Kościelna osoba prawna jako licencjobiorca autorskich praw majątkowych

Michał Skwierczyński

Abstrakt


Kościelne osoby prawne, nabywając na podstawie umowy licencyjnej autorskie prawa majątkowe, powinny, zgodnie z kan. 1290 w zw. z kan. 22 Kodeksu Prawa Ka­nonicznego z 1983 r. przestrzegać ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Ochrona praw twórcy do otrzymania wynagrodzenia autorskiego z tytułu korzystania z utworu naukowego, literackiego, architektonicznego, czy też z zakresu współczesnych sztuk wizualnych, traktowana jest priorytetowo przez polskiego ustawodawcę. Licen­cjobiorca utworu, mający status podmiotu kościelnego, jest traktowany na tych samych zasadach, jak każdy inny uczestnik obrotu autorskimi prawami majątkowymi. Brak umowy licencyjnej lub jej nieprawidłowa konstrukcja (np. nieprecyzyjne określenie pól eksploatacji utworu) są nie tylko sprzeczne z prawem majątkowym Kościoła, ale – jako niezgodne z wyżej wymienioną ustawą – narażają kościelną osobę prawną na sankcję zapłaty sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności należnego twórcy honora­rium autorskiego.


Słowa kluczowe


kościelna osoba prawna; majątkowe prawa autorskie; licencjobiorca; utwór; wynagrodzenie twórcy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamowicz, Leszek, i Mirosław Kawa. 2000. „Zobowiązania Kościoła katolickiego w zakresie ochrony praw autorskich.” W Przesłanie chrześcijańskie a mass media. Aspekty prawnokanoniczne. Materiały spotkania wykładowców prawa kanonicznego (WSD OO. Redemptorystów, Tuchów, 7-8 kwietnia 1999 r.), red. Adam Kaczor, 51-55. Lublin: Wydział Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katedra Teologii i Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego.

Barta, Janusz, i Ryszard Markiewicz. 2007. „Obowiązek wymienienia pól eksploatacji w umowie licencyjnej.” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 4:15-28.

Barta, Janusz, Monika Czajkowska-Dąbrowska, Zbigniew Ćwiąkalski, Ryszard Markiewicz, i Elżbieta Traple. 2005. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz. Kraków: Zakamycze.

Barta, Janusz, i Ryszard Markiewicz. 2016. Prawo autorskie. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Góralski, Wojciech, i Andrzej Pieńdyk. 2000. Zasada niezależności i autonomii państwa i Kościoła w konkordacie polskim z 1993 roku. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

López Alarcón, Mariano. 2011. „Dobra doczesne Kościoła.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 929-82. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Targosz, Tomasz, i Karolina Włodarska-Dziurzyńska. 2010. Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2017.6.1-4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Redaktor strony · Magdalena Sawa