Przyczyny rezygnacji z urzędu biskupa diecezjalnego

Andrzej Kukulski

Abstrakt


Urząd kościelny jest to ustanowione na stałe zadanie z postanowienia czy to Bo­że­go, czy kościelnego dla realizacji celu duchowego. Zgodnie z kan. 184 § 1 Kodeksu Pra­wa Kanonicznego z 1983 r., urząd kościelny traci się po upływie wyznaczonego czasu, po osią­gnięciu określonego prawem wieku, na skutek rezygnacji, przeniesienia, usu­nię­cia oraz pozbawienia. Każdy, kto jest poczytalny, może dla słusznej przyczyny zrzec się urzędu kościelnego. Biskup diecezjalny, który ukończył siedemdziesiąty piąty rok ży­cia, jest proszony o złożenie na ręce papieża rezygnacji z zajmowanego urzędu. Usilnie prosi się biskupa diecezjalnego, który z powodu choroby lub innej poważnej przyczyny nie może w sposób właściwy wypełniać swojego urzędu, by przedłożył rezygnację z urzędu (kan. 401).


Słowa kluczowe


powierzenie urzędu kościelnego; bojaźń; podstęp; symonia; słuszna przyczyna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arrieta, Juan. 2011. „Urzędy kościelne.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 163-95. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Bączkowicz, Franciszek, Józef Baron, i Władysław Stawinoga. 1957. Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa. T. 1. Wyd. 3. Opole: Wydawnictwo Diecezjalne św. Krzyża.

Grabowski, Ignacy. 1948. Prawo kanoniczne. Wyd. 4. Warszawa: Nakład Gebethnera i Wolfa.

Juros, Helmut. 2013. „Bojaźń.” W Encyklopedia Katolicka, t. 2, red. Edward Gigilewicz, 739-40. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Kukulski, Andrzej. 2015. „Prawa biskupa emeryta w odniesieniu do munera biskupich.” W Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, t. 3, red. Mirosław Sitarz, 31-40. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Kwiecień, Patrycja. 2013. „Wpływ błędu na ważność zgody małżeńskiej.” Roczniki Nauk Prawnych 23, nr 3:145-62.

Lechniak, Marek. 2006. Elementy logiki dla prawników. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Lewicka, Mariola. 2013. „Rezygnacja.” W Encyklopedia Katolicka, t. 17, red. Edward Gigilewicz, 66-67. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Majer, Piotr. 2013. „Rezygnacja papieża z urzędu.” Annales Canonici 9:39-54.

Miziński, Artur. 2013. „Symonia, świętokupstwo.” W Encyklopedia Katolicka, t. 18, red. Edward Gigilewicz, 1315-16. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Molano, Eduardo. 2011. „Osoby prawne.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 137-46. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Pawluk, Tadeusz. 2002a. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 1, Zagadnienia wstępne i normy ogólne. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Pawluk, Tadeusz. 2002b. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 2, Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Paździor, Stanisław. 2012. „Przymus i bojaźń.” W Encyklopedia Katolicka, t. 16, red. Edward Gigilewicz, 775-76. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Sitarz, Mirosław. 2004. Słownik Prawa Kanonicznego. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Sitarz, Mirosław. 2007. „Pozycja prawna biskupów polskich rezygnujących z urzędu.” Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich 20:83-98.

Sobański, Remigiusz. 2003. „Urzędy kościelne.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. I: Księga I. Normy ogólne, red. Józef Krukowski, 233-86. Poznań: Pallottinum.

Sztafrowski, Edward. 1985. Podręcznik prawa kanonicznego. T. 1. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Wilemska, Elżbieta. 2013a. „Podstęp.” W Encyklopedia Katolicka, t. 15, red. Edward Gigilewicz, 963-64. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Wilemska, Elżbieta. 2013b. „Urząd.” W Encyklopedia Katolicka, t. 19, red. Edward Gigilewicz, 1414-15. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2016.5.2-5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa