) 2017

Iwona Bąk, Piotr Bórawski, Włodzimierz Fehler, Andrzej Gałązka, Katarzyna Głąbicka-Auleytner, Kazimierz Górka, Paweł Grata, Dagmara Maria Hajdys, Sławomir Kantyka, Barbara Małgorzata Kucharska, Leszek Kucharski, Wiesława Kuźniar, Marek Leszczyński, Andrzej Antoni Miszczuk, Izabela Oleksiewicz, Artur Paździor, Adam Szulc, Tadeusz Waściński, Robert Grzegorz Wolny, Magdalena Krystyna Wyrwicka, Jan Zuba, Marek Żmigrodzki, Dariusz Żmija

Roczniki Ekonomii i Zarządzania 2016 8(44) 2016

Jan L. Bednarczyk, Aneta Kosztowniak, Antoni Magdoń, Artur Paździor, Marzena Sobol, Marek Ilnicki, Marek Jabłoński, Wiesława Kuźniar, Marek Leszczyński, Marek Żmigrodzki

Roczniki Ekonomii i Zarządzania 2015: 7 (43) nr 1-2

Andrzej DERDZIUK OFMCap, Marian KOZACZKA, Ireneusz KRAŚ, Marek LISIECKI, Antoni MAGDOŃ, Paweł WORONIECKI, Jan ZUBA

––––––––––––––––––

Roczniki Ekonomii i Zarządzania 2014: 6 (42) nr 2

Roman ASYNGIER, Tamara GALBARCZYK, Wiesław JANIK, Krzysztof KAWALEC, Tomasz KIJEK, Zbigniew KLIMIUK, Jan KOLEŚNIK, Jan KOMOROWSKI, Grzegorz KOTLIŃSKI, Katarzyna KRECZMAŃSKA-GIGOL, Paweł MARZEC, Pawe PASIERBIAK, Joanna ŚWIDERSKA, Zofia WILIMOWSKA, Magdalena WYRWICKA, Jan ZUBA, Jan ZWOLAK

––––––––––––––––––

Roczniki Ekonomii i Zarządzania 2014: 6 (42) nr 1

Roman ASYNGIER, Agnieszka BARUK, Marek BRZEZIŃSKI, Andrzej BUSZKO, Vesselina Vasileva DIMITROVA, Tamara GALBARCZYK, Rosa GONZALES, Adama GRZECH, Wiesław JANIK, Jarosław KUŚPIT, Marcin LIPOWSKI, Ewa ŁAŹNIEWSKA, Henryk MAMCARZ, Anna MANEK, Cezary ORŁOWSKI, Zbigniew PASTUSZAK, Anna RAKOWSKA, Agnieszka SITKO, Stanisław SKOWRON, Anna SZELĄGOWSKA, Michał TROCKI, Zofia WILIMOWSKA, Magdalena WYRWICKA, Anna ZARĘBSKA

––––––––––––––––––

Roczniki Ekonomii i Zarządzania 2013: 5 (41)

Agnieszka Izabela BARUK, Krzysztof BOROWSKI, Andrzej BUSZKO, Elżbieta CHRABONSZCZEWSKA, Jerzy GIERUSZ, Adam GRZECH, Jacek GRZYWACZ, Wiesław JANIK, Bożena KOŁOSOWSKA, Leokadia ORĘZIAK, Cezary ORŁOWSKI, Zbigniew PASTUSZAK, Michał PIETRZAK, Irena PYKA, Anna RAKOWSKA, Agnieszka SITKO-LUTEK, Stanisław SKOWRON, Genowefa SOBCZYK, Anna SZELĄGOWSKA, Zdzisław SZYMAŃSKI, Michał TROCKI, Magdalena WYRWICKA, Jan ZALEWA, Anna ZARĘBSKA, Jan ZUBA

––––––––––––––––––

Roczniki Ekonomii i Zarządzania 2012: 4 (40)

Maciej BAŁTOWSKI, Marek BRZEZIŃSKI, Małgorzata DOLIŃSKA, Kazimierz W. FRIESKE, Olgierd GEDYMIN, Tomasz GRUSZECKI, Wiesław JANIK, Kazimierz KŁOSIŃSKI, Henryk MAMCARZ, Elżbieta MAZUR, Marek PAWLAK, Marek PRYMAN, Zofia WILIMOWSKA, Magdalena WYRWICKA, Józef ZAJĄC, Zofia ZARĘBSKA, Helena ŻUKOWSKA, Marian ŻUKOWSKI

––––––––––––––––––

Roczniki Ekonomii i Zarządzania 2011: 3 (39)

Maciej BAŁTOWSKI, Marek BRZEZIŃSKI, Małgorzata DOLIŃSKA, Kazimierz W. FRIESKE, Olgierd GEDYMIN, Tomasz GRUSZECKI, Wiesław JANIK, Kazimierz KŁOSIŃSKI, Elżbieta MAZUR, Marek PAWLAK, Marian STRUŻYCKI, Józef ZAJĄC, Helena ŻUKOWSKA, Marian ŻUKOWSKI

––––––––––––––––––

Roczniki Ekonomii i Zarządzania 2010: 2 (38)

Marek LISIECKI, Piotr MAZUR, Marek PAWLAK, Henryk PONIKOWSKI, Józef ZAJĄC

––––––––––––––––––

Roczniki Ekonomii i Zarządzania 2009: 1 (37)

Krzysztof BEDERSKI, Marek LISIECKI, Jerzy SIKORSKI, Marian STRUŻYCKI, Józef ZAJĄC

 

Zapora "ghostwriting"

 Redakcja Roczników Ekonomii i Zarządzania uprzejmie informuje, iż w ramach dbałości o rzetelność naukową artykułów publikowanych w naszym czasopiśmie zwracana będzie szczególna uwaga na kontrolę opracowań pod kątem występowania praktyk typu „ghostwriting” oraz „guest authorship

 Wszelkie stwierdzone przypadki występowania tego typu praktyk będą demaskowane oraz zgłaszane do odpowiednich podmiotów instytucjonalnych (w tym instytucji zatrudniających autorów).

 Główną odpowiedzialność za rzetelność przesyłanych opracowań ponosi autor zgłaszający manuskrypt. W związku z tym uprzejmie prosimy takie osoby o wypełnienie zamieszczonego oświadczenia o wkładzie współautorów w powstanie publikacji ze szczególnym uwzględnieniem informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowywaniu artykule.