Władza biskupa diecezjalnego w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Joanna Przybysławska

Abstrakt


Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego z 1983 r., „biskupowi diecezjalnemu w powierzonej mu diecezji przysługuje wszelka władza zwyczajna, własna i bezpośred­nia, jaka jest wymagana do jego pasterskiego urzędu, z wyłączeniem tych spraw, które na mocy prawa lub dekretu papieża są zarezerwowane najwyższej lub innej władzy kościelnej” (kan. 381 § 1). Ustawodawca stanowi, że „obowiązkiem biskupa die­cez­jal­ne­go jest rządzić powierzonym mu Kościołem partykularnym; z władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, zgodnie z przepisami prawa” (kan. 391 § 1). Dlatego też ce­lem artykułu jest analiza władzy biskupiej, jej źródła rodzajów.


Słowa kluczowe


biskup diecezjalny; władza ustawodawcza; władza wykonawcza; władza sądownicza

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aymans, Winfried. 1989. „Biskupia posługa rządzenia Kościołem partykularnym. O władzy biskupiej i jej wykonywaniu w świetle KPK.” Kościół i Prawo 6:23-42.

Górecki, Edward. 2004. „Pozycja biskupa w Kościele partykularnym.” W Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II, red. Józef Krukowski, i Mirosław Sitarz, 77-89. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Kroczek, Piotr. 2007. „Prawodawca i jego sztuka.” Prawo Kanoniczne 50, nr 1-2:167-184.

Krukowski, Józef. 2003. „Zasady organizacji i funkcjonowania kurii diecezjalnej.” W Struktura i zadania kurii diecezjalnej. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w ramach obchodów Roku Prymasa Tysiąclecia przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL oraz Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej, (Warszawa-Praga 11-12.09.2001), red. Józef Krukowski, i Krzysztof Warchałowski, 11-26. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Krukowski, Józef. 2005. „Biskupi.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II/1: Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. Józef Krukowski, 229-72. Poznań: Pallottinum.

Krukowski, Józef. 2011. Prawo administracyjne w Kościele. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Lempa, Florian. 1991. „Pojęcie i podział władzy w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku.” Kościół i Prawo 9:223-340.

Leszczyński, Grzegorz. 2008. Kościelna procedura administracyjna w Kodeksie Prawa Kanonicznego Jana Pawła II. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Sitarz, Mirosław. 2004. „Władza.” W Słownik prawa kanonicznego, 196-97. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Sitarz, Mirosław. 2015. „Podstawowe zasady w sprawowaniu władzy ustawodawczej biskupa diecezjalnego.” W II Synod Plenarny a synody diecezjalne, red. Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, i Andrzej Pastwa, 93-117. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Sztafrowski, Edward. 1985. Podręcznik prawa kanonicznego. T. 2. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Wójcik, Walenty. 1995. „Biskup.” W Encyklopedia Katolicka, t. 2, red. Mieczysław Krąpiec, 589-91. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Wroceński, Józef. 2008. „Obowiązki pasterskie biskupa diecezjalnego.” Prawo Kanoniczne 51, nr 3-4:119-45.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2017.6.2-7

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa