Udział wiernych świeckich w misjach ad gentes według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Dawid Lipiński

Abstrakt


Udział wiernych świeckich w misjach ad gentes wiąże się z nowym spojrzeniem na świeckich, w głównej mierze wypracowanym przez Sobór Watykański II oraz poso­bo­ro­we nauczanie Magisterium Kościoła. Dostrzeżono i podkreślono, iż cały Kościół jest ze swojej natury misyjny, a zatem każdy, kto do tego Kościoła należy, jest odpowiedzialny za działalność o charakterze misyjnym. Celem artykułu jest przedstawienie roli osób świeckich we wspomnianej wyżej działalności. Uczynione zostanie to poprzez wska­za­nie i scharakteryzowanie podstawowych praw i obowiązków świeckich w zakresie misji ad gentes, zawartych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., a także poprzez ana­li­zę specyfiki posłannictwa świeckich do apostolstwa i ewangelizacji realizowanego po­przez ich udział w potrójnej misji Chrystusa: Proroka, Kapłana i Króla.


Słowa kluczowe


wierni świeccy; działalność misyjna Kościoła; misje ad gentes; apostolstwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Beyer, Johanes. 1969. “De sacribus humanis fundamentalibus in statuto iuridico christifidelium asumendis.” Periodica 58: 29-58.

Corecco, Eugenio. 1984. “I laici nel nuovo codico di diritto canonico.” La Scuola Cattolica 112:194-218.

Dalla Torre, Giuseppe. 1984. “La colaboraione dei laici alle funzioni sacerdotale, profetica e regale dei ministra sacri.” Monitor Ecclesiasticus 109, z. 1-2:141-65.

Domaszk, Arkadiusz. 2003. „Obowiązki i uprawnienia wszystkich wiernych w zakresie przepowiadania słowa Bożego od Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r.” Rozprawa doktorska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Domaszk, Arkadiusz. 2010. „Nowe horyzonty misji „Ad gentes” normy prawa kanonicznego.” Prawo Kanoniczne 53, nr 1-2:21-40.

Duszpasterze WMS Wolontariusze Wolontariatu Misyjnego Salvator, Tragiczne wieści z Boliwii. http://wms.sds.pl/news/tragiczne-wiesci-z-boliwii/ [dostęp: 19.03.2017].

Dyduch, Jan. 1985. Obowiązki i prawa wiernych świeckich w prawodawstwie soborowym. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne.

Garcia, Martin Juan. 1983. “Los laicos en las Misiones.” Monitor Ecclesiasticus 108:101-16.

Ghirlanda, Gianfranco. 1981. “De potestate iuxta schemata a Commissione Codici Recognoscendo proposta.” Periodica 70:401-28.

Ghirlanda, Gianfranco. 1983. De obligationibus et iuribus christifidelium laicorum, Adnotationes in Codicem. Roma: Pontificia Universitas Gregoriana.

Kizito, Leonard Mukwaya. 2002. Lay people and tria munera Christi a study from can. 204 § 1 to Instructio Ecclesiae de Mysterio. Roma: Pontificia Universitas Urbaniana.

Krukowski, Józef. 2005. „Wierni chrześcijanie.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II/1: Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. Józef Krukowski, 15-42. Poznań: Pallottinum.

Leszczyński, Grzegorz. 1999. „Nadzwyczajny szafarz Komunii świętej.” Łódzkie Studia Teologiczne 8:287-98.

Leszczyński, Grzegorz. 2000. „Uczestnictwo wiernych świeckich w posłudze zarządzania, nauczania i uświęcania Kościoła.” Łódzkie Studia Teologiczne 9:325-36.

Lipiński, Dawid. 2016. „Udział wiernych świeckich w misjach ad gentes po Soborze Watykańskim II w Towarzystwie Świętego Franciszka Salezego.” Praca magisterska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Pasternak, Ferdynand. 1974a. „Teologiczno-prawne uzasadnienie soborowego ujęcia tolerancji i niedyskryminacji.” Prawo Kanoniczne 17, nr 3-4:23-50.

Pasternak, Ferdynand. 1974b. „Zagadnienie niedyskryminacji w dokumentach Soboru Watykańskiego II.” Prawo Kanoniczne 17, nr 1-2:31-61.

Pinto, Pio Vito. 2000. Elementi di diritto amministrativo canonico. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.

Retamal, Fernando. 2002. “Comentario al. can. 781.” W Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, t. III/1, red. Ángel Marzoa, Jorge Miras, and Rafael Rodríguez-Ocaña, 161-63. Pampeluna: EUNSA.

Sobański, Remigiusz. 1973. „Słowo i sakrament jako czynniki kształtujące prawo kościelne.” Prawo Kanoniczne 16, nr 1-2:3-15.

Sobański, Remigiusz. 1975a. „Inspiracje dla zagadnienia rozwoju wypływającego z pojęcia communio.” Śląskie Studia historyczno-teologiczne 8:259-69.

Sobański, Remigiusz. 1975b. „Wprowadzenie do zagadnienia roli prawa w Kościele.” Prawo Kanoniczne 18, nr 1-2:3-24.

Sobański, Remigiusz. 1978a. „Model Kościoła-tajemnicy jako podstawa teorii prawa kościelnego.” Prawo Kanoniczne 21, nr 1-2:39-60.

Sobański, Remigiusz. 1978b. „O teologicznych i socjologicznych przesłankach teorii prawa kanonicznego.” Analecta Cracoviensia 10:369-86.

Tejero, Eloy. 2011. „Komentarz do kan. 781 KPK.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 602. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2017.6.2-11

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa