Kościół św. Stanisława w Lublinie jako miejsce obrad sejmikowych

Waldemar Bednaruk

Abstrakt


Kościół ojców dominikanów w Lublinie był uświęconym tradycją miejscem obrad sejmikowych przez 260 lat. Gromadząca się w nim szlachta dzięki gościnności za­kon­ników nie musiała martwić się o własne pomieszczenia, ani ponosić kosztów związanych z ich budową oraz utrzymaniem. W zamian gospodarze otrzymywali niewielkie wsparcie na remonty świątyni, a także co niemniej ważne, przychylność samych obradujących, którzy decydując o losach państwa uwzględniali również interesy Kościoła.


Słowa kluczowe


kościoły w Lublinie; demokracja szlachecka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bednaruk, Waldemar. 2011. Sejmiki lubelskie w okresie stanisławowskim (1764-1794). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Ciepliński, Jacek. 2006. „Zespół kościelno-klasztorny Dominikanów w Lublinie. Badania architektoniczne.” W Dominikanie w Lublinie. Studia z dziejów i kultury, red. Henryk Gapski, 147-203. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Ćwik, Władysław, i Jerzy Reder. 1977. Lubelszczyzna. Dzieje rozwoju terytorialnego, podziałów administracyjnych i ustroju władz. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.

Gapski, Henryk. 2006. „Dominikanie w Lublinie. Zarys historiograficzny.” W Dominikanie w Lublinie. Studia z dziejów i kultury, red. Henryk Gapski, 7-22. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Gloger, Zygmunt. 1903. Geografia historyczna ziem dawnej Polski. Kraków: Spółka Wydawnicza Polska.

Kłoczowski, Jerzy. 2006a. „Jak badać historię dominikanów w Polsce przedrozbiorowej? Trochę uwag i obserwacji co do znaczenia i programu przyszłych badań oraz miejsca w historiografii polskiej.” W Dzieje dominikanów w Polsce XIII-XVIII wiek. Historiografia i warsztat badawczy historyka, red. Henryk Gapski, Jerzy Kłoczowski, i Jan Andrzej Spież, 11-26. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Kłoczowski, Jerzy. 2006b. „Klasztor dominikański w Lublinie (stulecia XIII-XVI).” W Dominikanie w Lublinie. Studia z dziejów i kultury, red. Henryk Gapski, 23-58. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Michoński, Mirosław. 1980. Lublin. Zespół dominikański (Blok XVI). Dokumentacja naukowo-historyczna wykonana na zlecenie Zarządu Rewaloryzacji Zabytkowego Zespołu Miasta Lublina. Lublin. Maszynopis w klasztorze ojców Dominikanów w Lublinie.

Pawiński, Adolf. 1978. Rządy sejmikowe w Polsce 1572-1795 na tle stosunków województw kujawskich. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Rzewuski, Adam Wawrzyniec. 1790. O formie rządu republikańskiego myśli. Warszawa: Nakładem autora.

Ujma, Magdalena. 2003. Sejmik lubelski 1572-1696. Warszawa: Semper.

Uruszczak, Wacław. 1984. „Sejm w latach 1506-1540.” W Historia sejmu polskiego. T. 1, Do schyłku szlacheckiej Rzeczypospolitej, red. Jerzy Michalski, 63-113. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Urzędnicy województwa lubelskiego XVI-XVIII wieku. Spisy. 1991. Opracowanie Witold Kłaczewski, i Wacław Urban. Kórnik: Polska Akademia Nauk Instytut Historii, Biblioteka Kórnicka.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2018.7.1-2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa