Podstawy prawne odpowiedzialności wiernych za materialne potrzeby Kościoła

Anna Słowikowska

Abstrakt


Obowiązek zabezpieczenia materialnych potrzeb Kościoła ściśle dotyczy możliwości wykonywania przez niego celów, którymi są: sprawowanie kultu, prowadzenie dzieł apostolstwa i miłości oraz godziwe utrzymanie szafarzy. Podstawy prawne odpowie­dzialności wiernych w tym zakresie stanowią przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Ustawodawca przypomina wrodzone prawo Kościoła (ius nativum) domagania się od wiernych wszystkiego, co konieczne dla osiągnięcia właściwych mu celów (kan. 1260) i zarazem zobowiązuje wszystkich wiernych do troski o środki materialne na ich realizację (kan. 222 § 1). W analizowanej dziedzinie istotne są także źródła wskazane przez Papieską Komisję ds. Autentycznej Interpretacji Kodeksu Prawa Kanonicznego, zwłaszcza: kan. 1496 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r., dekrety Soboru Wa­ty­kańskiego II: Apostolicam actuositatem, Ad gentes divinitus, Presbyterorum ordinis. Za podstawy prawne należy również uznać dokumenty źródłowe, do których odwołano się przy tworzeniu pierwszej kodyfikacji prawa kanonicznego.


Słowa kluczowe


przynależność do Kościoła Katolickiego; kościelne prawo konstytucyjne; Lex Ecclesiae Fundamentalis; cele Kościoła; dobra doczesne Kościoła

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bączkowicz, Franciszek, Józef Baron, i Władysław Stawinoga. 1958. Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa. T. 2. Wyd. 3. Opole: Wydawnictwo Diecezjalne św. Krzyża w Opolu.

Central Office of the Church Statistics of the Secretariat of State, ed. 2017. Annuarium Statisticum Ecclesiae 2015. https://press.vatican.va/content/ salastampa/en/bollettino/pubblico/2017/04/06/170406e.html [dostęp: 2.12.2017].

Gasparri, Pietro. 1933. Catechismus catholicus. Ed. 10. Roma: Typis Polyglottis Vaticanis.

Gasparri, Pietro. 2015. Katechizm katolicki. Warszawa: Wydawnictwo Prohibita Paweł Toboła–Pertkiewicz.

Global Christianity. A Report on the Size and Distribution of the World’s Christian Population. 2011. Washington, D.C.: Pew Research Center.

He, Wan, Daniel Goodkind, and Paul Kowal, U.S. Census Bureau, International Population Reports, P95/16-1. 2016. An Aging World: 2015. Washington, DC: U.S. Government Publishing Office.

Jougan, Alojzy. 1958. Słownik kościelny łacińsko-polski. Wyd. 3. Poznań–Warszawa–Lublin: Księgarnia św. Wojciecha.

Korpanty, Józef, red. 2001. Słownik łacińsko-polski. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.

Krukowski, Józef. 2005. „Obowiązki i uprawnienia wszystkich wiernych chrześcijan.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II/1: Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. Józef Krukowski, 22-42. Poznań: Pallottinum.

Pasternak, Ferdynand. 1970. Urzędy i beneficja kościelne. Majątek kościelny. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Plezia, Marian, red. 2007. Słownik łacińsko-polski. T. 2. Wyd. 2 reprint. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sitarz, Mirosław. 2004. Słownik prawa kanonicznego. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Słowikowska, Anna. 2017. „Podstawy odpowiedzialności wiernych za materialne potrzeby Kościoła.” Teka Komisji Prawniczej. Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie 10:215-34.

Sondel, Janusz. 2009. Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2017.6.2-10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa