Właściwość sądu w sprawach o nieważność małżeństwa

Igor Kilanowski

Abstrakt


W opracowaniu autor przedstawia normy dotyczące właściwości sądowej przy orze­kaniu spraw o nieważność małżeństwa. Analizując rozwój prawa kanonicznego wska­zuje na dokumenty historyczne, niejako prezentując genezę współcześnie obowią­zują­cych norm.


Słowa kluczowe


trybunał kościelny; nieważność małżeństwa; właściwość sądu; prawo procesowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


De Diego-Lora, Carmelo. 2011. „De processibus.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 1047-50. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Del Pozzo, Massimo. 2013. “The influence of the Lex propria of the Signatura on Causes of Marriage Nullity.” In Matrimonial Law and Canonical Procedure, eds. Luis Navarro, and Patricia M. Dugan, 181-230. Paris: Wilson Lafleur.

Gordon, Ignacio. 1983. Novus processus nullitatis matrimonii. Iter cum adnotationibus. Romae: Pontificia Universitas Gregoriana.

Janczewski, Zbigniew. 1995. „Właściwość trybunałów kościelnych w sprawach małżeńskich w okresie od 1917 do 1983 roku.” Prawo Kanoniczne 38, nr 3-4:165-204.

Krajczyński, Jan. 2015. „Proces zwyczajny.” W Proces małżeński według motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, red. Jan Krajczyński, 53-74. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy.

Krukowski, Józef, red. 2007. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. V: Księga VII. Procesy. Poznań: Pallottinum.

Pawluk, Tadeusz. 1984. „Procesy małżeńskie w świetle Kodeksu Jana Pawła II.” Prawo Kanoniczne 27, nr 3-4:89-107.

Pawluk, Tadeusz. 1996. Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 3, Prawo małżeńskie. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Pinto, Pio Vito. 1993. I processi nel Codice di diritto canonico. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.

Sobański, Remigiusz. 1982. Kościół jako podmiot prawa. Elementy eklezjologii prawnej. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Sobański, Remigiusz. 1990. Diritto canonico e cultura giuridica. Torino: G. Giappichelli Editore.

Sosnowski, Andrzej. 2015. „Komentarz do kan. 1671-1673, art. 7-8 Ratio.” W Praktyczny komentarz do Listu apostolskiego motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus papieża Franciszka, red. Tomasz Skonieczny, 55-83. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos.

Stankiewicz, Antoni. 2007. „Tytuł I Właściwość sądu.” W Komentarz do instrukcji procesowej „Dignitas connubii”, red. Tomasz Rozkrut, 11-55. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

Subera, Ignacy. 1968. „Powstanie i rozwój właściwości sądów kościelnych w Polsce.” Prawo Kanoniczne 11, nr 3-4:57-80.

Sztychmiler, Ryszard. 2006. „Tytuł II Właściwość sądu. Tytuł III Trybunały.” W Proces małżeński według Instrukcji Dignitas connubii, red. Tomasz Rozkrut, 58-121. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2016.5.2-6

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa