Budowanie Ludu Bożego jako szczególny obowiązek małżonków chrześcijańskich. Analiza kan. 226 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Bogumiła Olejnik

Abstrakt


Artykuł prezentuje genezę kan. 226 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., który swoje źródło ma w nauczaniu Soboru Watykańskiego II. Podmiotem szczególnego obo­wiązku są wierni świeccy żyjący w stanie małżeńskim. Zobowiązani są dążyć do bu­do­wania Ludu Bożego poprzez małżeństwo i rodzinę.


Słowa kluczowe


obowiązki i prawa wiernych świeckich; Lud Boży; małżeństwo i rodzina; Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartnik, Czesław. 2006. „Lud Boży.” W Encyklopedia Katolicka, t. 11, red. Eugeniusz Ziemann, 114-16. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Bączkowicz, Franciszek, Józef Baron, i Władysław Stawinoga. 1957. Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa. T. 1. Wyd. 3. Opole: Wydawnictwo Diecezjalne św. Krzyża.

Dyduch, Jan. 1982. „Prawa i obowiązki wynikające z powołania do życia w małżeństwie i rodzinie w świetle adhortacji Familiaris consortio.” Wiadomości Diecezjalne. Organ urzędowy Kurii Diecezjalnej w Katowicach 50, nr 10:350-63.

Dyduch, Jan. 1984. „Prawny aspekt powołania świeckich w nauczaniu Soboru Watykańskiego II.” Prawo Kanoniczne 27, nr 1-2:109-47.

Dyduch, Jan. 1985. Obowiązki i prawa wiernych świeckich w prawodawstwie soborowym. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne.

Dyduch, Jan. 1990. „Świeccy w służbie Kościołowi w świetle adhortacji „Christifideles laici”.” Prawo Kanoniczne 33, nr 3-4:61-79.

Dyduch, Jan. 2004. „Prawny aspekt zrzeszonego apostolstwa świeckich.” W Semel Deo dedicatum non est ad usum humanos ulterius transferendum. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Julianowi Kałowskiemu MIC z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, red. Józef Wroceński, Bożena Szewczul, i Andrzej Orczykowski, 129-40. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Florczyk, Marian, i Wojciech Misztal. 2002. „Wprowadzenie do Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym.” W Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, tekst polski, nowe tłumaczenie, 511-25. Poznań: Pallottinum.

Glinkowski, Benedykt. 2003. „Prawa i obowiązki rodziców do wychowania potomstwa w świetle wybranych dokumentów Kościoła.” W Ecclesiae in iustitia servire: opuscula Thaddaeo Walachowicz pia memoriae dedicata, red. Feliks Lenort, 221-37. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Góralski, Wojciech. 1985. „Pozycja prawna osób świeckich w Kościele według nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego.” Prawo Kanoniczne 28, nr 1-2:49-60.

Grabowski, Ignacy. 1948. Prawo kanoniczne. Warszawa: Gebethner i Wolf.

Grzybek, Stanisław. 1971. „Lud Boży w świetle Konstytucji Lumen gentium.” W Idee przewodnie soborowej Konstytucji o Kościele, red. Stanisław Grzybek, 62-82. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne.

Hervada, Javier. 2011. „Obowiązki i prawa wiernych świeckich.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks prawa kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 61-68. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Krukowski, Józef. 1983. „Prawa i obowiązki laikatu w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego.” Chrześcijanin w świecie 16, nr 5:61-68.

Lempa, Florian. 2013. Kompetencje, uprawnienia i obowiązki w Kościele katolickim. Białystok: Wydawnictwo Temida 2.

Macharski, Franciszek. 1971. „Przewodnie myśli teologii laikatu.” W Idee przewodnie soborowej Konstytucji o Kościele, red. Stanisław Grzybek, 241-66. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne.

Pastwa, Andrzej. 2007. Istotne elementy małżeństwa w nurcie odnowy personalistycznej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Pastwa, Andrzej. 2011. „Promocja rodziny w prawie kanonicznym. Uwagi na kanwie § 1 kan. 226 KPK.” Studia Pastoralne 7:398-401.

Pawluk, Tadeusz. 1985. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 2, Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Przekop, Edmund. 1985-1986. „Pozycja rodziny w prawie kanonicznym.” Studia Warmińskie 22-23:309-25.

Rychlicki, Czesław. 2015. „Godność małżeństwa i rodziny w przesłaniu Konstytucji Gaudium et spes Soboru Watykańskiego II.” Ius Matrimoniale 26, nr 1:23-38.

Sokołowski, Jarosław. 2013. „Instytucja Rodziny w Prawie Kanonicznym.” Studia nad Rodziną 17, nr 1 (32): 291-313.

Straszewicz, Marzenna. 1978a. „Funkcje świeckich we wspólnocie Kościoła w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II.” Studia Theologica Varsaviensia 16, nr 1:113-21.

Straszewicz, Mirosław. 1978b. „Pojęcie ministerium świeckich według Y. Congara.” Studia Theologica Varsaviensia 16, nr 1:69-90.

Sztychmiler, Ryszard. 1996. „Soborowa koncepcja celów małżeństwa.” Ius Matrimoniale 67, nr 1:45-58.

Weron, Eugeniusz. 1970. Świeccy w Kościele. Dekret soborowy o apostolstwie świeckich „Apostolicam actuositatem”. Wprowadzenie tekst – komentarz – uzupełnienia. Paris: Editions du Dialogue.

Wojtyła, Karol. 2012. Kościół w tajemnicy odkupienia. Interpretacja Vaticanum II. Red. i oprac. Andrzej Dobrzyński. Rzym: Fundacja Jana Pawła II, Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu w Rzymie.

Żurowski, Marian. 1967. „Prawne aspekty konstytucji „Lumen Gentium”.” Prawo Kanoniczne 10, nr 1-2:59-88.

Żurowski, Marian. 1970. „Uprawnienia członków Ludu Bożego a uprawnienia Laikatu.” Prawo Kanoniczne 13, nr 1-2:101-41.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2017.6.1-2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa