Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński – troska o życie sakramentalne Narodu

Krzysztof Nykiel

Abstrakt


Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński jako kapłan, biskup i kardynał w swojej pra­cy duszpasterskiej był zaangażowany w życie sakramentalne Narodu. Pełniąc po­sługę w diecezji włocławskiej i lubelskiej oraz archidiecezji gnieźnieńskiej i warszawskiej przy­gotował do przyjęcia Pierwszej Komunii św. kilka tysięcy dzieci. Tylko w diecezji lu­bel­skiej udzielił bierzmowania ponad 80 tysięcy wiernym. Ponadto wyświęcił ponad 1000 kapłanów i konsekrował ponad 50 biskupów.


Słowa kluczowe


kapłan; biskup; chrzest; bierzmowanie; święcenia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czacka, Zofia. 1981. „Kozłówka – czas okupacji 1940-1945.” Ateneum Kapłańskie 97, z. 2:321-27.

Czaczkowska, Ewa. 2013. Kardynał Wyszyński. Biografia. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Granat, Wincenty. 1964. Dogmatyka katolicka. Synteza. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Kudasiewicz, Józef. 1992. „Biblijna teologia chrztu”. W Chrzest – nowość życia, red. Antoni Jozafat Nowak, i Walerian Słomka, 23-35. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Nitecki, Piotr. 2008. Włocławskie dzieje ks. Stefana Wyszyńskiego 1917-1946. Warszawa: Soli Deo.

Pylak, Bolesław. 1996. Biskup Lubelski Stefan Wyszyński jako duszpasterz w świetle protokołów wizytacji parafialnych. Lublin: Lubelskie Wydawnictwo Archidiecezjalne.

Romaniuk, Marian Piotr. 2011. Kardynał Stefan Wyszyński. Rys biograficzny w trzydziestą rocznicę narodzin dla nieba. Biografia, teksty źródłowe, kult. Gniezno: Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum.

Szponar, Adam. 2003. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Aspekt wiarygodnościowy według kardynała Stefana Wyszyńskiego. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2017.6.1-10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa