Bazylika mniejsza według prawa liturgicznego

Mariusz Szypa

Abstrakt


Kościoły obdarzone tytułem bazyliki mniejszej, w założeniu ustawodawcy, mają być przede wszystkim centrum życia liturgicznego i duszpasterskiego, a dla innych kościołów wzorem godnym naśladowania. Dekret Domus ecclesiae Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dys­cypliny Sakramentów z 9 listopada 1989 r. odnosi się do prawidłowego urządzenia przestrzeń prezbiterium oraz innych miejsc sprawowania liturgii, według zasad odnowy litur­gicz­nej po Soborze Watykańskim II. Dokument nie wskazuje szczegółowych norm litur­gicznych, lecz odnosi do zasad prawnych zawartych w księgach liturgicznych. Szcze­gólna uwaga zwrócona jest na ołtarz, ambonę, miejsce przewodniczenia, chrzcielnicę, kon­fe­sjonał, miejsce przechowywania Najświętszej Eucharystii. Troska ustawodawcy po­ło­żona jest na odpowiednio przygotowany i liczebnie zaspokajający celebrację zespół liturgiczny.


Słowa kluczowe


bazylika mniejsza; prawo liturgiczne; miejsce święte; przestrzeń liturgiczna; Mszał Rzymski; katolik

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Araszczuk, Stanisław. 2013. „Miejsce celebracji obrzędu chrztu świętego w świetle przepisów liturgicznych.” W Chrzest święty w życiu Kościoła. Refleksja teologiczna w środowisku legnickim, red. Bogusław Drożdż, 7-23. Legnica: Diecezjalne Centrum Edukacyjne.

Bianchi, Sergio. 1999. “Aggiornamento delle norme circa la concessione del titolo di Basilica Minore.” Notitiae 26, n. 1 (282): 17-19.

Brzeziński, Daniel. 2001. „Ukształtowanie i wyposażenie wnętrza kościoła w odnowionym rycie rzymskim: aspekt liturgiczno-prawny.” Studia Płockie 29:87-99.

Dyl, Andrzej Gerard. 2013. „Posoborowe przepisy prawno-liturgiczne dotyczące wyposażenia kościoła.” W Sztuka w liturgii, red. Wacław Świerzawski, 377-405. Zawichost–Kraków–Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

Fusco, Roberto. 2011. „Nadanie tytułu bazyliki mniejszej znakiem szczególnej więzi z Kościołem Rzymskim oraz z Ojcem Świętym.” Anamnesis 66, z. 4:98-107.

Górecki, Edward. 2011. „Przechowywanie i kult Najświętszej Eucharystii.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. III/2: Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła, red. Józef Krukowski, 117-28. Poznań: Pallottinum.

Janczewski, Zbigniew. 1997. „Prawodawstwo Konferencji Episkopatu Polski i Prymasów w zakresie sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.” Prawo Kanoniczne 40, nr 3-4:125-202.

Krukowski, Józef. 2011. „Miejsca i czasy święte.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. III/2: Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła, red. Józef Krukowski, 428-76. Poznań: Pallottinum.

Krzywda, Józef. 2011. „Sprawowanie chrztu.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. III/2: Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła, red. Józef Krukowski, 37-47. Poznań: Pallottinum.

Malecha, Paweł. 2002. Edifici di culto nella legislazione canonica: studio sulle chiese-edifici. Roma: Pontificia Università Gregoriana.

Nadolski, Bogusław. 1992a. Liturgika. T. 4, Eucharystia. Poznań: Pallottinum.

Nadolski, Bogusław. 1992b. Liturgika. T. 3, Sakramenty, sakramentalia, błogosławieństwa. Poznań: Pallottinum.

Pawluk, Tadeusz. 1986. Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 2, Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Szypa, Mariusz. 2015. „Bazylika mniejsza jako centrum życia liturgicznego.” Roczniki Teologiczne 62, z. 8:173-83.

Wit, Zbigniew. 1989. „Wymogi liturgiczno-prawne wyposażenia kościoła.” Ateneum Kapłańskie 483-84:226-40.

Wit, Zbigniew. 1997/1998. „Posoborowe normy kształtowania przestrzeni do sprawowania liturgii.” Anamnesis 13:16-34.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2018.7.1-12

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa