Wystąpienie z Kościoła formalnym aktem według prawa kościelnego

Adam Fabiańczyk

Abstrakt


Niniejszy artykuł przedstawia problem apostazji z punktu widzenia prawa kościel­nego, ze szczególnym uwzględnieniem norm zawartych w Kodeksie Prawa Kanonicz­nego z 1983 r. Zjawisko apostazji stanowi nie tylko problem teoretyczny, lecz przede wszystkim duszpasterski.

Przeprowadzona analiza ukazuje rozwój interpretacji tego zjawiska, zawarty w do­kumentach Kościoła. W sposób szczególny wzięto pod uwagę dyspozycje zawarte w do­kumencie Papieskiej Rady Tekstów Prawnych z 2006 r. oraz motu proprio Omnium in mentem Benedykta XVI z 2009 r., określające formę oraz skutki tego aktu. Ponadto dokonano analizy dokumentów wydanych przez Konferencję Episkopatu Polski.

Szczególną uwagę zwrócono na skutki usunięcia odniesienia do aktu formalnego od­łączenia się od Kościoła z treści kan. 1086 § 1, 1117 i 1124 oraz zmiany dokonane w sa­mej procedurze składania oraz przyjmowania formalnego aktu wystąpienia z Ko­ścioła.


Słowa kluczowe


apostazja; prawo kanoniczne; forma kanoniczna; interpretacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Glinkowski, Benedykt. 2006. „Uczestnictwo apostaty przy udzielaniu sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.” Prawo i Kościół 1:59-73.

Góralski, Wojciech. 2008. „Formalny akt odstąpienia od Kościoła katolickiego w świetle Listu okólnego Papieskiej Rady do Spraw Tekstów Prawnych z dnia 13 marca 2006 roku.” Prawo Kanoniczne 51, nr 3-4:15-28.

Góralski, Wojciech. 2015. „Problem wystąpienia z Kościoła katolickiego w Republice Federalnej Niemiec.” Prawo Kanoniczne 58, nr 1:3-21.

Gręźlikowski, Janusz. 2010. „Apostazja – konsekwencje prawno-duszpasterskie.” Homo Dei 79, nr 1:68-80.

Jakubiak, Tomasz. 2009. „Istotne elementy konstytutywne formalnego aktu wystąpienia z Kościoła oraz czynności związane z jego przyjęciem.” Ateneum Kapłańskie 3:321-30.

Nykiel, Krzysztof. 2014. „Wyłączenie wiernych ze wspólnoty z Kościołem. Aspekty prawne i teologiczne.” Roczniki Nauk Prawnych 24, nr 2:137-57.

Rozkrut, Tomasz. 2007. „Warunki formalnego wystąpienia z Kościoła katolickiego w perspektywie zawarcia małżeństwa kanonicznego.” W Przebóstwiać to, co ludzkie. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Władysława Bobowskiego, red. Stanisław Sojka, i Józef Stala, 399-407. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos.

Rybak, Ryszard. 2006. „Ekskomunika latae sententiae za popełnienie przestępstwa apostazji, herezji i schizmy.” Prawo i Kościół 1:37-58.

Steczkowski, Piotr. 2006. „Wystąpienie z Kościoła katolickiego aktem formalnym w świetle dokumentu Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych z 13 marca 2006 r.” Annales Canonici 2:179-93.

Syryjczyk, Jerzy. 1982. „Problem apostazji od wiary w projektach nowego prawa kościelnego.” Prawo Kanoniczne 25, nr 3-4:177-85.

Syryjczyk, Jerzy. 1984. Apostazja od wiary w świetle przepisów kanonicznego prawa karnego. Studium prawno-historyczne. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Wenz, Wiesław. 2010. „Apostazja i formalny akt wystąpienia z Kościoła. Zasady postępowania w świetle norm kościelnych.” Prawo i Kościół 2:21-43.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2017.6.2-5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa