Cel wizyty ad limina Apostolorum

Patrycja Kukulska

Abstrakt


Ad limina Apostolorum oznacza obowiązek biskupa diecezjalnego i zrównanych
z nim w prawie (wikariusz apostolski, opat terytorialny, prałat terytorialny, admini­strator apostolski administratury apostolskiej erygowanej na stałe, ordynariusz woj­skowy, ordynariusz sprawujący władzę w Ordynariacie Personalnym dla byłych angli­kanów, administrator apostolski Personalnej Administratury Apostolskiej Świętego Jana Marii Vianney’a) odwiedzenia, w ustalonym czasie, grobów Apostolskich i zdania relacji o stanie swoich Kościołów partykularnych. Dlatego też przedmiotem artykułu jest scharakteryzowanie celów wizyty ad limina Apostolorum. Autor opisuje każdy etap wizyty: 1) uczczenie grobów Apostołów Piotra i Pawła; 2) spotkanie z papieżem i 3) odwiedzenie dykasterii Kurii Rzymskiej. Zasadniczym celem wizyty jest wzmoc­nie­nie kolegialności i jedności w Kościele.


Słowa kluczowe


biskup; Biskup Rzymu; jedność; kolegialność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Długosz, Teofil. 1933. „Biskupia visitatio liminum.” Collectanea Theologica 14, nr 1-2:173-249.

Górka, Leonard. 1997. „Jedność Kościoła. I. Dzieje problematyki.” W Encyklopedia Katolicka, t. 9, red. Edward Gigilewicz, 1144. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Jakubowski, Wojciech, i Marek Solarczyk. 2002. Ustrój Kościoła Rzymskokatolickiego. Wybrane zagadnienia instytucjonalne. Warszawa: Instytut Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski.

Konieczny, Mariusz. 2012. „Prymat papieża.” W Encyklopedia Katolicka, t. 16, red. Edward Gigilewicz, 579. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Krukowski, Józef. 1985. Administracja w Kościele. Zarys kościelnego prawa administracyjnego. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Krukowski, Józef. 2005. „Biskupi.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II/1: Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. Józef Krukowski, 229-72. Poznań: Pallottinum.

Krzywda, Józef. 2008. Prymat papieski i Kolegium Biskupów w świetle nauki Vaticanum I i II. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Mazurkiewicz, Rafał. 2012. „Prymat papieża. II. Aspekt prawnokanoniczny.”

W Encyklopedia Katolicka, t. 16, red. Edward Gigilewicz, 589-91. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Nagy, Stanisław. 1997. „Jedność Kościoła.” W Encyklopedia Katolicka, t. 8, red. Edward Gigilewicz, 1143. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Napiórkowski, Stanisław. 2002. „Kolegialność.” W Encyklopedia Katolicka, t. 9, red. Edward Gigilewicz, 322-23. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Orzeszyna, Krzysztof. 2006. „Ad limina apostolorum.” W Leksykon teologii pastoralnej, red. Ryszard Kamiński, Wiesław Przygoda, i Marek Fiałkowski, 19. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Pawluk, Tadeusz. 2002. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 2, Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Rybak, Ryszard. 2000. „Wizyta ad limina w obowiązującym ustawodawstwie Kościoła.” Poznańskie Studia Teologiczne 9:219-35.

Sitarz, Mirosław. 2014a. „Wizyta ad limina.” W Wielka Encyklopedia Prawa. T. 2, Prawo kanoniczne, red. Grzegorz Leszczyński, 255. Warszawa: Fundacja „Ubi societas, ibi ius”.

Sitarz, Mirosław. 2014b. „Wizyta ad limina Apostolorum.” W Encyklopedia Katolicka, t. 20, red. Edward Gigilewicz, 736-37. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Zając, Paweł. 2015. Kościoły partykularne w ustawodawstwie Jana Pawła II. Zarys problematyki. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2016.5.2-4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa