Wkład biskupa Walentego Wójcika na rzecz Soboru Watykańskiego II i reformy prawa kanonicznego

Mirosław Sitarz

Abstrakt


Autor w artykule analizuje publikacje bp. Walentego Wójcika dotyczące Soboru Wa­tykańskiego II i posoborowej reformy prawa kanonicznego. Biskup Profesor Wójcik na­pisał cykl artykułów na temat ulepszania procedury przeprowadzania soborów po­wszechnych w kontekście Vaticanum II. W publikacjach dotyczących reformy prawa kanonicznego opisywał przede wszystkim sposób powstawania poszczególnych gre­miów zajmujących się kodeksem oraz efekty ich prac. Fundamentalne znaczenie dla oceny działalności W. Wójcika miały dwa fakty: był on uczestnikiem Soboru Watykań­skiego II i konsultorem Komisji ds. Rewizji Prawa Kanonicznego.


Słowa kluczowe


porządek prawny w Kościele; naoczny świadek Soboru; rewizja Kodeksu Prawa Kanonicznego; lex fundamentalis

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bar, Joachim Roman. 1967. „Praca nad rewizją Kodeksu prawa kanonicznego.” Collectanea Theologica 37, nr 3:178.

Białobrzeski, Tomasz. 2015. „Prace Papieskiej Komisji ds. Rewizji KPK nad projektem ustanowienia trybunałów administracyjnych.” W Procesy i procedury: nowe wyzwania. Materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej na Wydziale Prawa Kanonicznego w dniu 22 października 2015 r., red. Grzegorz Leszczyński, 111-28. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Bista, Stanisław. 1970. „Z prac nad rewizją Kodeksu Prawa Kanonicznego.” Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 3:287-301.

Caprile, Giovanni. 1968. “Entstehungsgeschichte und Inhalt der vorbereiteten Schemata. Die Vorbereitungsorgane des Konzils und ihre Arbeit.” Lexikon für Theologie und Kirche 3:665-726.

Kalendarium wystąpień polskich Ojców soborowych oraz wykaz złożonych przez nich animadversiones. 2013. W Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski Ojciec Soboru Watykańskiego II 1962-1965. Wybór dokumentów, oprac. Stanisław Wilk, i Anna Wójcik, 378-80. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Kończak, Adam. 1999. „Walenty Wójcik – biskup i profesor.” W Studia Sandomierskie. Filozofia – Teologia – Historia, red. Józef Krasiński, t. 6 (1990-1996), 357-78. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne.

Krukowski, Józef. 2013. Kościelne prawo publiczne. Prawo konkordatowe. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Pawluk, Tadeusz. 2002. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 1, Zagadnienia wstępne i normy ogólne. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo. 1970. Acta Conventus Internationalis Canonistarum, Romae diebus 20-25 maii 1968 celebrati. Vaticanus: Typis Polyglottis Vaticanis.

Prusak, Feliks, i Mirosław Sitarz. 2000. Propedeutyka prawa. Zagadnienia podstawowe. Warszawa: WSHiP im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.

Przybyła, Alfons. 1968. „Prawo kanoniczne w świetle obrad Synodu Biskupów.” Ateneum Kapłańskie 71:159-72.

Raina, Peter. 2005. Kardynał Wyszyński. T. 4, Czasy Prymasowskie 1962-1963. Warszawa: Wydawnictwo von borowiecky.

Rymarz, Władysław. 1967. „Odnowa Kodeksu prawa kanonicznego w świetle wypowiedzi kanonistów.” Prawo Kanoniczne 10, nr 1-2:33-58.

Salviani, Sancti. 1865. “De gubernatione Dei, lib. II.” In Patrologiae cursus completus. Series latina. T. 53, edited by Jacques P. Migne, 47-79, nr 28-29. Paris. Tekst polski w: Sylwian z Marsylii. 2010. Dzieła wszystkie. Red. Tadeusz Kołosowski, Tłumaczyła Paulina Jakubowska. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Sitarz, Mirosław. 2008. Kompetencje organów kolegialnych w Kościele partykularnym w sprawowaniu władzy wykonawczej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Sitarz, Mirosław. 2011. „Zasada legalności w sprawowaniu władzy administracyjnej w Kościele.” W Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele, red. Józef Krukowski, Wiesław Kraiński, i Mirosław Sitarz, 65-86. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Sitarz, Mirosław. 2015a. „Podstawowe zasady w sprawowaniu władzy ustawodawczej biskupa diecezjalnego.” W II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne, red. Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, i Andrzej Pastwa, 93-117. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Sitarz, Mirosław. 2015b. “The Second Vatican Council and the post-conciliar reform of canon law in the publications of bishop Walenty Wójcik.” Teka Komisji Prawniczej. Oddział PAN w Lublinie 8:107-17.

Sitarz, Mirosław. 2015c. „Zasada równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych.” W Katolickie zasady relacji państwo–Kościół a prawo polskie, red. Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, i Henryk Stawniak, 115-34. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Sobczyk, Paweł. 2004. „Katolicka koncepcja państwa wyznaniowego.” W Państwo wyznaniowe. Doktryna, prawo i praktyka, red. Jarosław Szymanek, 106-21. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.

Stanaszek, Bogdan. 2004. Usunąć biskupa! Władze PRL wobec ordynariusza diecezji sandomierskiej Jana Kantego Lorka. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne.

Subera, Ignacy. 1977. Historia źródeł i nauki prawa kanonicznego. Wyd. 2. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Sztafrowski, Edward. 1976. Prawo kanoniczne w okresie odnowy soborowej. Podręcznik dla duchowieństwa. T. 1. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Sztafrowski, Edward. 1985. Podręcznik prawa kanonicznego. T. 1. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Szumił, Halina I. 1999. „Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa biskupa profesora Walentego Wójcika (1914-1990).” W Studia Sandomierskie. Filozofia – Teologia – Historia, red. Józef Krasiński, t. 6 (1990-1996), 379-405. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne.

Warso, Albert. 2002. „Represje paszportowe wobec biskupa Piotra Gołębiowskiego.” Studia Sandomierskie. Filozofia – Teologia – Historia 9:485-98.

Warso, Albert. 2014. „Biskup sandomierski i jego biskupi pomocniczy w dobie Soboru Watykańskiego II.” W Studia soborowe. Historia i recepcja Vaticanum II, red. Michał Białkowski, 181-228. Toruń: Group Media.

Wojtyła, Karol. 1971. „Udział biskupów polskich w Soborze Watykańskim II.” Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie 61, nr 5:40-46.

Wojtyła, Karol. 2002. „Wstęp ogólny.” W Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, tekst polski, nowe tłumaczenie, 9-22. Poznań: Pallottinum.

Wójcik, Walenty. 1962. „Zagadnienia organizacyjne i proceduralne podczas I sesji Soboru Watykańskiego II.” Prawo Kanoniczne 5, nr 3-4:47-81.

Wójcik, Walenty. 1964. „Ulepszenia organizacji i procedury podczas II sesji Soboru Watykańskiego II.” Prawo Kanoniczne 7, nr 1-2:355-72.

Wójcik, Walenty. 1965. „Problemy organizacji i procedury podczas III sesji Soboru Watykańskiego II.” Prawo Kanoniczne 8, nr 2:129-50.

Wójcik, Walenty. 1966. „Rozwój organizacji i procedury podczas IV sesji Soboru Watykańskiego II.” Prawo Kanoniczne 9, nr 3-4:309-37.

Wójcik, Walenty. 1969. „Prace nad nowym kodeksem prawa kanonicznego.” Zeszyty Naukowe KUL 12, nr 2:43-54.

Wójcik, Walenty. 1970a. „Formy zespołowego apostolstwa świeckich w świetle dekretu „Apostolicam actuositatem”.” Prawo Kanoniczne 13, nr 1-2:181-202.

Wójcik, Walenty. 1970b. „Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego w Rzymie.” Zeszyty Naukowe KUL 13, nr 2:63-66.

Wójcik, Walenty. 1972a. „Postęp prac nad rewizją Kodeksu Prawa Kanonicznego.” Prawo Kanoniczne 15, nr 1-2:277-96.

Wójcik, Walenty. 1972b. „Reforma prawa kanonicznego.” W W nurcie zagadnień posoborowych. T. 5, Jan XXIII i jego dzieło, red. Bohdan Bejze, Bogdan Dziwosz, i Władysław Ziółek, 321-44. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek.

Wójcik, Walenty. 1974. „Stosunki Kościół – Państwo w dokumentach Vaticanum II.” Słowo Powszechne 27, nr 259:5.

Wójcik, Walenty. 1975. „Wytyczne w układaniu stosunków Kościół-Państwo według Vaticanum II.” Duszpasterz Polski Zagranicą 26, nr 1:39-48.

Wójcik, Walenty. 1976. „Okres koordynacji w pracach nad rewizją kodeksu prawa kanonicznego.” Zeszyty Naukowe KUL 19, nr 1:59-62.

Wójcik, Walenty. 1977. „Prace nad prawem patrymonialnym Kościoła.” Prawo Kanoniczne 20, nr 1-2:213-29.

Wójcik, Walenty. 1981a. „Dyskusja nad stosunkiem zreformowanego prawa o patrymonium Kościoła do praw cywilnych.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 28, z. 5:27-41.

Wójcik, Walenty. 1981b. „Z zagadnień kościelnego prawa patrymonialnego.” Kościół i Prawo 1:243-50.

Wójcik, Walenty. 1982. „Rola konferencji biskupów w relacji do państwa.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 29, z. 5:13-29.

Wójcik, Walenty. 1984a. „Dobra doczesne Kościoła.” Ateneum Kapłańskie 76:256-66.

Wójcik, Walenty. 1984b. „Rola polityczna Kościoła.” Prawo Kanoniczne 27, nr 3-4:249-65.

Wójcik, Walenty. 1985. „Autonomia Kościoła w państwie. Sobory oraz synody plenarne i prowincjalne.” Kościół i Prawo 4:101-36.

Wójcik, Walenty. 1987. „Księga V. Dobra doczesne Kościoła.” W Walenty Wójcik, Józef Krukowski, Florian Lempa, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. T. 4: Księga V. Dobra doczesne Kościoła. Księga VI. Sankcje w Kościele, 9-109. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Wójcik, Walenty. 1992. „Podmioty prawa własności mienia kościelnego w prawie kanonicznym i w prawach cywilnych na ziemiach polskich.” Kościół i Prawo 10:127-84.

Zieliński, Zygmunt. 2014. „Watykański Sobór II.” W Encyklopedia Katolicka, t. 20, red. Edward Gigilewicz, 280-90. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2016.5.2-3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa