Synod diecezjalny odnową Kościoła partykularnego na przykładzie I Synodu Diecezji Ełckiej

Sebastian Margiewicz

Abstrakt


Synod diecezjalny powinien zostać zwołany, gdy uzna to za konieczne biskup die­cezjalny. W diecezji ełckiej, która została erygowana w 1992 r., synod został za­powiedziany dnia 18 maja 1997 r. Pierwsza Sesja Synodu odbyła się 25 marca 1998 r.

Autor w artykule przeanalizował znaczenie synodu diecezjalnego w procesie or­ga­nizacji Kościoła partykularnego. Następnie scharakteryzował ustawodawstwo diecezji zgodnie ze statutami Synodu Diecezji Ełckiej, definicję synodu, a także przygotowanie, przebieg i zadania synodu.


Słowa kluczowe


biskup diecezjalny; diecezja; władza ustawodawcza; Kongregacja ds. Biskupów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arrieta, Juan Ignacio. 2011. „Synod diecezjalny.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 403-408. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Dudziak, Jan. 1984. „Synod diecezjalny, jego struktura i rola w Kościele partykularnym. Refleksja kanonistyczno-pastoralna.” Colloquium Salutis. Wrocławskie Studia Teologiczne 16:47-80.

Dudziak, Jan. 2004. „Synod diecezjalny. Organizacja i zadania.” W Struktury kolegialne w Kościele partykularnym. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych TN KUL i Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie. Tarnów 17-18 września 2002, red. Józef Krukowski, i Tomasz Rozkrut, 33-60. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos.

Dyduch, Jan. 1997. „Synod diecezjalny – narzędziem odnowy Kościoła partykularnego.” Prawo Kanoniczne 40, nr 3-4:23-36.

Góralski, Wojciech. 1986. „Struktury synodalne i kolegialne w Kościele partykularnym według KPK Jana Pawła II.” Studia Płockie 14:54-68.

Góralski, Wojciech. 1988. „Instytucja synodu w Kodeksie Prawa Kanonicznego Jana Pawła II.” Prawo Kanoniczne 31, nr 3-4:35-44.

Góralski, Wojciech. 2006. „Synod diecezjalny.” W Leksykon teologii pastoralnej, red. Ryszard Kamiński, Wiesław Przygoda, i Marek Fiałkowski, 826-28. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Guzewicz, Wojciech. 2008. „Z dziejów diecezji ełckiej 1992-2007.” Studia Ełckie 10:163-91.

Morawski, Michał. 1937. „Synod diecezjalny w dawnej Polsce.” Ateneum Kapłańskie 39:223-49.

Pawluk, Tadeusz. 2010. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 2, Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Przekop, Edmund. 1997. „Synod diecezjalny.” Martyria 8, nr 10 (79): 6-7.

Przekop, Edmund. 1999. „Synod diecezjalny.” W I Synod Diecezji Ełckiej (1997-1999), 9-14. Ełk: Kuria Biskupia Diecezji Ełckiej.

Rozkrut, Tomasz. 1999. „Nowa instrukcja o synodach diecezjalnych.” Prawo Kanoniczne 42, nr 1-2:145-56.

Rozkrut, Tomasz. 2002. Synod diecezjalny w Kościele. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos.

Sitarz, Mirosław. 2004a. „Organy kolegialne w Kościele partykularnym.” W Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II, red. Józef Krukowski, i Mirosław Sitarz, 115-53. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Sitarz, Mirosław. 2004b. „Synod diecezjalny.” W Słownik prawa kanonicznego, 170-71. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Sitarz, Mirosław. 2005. „Synod diecezjalny.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II/1: Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. Józef Krukowski, 333-44. Poznań: Pallottinum.

Sitarz, Mirosław. 2009. „Organy kolegialne w Kościele partykularnym.” W 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce, red. Józef Krukowski, i Zbigniew Tracz, 121-84. Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie.

Sitarz, Mirosław. 2013. „Synod.” W Encyklopedia katolicka, t. 18, red. Edward Gigilewicz, 1339-341. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Sitarz, Mirosław. 2014. „Synod diecezjalny w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Zarys problematyki.” Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich 27:91-106.

Szewczyk, Roman. 2001. „Wymiar pastoralny i ewangelizacyjny I Synodu Diecezji Ełckiej.” Ełckie Studia Teologiczne 2:307-11.

Sztafrowski, Edward. 1985. Podręcznik prawa kanonicznego. T. 2. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Sztafrowski, Edward. 1987. „Synod diecezjalny w doktrynie soborowej i jej wyraz w posoborowych synodach polskich.” Prawo Kanoniczne 30, nr 1-2:61-75.

Sztafrowski, Edward. 1988. „Instytucja synodu diecezjalnego przed Soborem Watykańskim Drugim.” Prawo Kanoniczne 31, nr 3-4:21-33.

Wójcik, Walenty. 1986. „Synod diecezjalny w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego.” Prawo Kanoniczne 29, nr 1-2:93-131.

Wroceński, Józef. 1998. Rola i zadania prezbiterium w życiu Kościoła partykularnego. Studium prawno-historyczne. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Zając, Paweł. 2015. Kościoły partykularne w ustawodawstwie Jana Pawła II. Zarys problematyki. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2017.6.2-6

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa