Urzeczywistnianie się Kościoła w małżeństwie i rodzinie według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Arkadiusz Rogalski

Abstrakt


Rodzina jest najmniejszą jednostką zarówno społeczeństwa, jak i Kościoła. W ro­dzi­nie i poprzez rodzinę Kościół się realizuje i urzeczywistnia. Kościół, jako wspólnota osób ochrzczonych, ma spełniać misję głoszenia Dobrej Nowiny, która realizuje się w potrójny sposób: prorocki, kapłański i królewski. Ustawodawca ukazuje tę misję w kan. 204 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., stwierdzając: „Wiernymi są ci, którzy przez chrzest wszczepieni w Chrystusa, zostali ukonstytuowani Ludem Bożym i staw­szy się z tej racji na swój sposób uczestnikami kapłańskiego, prorockiego i kró­lew­skiego posłannictwa Chrystusa, zgodnie z własną każdego pozycją, są powołani do wypełniania misji, jaką Bóg powierzył pełnić Kościołowi w świecie”.


Słowa kluczowe


świadectwo; modlitwa; miłość; wspólnota

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bączkowicz, Franciszek, Józef Baron, i Władysław Stawinoga. 1957. Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa. T. 2. Wyd. 3. Opole: Wydawnictwo Diecezjalne św. Krzyża.

Cantalamessa, Raniero. 2004. Eucharystia nasze uświęcenie. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek.

Durak, Adam. 1995. „Celebrować Słowo Boże w rodzinie.” W Nauki o rodzinie, red. Jan Kłys, 75-81. Szczecin: Instytut Studiów nad Rodziną, Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne „Ottonianum”.

Dziekoński, Stanisław. 2006. Formacja chrześcijańska dziecka w rodzinie w nauczaniu Kościoła. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Gajda, Piotr. 2000. Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos.

Granat, Wincenty. 1967. Dogmatyka Katolicka. Synteza. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Grzybowski, Jerzy. 2002. „Rodzina jako „Komunia osób zjednoczonych miłością”.” Kaliskie Studia Teologiczne 1:60-65.

Hermans, Jan. 1985. „Celebrować Eucharystię z dziećmi.” Communio 3:105-12.

Krajczyński, Jan. 2006. „Posłannictwo kapłańskie małżeństwa chrześcijańskiego.” Ius Matrimoniale 11 (17): 53-59.

Krukowski, Józef. 1984. „Katalog podstawowych obowiązków i uprawnień wszystkich chrześcijan w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 31:43-44.

Krukowski, Józef. 1986. „Definicja chrześcijan. Komentarz do kan. 204 nowego KPK.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 33:30-38.

Krukowski, Józef. 2005. „Wierni chrześcijanie.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II/1: Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. Józef Krukowski, 15-22. Poznań: Pallottinum.

Kukołowicz, Teresa. 1993. „Rodzina wychowuje.” W Ewangelizacja wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. Program duszpasterski na rok 1993/94. Duszpasterstwo małżeństw i rodzin: materiały do katechez i konferencji w roku duszpasterskim 1993/94, t. 2, red. Eugeniusz Szczotok, i Anna Liskowacka, 164-71. Katowice: Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej.

Laskowski, Jerzy. 1979. Małżeństwo i rodzina w świetle nauki Soboru Watykańskiego II. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Laskowski, Jerzy. 1993. Małżeństwo wspólnotą miłości. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek.

Miazek, Jan. 1982. „Wychowawcza funkcja rodziny chrześcijańskiej.” Communio 5 (11): 64-73.

Parysiewicz, Beata. 2001. „Wychowanie do miłości.” W Współczesna rodzina polska – jej wymiar aksjologiczny i funkcjonowanie, red. Henryk Cudak, i Helena Marzec, 215-222. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej.

Pawluk, Tadeusz. 1996. Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 3, Prawo małżeńskie. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Pawluk, Tadeusz. 2002. Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 2, Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Sarmiento, Augusto. 2002. Małżeństwo chrześcijańskie. Kraków: Wydawnictwo M.

Tschuschke, Michał. 1975. „Małżeństwo i rodzina w świetle odnowionej liturgii sakramentu małżeństwa.” Ateneum kapłańskie 396:89-99.

Więsyk, Kazimierz, i Krystian Wojczak. 1985. „Urzeczywistnienie się Kościoła w małżeństwie i rodzinie.” W Małżeństwo i rodzina w świetle nauki Kościoła i współczesnej teologii, red. Adam Szafrański, 207-221. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2017.6.1-3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa