Dowody w postępowaniu o stwierdzenie nieważności małżeństwa i w postępowaniu o rozwód

Żaneta Budniaczyńska

Abstrakt


Celem niniejszego opracowania jest próba porównania dwóch postępowań, tj. postę­powania o stwierdzenie nieważności małżeństwa (w prawie kanonicznym) oraz postę­powania o rozwód (w prawie polskim), a w szczególności wskazania podobieństw i róż­nic powoływanych przez strony dowodów. Niewątpliwie na gruncie prawa kanonicz­ne­go powołane dowody służą innemu celowi, niż w prawie polskim. O ile dowody po­wo­ła­ne w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa prawie zawsze mogłyby po­wo­ła­ne zostać w procesie o rozwód, o tyle niekoniecznie będzie tak w sytuacji odwrot­nej. Po­wyższe opracowanie ma na celu bliższe poznanie obu systemów prawnych.


Słowa kluczowe


małżeństwo; rozwód; prawo rodzinne; prawo kościelne; proces sądowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Błaszczak, Łukasz. 2010. „Metodologiczne podstawy teorii dowodów w postępowaniu cywilnym.” W Dowody w postępowaniu cywilnym, red. Łukasz Błaszczak, Krystian Markiewicz, i Ewa Rudkowska-Ząbczyk, 9-26. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Demendecki, Tomasz. 2012. Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego. Art. 244 k.p.c. Lex.

Ereciński, Tadeusz. 2012a. „Komentarz do art. 227.” W Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze, t. 1, wyd. 4, red. Tadeusz Ereciński, 1073. Warszawa: LexisNexis.

Ereciński, Tadeusz. 2012b. „Komentarz do art. 432.” W Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze, t. 2, wyd. 4, red. Tadeusz Ereciński, 599. Warszawa: LexisNexis.

Ignaczewski, Jacek. 2010. „Rozwód i separacja w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.” W Rozwód i separacja. Komentarz, red. Jacek Ignaczewski, 32. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Jezioro, Julian. 2004. „Rozwód.” W Encyklopedia prawa, wyd. 3, red. Urszula Kalina-Prasznic, 687. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Pawluk, Tadeusz. 1971. Kanoniczne procesy szczególne. Zarys prawa kanonicznego. Prawo procesowe. T. 4. Zeszyt 3. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Pawluk, Tadeusz. 2009. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 4, Doczesne dobra Kościoła. Sankcje w Kościele. Procesy. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Radwański, Zbigniew. 1994. Prawo cywilne – część ogólna. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Rozkrut, Tomasz. 2007. „Słowo wstępne.” W Komentarz do Instrukcji procesowej „Dignitas connubii”, red. Tomasz Rozkrut, 7-8. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia.

Sobczak, Aleksander. 2010. Stwierdzenie nieważności małżeństwa i inne małżeńskie procesy kościelne. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Sztychmiler, Ryszard. 2007. „Dowody.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. V: Księga VII. Procesy, red. Józef Krukowski, 172-229. Poznań: Pallottinum.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2017.6.1-12

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa