Geneza kanonu 1370 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.

Urszula Wasilewicz

Abstrakt


In the article has been presented genesis of crime of physical forces against clerics and religious (can. 1370). Author has analyzed punishments for this crime in Gratian's Decretum, the apostolic constitution of Pius XII (12 October 1869), the 1917 Code of Canon Law, the Schematic of the Pontifical Commission for the Revision of the 1917 Code of Canon Law and the current Code.
Historical analysis of can. 1370 allow to understand its presence in the canonical penal law, and why this offense was severely punished in the Catholic Church – punish with excommunication. But compared to the previous regulations, the penalty for the crime of physical forces against clerics and religious has been mitigated.

Słowa kluczowe


przestępstwo przymusu fizycznego; duchowny; zakonnik; czynna zniewaga; papież; biskup

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banaszak, Marian. 1987. Historia Kościoła Katolickiego. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Bar, Joachim. 1986. Poradnik kanonicznego prawa zakonnego. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Burczak, Krzysztof. 2010. Sacrilegium w Dekrecie Gracjana. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Chrapkowski, Arnold, i Józef Krzywda. 2006. „Normy wspólne wszystkim instytutom życia konsekrowanego.” W Arnold Chrapkowski, Józef Krzywda, Józef Wroceński, Bronisław Wenanty Zubert, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II/2: Księga II. Lud Boży. Część III. Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego, 9-39. Poznań: Pallottinum.

Gajda, Piotr. 2008. Sankcje w Kościele w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II oraz późniejszych zmian i uzupełnień. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS.

Gasparri, Pietro, ed. 1923. Codicis Iuris Canonici Fontes. Vol. 3. Romae: Typis Polyglottis Vaticanis.

Kilumby Mayimby-Kil, Jean-Marie. 2001. L’excommunication et communion avec l’Eglise Catholique. Roma: Pontificia Universitas Urbaniana.

Kopaliński, Władysław. 1988. Słownik wyrazów obcych i obcojęzycznych. Warszawa: „Wiedza Powszechna”.

Krukowski, Józef. 2005. „Biskup Rzymski i Kolegium Biskupów.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II/1: Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. Józef Krukowski, 157-174. Poznań: Pallottinum.

Pawluk, Tadeusz. 1990. Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 4, Doczesne dobra Kościoła, Sankcje w Kościele, Procesy. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Pawluk, Tadeusz. 2002. Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 1, Zagadnienia wstępne i normy ogólne. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Sobański, Remigiusz. 2003. „Ustawy kościelne.” W Józef Krukowski, Remigiusz Sobański, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. I: Księga I. Normy ogólne, red. Józef Krukowski, 54-87. Poznań: Pallottinum.

Swastek, Józef. 1993. „Grzegorz VII.” W Encyklopedia Katolicka, t. 6, 336-337. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Vetulani, Adam. 1983. „Corpus Iuris Canonici.” W Encyklopedia Katolicka, t. 4, 597-600. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Wójcik, Walenty, Józef Krukowski, i Florian Lempa. 1987. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. T. IV: Księga V. Dobra doczesne Kościoła. Księga VI. Sankcje w Kościele. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa