Prawnoautorskie aspekty szkolnej katechezy z wykorzystaniem utworów audiowizualnych

Michał Skwierczyński

Abstrakt


Na lekcjach religii w szkole, jako uzupełnienie przekazu werbalnego katechety, mo­gą być prezentowane utwory audiowizualne. Zgodnie z przepisami prawa autor­skiego, nie jest do tego potrzebna jakakolwiek zgoda, jeśli ma to miejsce w celach dy­dak­ty­cz­nych i w związku z potrzebą zilustrowania przekazywanych treści. Wymóg ten zostanie spełniony, jeśli tematyka utworów audiowizualnych będzie zgodna z zatwier­dzonym przez Komisję Episkopatu Polski ds. Katechizacji programem nauczania lekcji religii. Katecheta może również w celach dydaktycznych sporządzać kopie fragmentów utwo­rów audiowizualnych i przekazywać je uczniom w ramach dozwolonego użytku eduka­cyjnego.


Słowa kluczowe


katecheza; szkoła; prawo autorskie; utwór audiowizualny; dozwolony użytek

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banasiuk, Joanna. 2012. Współtwórczość i jej skutki w prawie autorskim. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Barta, Janusz, i Ryszard Markiewicz. 2016. Prawo autorskie. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Barta, Janusz, Monika Czajkowska-Dąbrowska, Zbigniew Ćwiąkalski, Ryszard Markiewicz, i Elżbieta Traple. 2011. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Barta, Janusz, red. 2007. System prawa prywatnego. T. 13. Prawo autorskie. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Czajka, Dariusz. 2010. Ochrona praw twórców i producentów. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Warszawa: Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji.

Lewandowski, Krzysztof, red. 2011. Utwór audiowizualny. Zakres pojęcia i ochrony prawnej. Poznań: Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu.

Siewicz, Krzysztof. 2017. „Prawo autorskie w edukacji: jak uniknąć naruszeń.” http://koed.org.pl/wp-content/uploads/2015/06/prawo-autorskie-w-edukacji-jak-unikac-naruszen_KOED.pdf [dostęp: 31.07.2017].

Szczotka, Jerzy. 2009. „Utwory audiowizualne – stan oczekiwania na nowelizację prawa autorskiego.” Przegląd Sądowy 1:31-47.

Ślęzak, Piotr. 2012. Umowy w zakresie współczesnych sztuk wizualnych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Wojciechowska, Anna. 1996. „Twórcy dzieła audiowizualnego w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 roku.” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1:53-74.

Wojciechowska, Anna. 1999. Autorskie prawa osobiste twórców dzieła audiowizualnego. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2017.6.2-13

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa