Przesłanie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w liście do „pobratymców w Czechosłowacji”

Monika Menke

Abstrakt


Artykuł dotyczy listu Stefana Kardynała Wyszyńskiego do Czechów i Słowaków, przesłanego z okazji obchodów tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce w 1965 r. Jest to krótki list napisany w otwartej atmosferze zakończenia Soboru Watykańskiego II. Chociaż list ten nie był tak niezwykły, jak przesłanie skierowane do narodu niemieckiego, to w kontekście sytuacji braku wolności w Polsce i Czechosłowacji był wyrazem przy­łączenia się, zachęcenia i afirmacji Czechów i Słowaków, że należą do wspólnej rodziny chrześcijańskich narodów Europy Środkowej, że ich kultura wyrasta ze wspólnych chrze­ścijańskich tradycji. Był zachętą w czasie prześladowań i ucisku dla ówczesnego Kościoła czeskiego. Świadomość tej tożsamości narodów może być szczytem i przy­pomnieniem korzeni całej Unii Europejskiej również dzisiaj.


Słowa kluczowe


prymas Wyszyński; kardynał Beran; Sobór Watykański II; korespondencja milenijna; Radio Watykańskie; wolność religijna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balík, Stanislav, i Jiří Hanuš. 2007. Katolická církev v Československu 1945-1989. Brno: CDK.

Balík, Stanislav, i Jiří Hanuš. 2010. Primasové katolické církve: země střední Evropy v čase komunismu. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Balík, Stanislav, i Jiří Hanuš. 2012. Letnice dvacátého století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Barberini, Giovanni. 2007. L’Ostpolitik della Santa Sede, un dialogo lungo e faticoso. Bologna: Mulino.

Bugel, Walerian. 2003. „Doświadczenie konfrontacji Kościoła z systemem totalitarnym w warunkach czechosłowackich.” W Od konfrontacji do dialogu. Doświadczenia Kościoła XX wieku. Materiały Tygodnia Eklezjologicznego 2000, red. Violetta Kmiecik, Andrzej Czaja, i Krzysztof Kowalik, 120-24. Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium.

Bugel, Walerian. 2014. „Historia. Przestroga przed brakiem wolności religijnej w dziełach wybranych autorów czeskich minionych wieków.” Studia Oecumenica 14:253-68.

Cywiński, Bogdan. 1990. Ogniem próbowane: z dziejów najnowszych Kościoła katolickiego w Europie Środkowo-Wschodniej. T. 2. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Glaeser, Zygmund. 2009. „Milenijne dzieło pojednania prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego.” W 1966. Milenium Chrztu Polski Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Perspektywa teologiczno-społeczna, red. Ewa K. Czaczkowska, 65-82. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Grajewski, Andrzej. 2009. „Kardynałowie Stefan Wyszyński i Agostino Casaroli. Dwie osobowości i dwie koncepcje wschodniej polityki Watykanu.” Studia Prymasowskie UKSW 3:51-79.

Kukánová, Zlatuše. 2014. „Od tolerance k nepřátelství. Diplomatické vztahy Československa s Vatikánem v letech 1945-1950.” Semper paratus 3:52-88.

Kumor, Bolesław. 1995. Historia Kościoła. Część 8: Czasy współczesne 1914-1992. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Krukowski, Józef. 2017. „Uprawnienia nadzwyczajne Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego wobec zagrożeń ze strony reżimu komunistycznego.” W Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – absolwent KUL … kandydat na ołtarze, red. Mirosław Sitarz, Anna Słowikowska, i Agnieszka Romanko, 47-67. Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Noszczak, Bartłomiej. 2006. „Przygotowania do Milenium Chrztu Polski i Tysiąclecia Państwa Polskiego (1956-1965).” W Milenium czy Tysiąclecie, red. Bartłomiej Noszczak, 40-51. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej.

Pesch, Otto Herman. 1996. Druhý vatikánský koncil 1962-1965. Praha: Vyšehrad.

Raina, Peter. 2001. Kardynał Wyszyński. Czasy prymasowskie 1964-1965. Warszawa: Wydawnictwo von borowiecky.

Vodičková, Stanislava. 2009. Uzavírám Vás do svého srdce. Brno: CDK, ÚSTR.

Wyszyński, Stefan. 2007. Pro memoria. Zapiski z lat 1948-1949 i 1952-1953. Warszawa: Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego „Soli Deo”, Apostolicum.

Wilk, Stanisław. 2017. „Stefan Kardynał Wyszyński – Ojciec Soboru Watykańskiego II.” W Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – absolwent KUL … kandydat na ołtarze, red. Mirosław Sitarz, Anna Słowikowska, i Agnieszka Romanko, 35-46. Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Zieliński, Zygmunt. 2014. „Watykański Sobór II. ” W Encyklopedia Katolicka, t. 20, red. Edward Gigilewicz, 280-90. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2018.7.1-7

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa