Status materiałów archiwalnych przechowywanych w historycznych archiwach kościelnych

Mieczysław Różański

Abstrakt


Status narodowego zasobu archiwalnego dzieli się na państwowy i niepaństwowy. Materiały archiwalne wytworzone przez kościoły i związki wyznaniowe należą do nie­państwowego ewidencjonowanego zasobu archiwalnego. Ustawodawca nakłada na wła­ścicieli materiałów archiwalnych ograniczenia. Mają je ewidencjonować, chronić przed uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą i poddawać koniecznej konserwacji oraz udostęp­niać badaczom. Ustawodawca zakazuje ich wywozu oraz obrotu i zbycia na rzecz in­nych podmiotów, z wyjątkiem Skarbu Państwa.


Słowa kluczowe


Kościół; związek wyznaniowy; archiwum; państwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Grygier, Tadeusz. 1990. „Problemy regulacji prawnej archiwistyki.” Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne 59:5-153.

Konstankiewicz, Marek, i Adrian Niewęgłowski. 2016. Narodowy zasób archiwalny i archiwa. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Kowalski, Wojciech. 2006. „Nabycie dzieła sztuki od osoby nieuprawnionej.” Państwo i Prawo 7:5-21.

Maciejewska, Wanda, red. 1974. Polski Słownik Archiwalny. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Mezglewski, Artur, Henryk Misztal, i Piotr Stanisz. 2011. Prawo wyznaniowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Rakoczy, Bartosz. 2008. Ustawa o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Raport na temat stanu niepaństwowego zasobu archiwalnego na terenie właściwości archiwum państwowego w Kielcach z 7 grudnia 2012 r., znak 421-1/12.

Robótka, Halina. 2002. Wprowadzenie do archiwistyki. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Różański, Mieczysław. 2014. „Archiwa kościelne w prawie polskim.” W Archiwa kościelne w służbie społeczeństwu, red. Mieczysław Różański, 21-30. Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2017.6.2-18

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa