Finanziamento delle Chiese nella Repubblica Ceca con speciale riguardo alla Chiesa greco-cattolica

Jiří Dvořáček

Abstrakt


W artykule został przedstawiony system finansowania kościołów i związków wy­znaniowych w Republice Czeskiej ze szczególnym uwzględnieniem finansowania Ko­ścioła Grekokatolickiego. Tekst dotyczy historii finansowania kościoła na terytorium Czechosłowacji od 1918 r., ze zwróceniem uwagi na likwidację Kościoła Greko­ka­to­lic­kiego po 1948 r. przez reżim komunistyczny. Po jego upadku jesienią 1989 r., w ramach przywrócenia swobodnego funkcjonowania kościołów, nastąpiło stopniowe wyrównanie majątkowe między państwem a kościołami, które doprowadziło do aktualnego modelu finansowania na podstawie obecnej ustawy o wyrównaniu majątkowym z Kościołami i związkami wyznaniowymi. Z punktu widzenia czeskiego prawa wyznaniowego Ko­ściół Rzymskokatolicki i Kościół Grekokatolicki są dwoma niezależnymi podmiotami prawnymi. W ramach Konferencji Episkopatu Czeskiego (ČBK) Kościół Grekokatolicki zajmuje niekorzystną pozycję, ponieważ Konferencja Episkopatu Czeskiego broni tylko interesów finansowych Kościoła Rzymskokatolickiego. Finansowo Egzarchat Apostol­ski jest obecnie w pełni uzależniony od finansowej rekompensaty ze strony państwa i jego wkładów. W przyszłości jednak konieczne będzie poszukiwanie własnych źródeł finansowania, łącznie ze wsparciem ze strony diecezji rzymskokatolickich w Republice Czeskiej.


Słowa kluczowe


Kościół Grekokatolicki w Republice Czeskiej; likwidacja Kościoła Grekokatolickiego w Czechosłowacji; wyrównanie majątkowe między państwem i kościołami w Republice Czeskiej

Pełny tekst:

PDF (Italiano)

Bibliografia


Boháč, Zdeněk. 2000. “Násilné zrušení řeckokatolické církve na počátku 50. let v Československu.” In Stát a církev v roce 1950, ed. Jiří Hanuš, e Jan Stříbrný, 86-97. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Jäger, Petr, e Aleš Chocholáč. 2015. Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Komentář. Praha: Wolters Kluwer.

Kaplan, Karel. 1993. Stát a církev v Československu 1948-1953. Brno: Doplněk.

Kolář, Petr. 2014. Vybrané aspekty projednávání legislativních návrhů dotýkajících se problematiky církevních restitucí v České republice. Praha: Parlamentní institut. http://www.psp.cz/doc/00/09/73/00097311.pdf [scaricato il 23.05.2017].

Kříž, Jakub, e Václav Valeš. 2013. Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Komentář. Praha: C.H. Beck.

Němec, Damián. 2013. “Das Tschechische Gesetz über Eigentumsvergleich mit Kirchen und Religionsgemeinschaften aus dem Jahr 2012.” Archiv für katholisches Kirchenrecht. Mit besonderer Berücksichtigung der Länder deutscher Sprache 182:6-45.

Pešek, Jan, e Michal Barnovský. 1997. Štátna moc a cirkvi na Slovensku 1948-1953. Bratislava: Veda.

Šturák, Peter. 2008. Dejiny gréckokatolíckej církvi v Československu v rokoch 1945-1989. Prešov: Prešovská univerzita, Gréckokatolícka teologická fakulta.

Vaško, Václav. 1990. Neumlčená. Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce II. Praha: Zvon.

Vévoda, Rudolf. 2000. “Řeckokatolická církev za komunistické diktatury.” Getsemany 112. https://www.getsemany.cz/node/217 [scaricato il 27.04.2007].
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2017.6.2-16

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa