Pełnomocnictwo do zawarcia małżeństwa w prawie kanonicznym i w polskim prawie cywilnym

Sławomir Szustak

Abstrakt


Możliwość zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika jest instytucją sięgającą pra­wa rzymskiego, kanonizowaną na gruncie prawa kościelnego. Jako pierwszy o ta­kiej możliwości w prawie kanonicznym wspominał Gracjan. Szczegółowo tę kwestię ure­gu­lował dopiero KPK/17 w kan. 1089-1091. Ustawodawca w KPK/83 w kan. 1105 po­twierdza wcześniejsze regulacje. Określa zadania pełnomocnika i mocodawcy oraz ce­chy pełnomocnictwa, które jest wyjątkową formą zawarcia małżeństwa. Taką samą możliwość daje polskie prawo cywilne, stawiając jednak pełnomocnictwu nieco inne wymagania. KKKW pozostawia tę kwestię do rozstrzygnięcia poszczególnym Kościo­łom sui iuris.


Słowa kluczowe


małżeństwo; pełnomocnik; pełnomocnictwo; prawo kanoniczne; prawo cywilne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bączkowicz, Franciszek, Józef Baron, i Władysław Stawinoga. 1958. Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa. T. 3. Opole: Wydawnictwo Diecezjalne Św. Krzyża.

Biskupski, Stefan. 1956. Prawo małżeńskie Kościoła rzymskokatolickiego. Cz. 2. Warszawa: Wydawnictwo PAX.

Chajda, Michał. 2011. „Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika.” W Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, red. Anna Tunia, 77-83. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Dobrzański, Bronisław. 1972. „Przegląd Orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów wojewódzkich z zakresu kodeksu rodzinnego i postępowania w sprawach rodzinnych.” Nowe Prawo 4:605-28.

Góralski, Wojciech. 1992. Prawo małżeńskie Katolickich Kościołów Wschodnich (według Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich). Lublin: „Norbertinum”.

Góralski, Wojciech. 2006. Kościelne prawo małżeńskie. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Góralski, Wojciech. 2007. Studia nad małżeństwem i rodziną. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Hołubowicz, Rafał. 2013. „Kanoniczna forma zawarcia małżeństwa w świetle Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich.” Ius Matrimoniale 18 (24): 123-50.

Ignatowicz, Jerzy, i Mirosław Nazar. 2006. Prawo rodzinne. Warszawa: LexisNexis.

Krukowski, Józef, red. 2007. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. V: Księga VII. Procesy. Poznań: Pallottinum.

Kuryłowicz, Marek, i Adam Wiliński. 1999. Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.

Litewski, Wiesław. 2003. Rzymskie prawo prywatne. Warszawa: LexisNexis.

Lityński, Adam. 2005. Historia Prawa Polski Ludowej. Warszawa: LexisNexis.

Padacz, Władysław. 1950. Zawarcie małżeństwa między nieobecnymi w rozwoju prawno-historycznym. Warszawa: Wydawnictwo SS. Loretanek-Benedyktynek.

Pawluk, Tadeusz. 1985. Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 3, Prawo małżeńskie. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Paździor, Stanisław. 2010. „Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika w prawie kanonicznym i w prawie polskim.” W Ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin, red. Józef Wroceński, i Helena Pietrzak, 411-22. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Piasecki, Kazimierz. 2011a. Prawo małżeńskie. Warszawa: LexisNexis.

Piasecki, Kazimierz, red. 2011b. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.

Prader, Joseph. 2003. Il matrimonio in Oriente e in Occidente. Rzym: Edizioni Orientalia Christiana.

Viladrich, Pedro Juan. 2002. Konsens małżeński. Sposoby prawnej oceny i interpretacji w kanonicznych procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Viladrich, Pedro Juan. 2011. „Zgoda małżeńska.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 813-33. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Walaszek, Bronisław. 1967. „Instytucja zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika w polskim prawie cywilnym oraz w polskim prawie prywatnym międzynarodowym i procesowym.” W Księga pamiątkowa ku czci Kamila Stefki, 384-95. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

„Zdolność do czynności prawnych.”. http://www.maszprawo.mikolowski.pl/index. php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=135 [dostęp: 11.01.2017].
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2017.6.1-16

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa