Udzielanie sakramentu namaszczenia chorych bez zgody przyjmującego – aspekty cywilno-kanoniczne

Kamil Niedziałkowski

Abstrakt


Opracowanie zawiera interpretację i analizę przepisów odnoszących się do sakra­mentu namaszczenia chorych. Analizie poddane zostały przepisy prawa kanonicznego oraz liturgicznego. Wyjaśnione zostało pojęcie sakramentu chorych oraz wymogi jego udzielania. Ostatnia część ma za przedmiot przepisy prawa cywilnego, które związane są z dobrem osobistym, jakim jest wolność sumienia. Analizie poddany został wyrok Sądu Najwyższego odnoszący się do przypadku udzielenia pacjentowi szpitala sakra­mentu chorych bez jego zgody.


Słowa kluczowe


namaszczenie chorych; sakrament chorych; dobro osobiste; wolność sumienia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartoszek, Antoni. 2010. „Sakrament namaszczenia chorych a dzieci, które nie osiągnęły używania rozumu, oraz osoby od urodzenia upośledzone umysłowo.” Studia Pastoralne 6:168-82.

Jakubiak, Tomasz. 2013. „Intencja przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych według obecnie obowiązującego prawa Kościoła Łacińskiego.” Warszawskie Studia Teologiczne 26, nr 2:145-59.

Janczewski, Zbigniew. 2011. Ważność sprawowania sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, uzdrowienia i święceń w porządku prawnym Kościoła katolickiego. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Janczewski, Zbigniew. 2012. „Przyjmujący sakrament namaszczenia chorych.” Prawo Kanoniczne 55, nr 4:39-56.

Krakowiak, Czesław. 2006. „Duszpasterstwo Liturgiczne. Z praktyki pastoralnej sakramentu namaszczenia chorych.” Anamnesis 12, nr 44:102-11.

Kumor, Andrzej. 2016. „Podmiot sakramentu namaszczenia chorych.” Kościół i Prawo 5(18), nr 1:161-79. Doi: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2016.5.1-9.

Pastuszko, Marian. 1985. „Sakrament namaszczenia chorych w nowym prawie kanonicznym.” W Duszpasterstwo w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, red. Jerzy Syryjczyk, 159-95. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Pawluk, Tadeusz. 2010. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 4, Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Rakoczy, Bartosz. 2015. „Udzielanie sakramentu namaszczenia chorych a naruszenie dobra osobistego pacjenta. Rozważania na tle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2013 roku (II CSK 1/13).” W Katolickie zasady relacji Państwo-Kościół a prawo polskie, red. Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, i Henryk Stawniak, 312-35. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Rudnicki, Stanisław. 1992. „Ochrona dóbr osobistych na podstawie art. 23 i 24 k.c. w orzecznictwie Sądu Najwyższego w latach 1985-1991.” Przegląd Sądowy 1(92): 28-40.

Słowikowska, Anna. 2014. Uczestnictwo wiernych świeckich w liturgii Kościoła łacińskiego. Studium kanoniczne. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Zubert, Bronisław. 2011. „Sakrament namaszczenia chorych.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. III/2: Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła. Część I. Sakramenty. Część II. Pozostałe akty kultu Bożego. Część III. Miejsca i czasy święte, red. Józef Krukowski, 182-205. Poznań: Pallottinum.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2017.6.2-12

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa