Zakaz zawarcia małżeństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i Instrukcji procesowej Dignitas connubii

Magdalena Kołbuc

Abstrakt


It is necessary to meet the several prerequisites for legally binding prohibition of entering a marriage. The first prerequisite is prohibition issued by a competent church authority – the tribunal of first instance or the tribunal of appeal, the second one is prohibition addressed to certain person – which causes the nullity of the marriage concerned, or people – if this cause concerned each parties. Reasonable causes for the grounds of imposing a prohibition determine the third significant element. Legislator mentions judgment of nullity by reason of a permanent incapacity and absolutely impotent. In these circumstances a vetitum is obligatory, however there is also vetitum possibility by declaration of nullity by reason of simulation or deception. It is necessary to give rational arguments by a Tribunal while adding a vetitum to the sentence. In the case at issue tribunal should consider all the circumstances significant for the case, so that moralis certitudo was achieved.

Słowa kluczowe


małżeństwo; klauzula; wyrok; zakaz

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arroba Conde, Manuel Jesús. 2006. Diritto processuale canonico. Roma: Ediurcla.

Bensch, Teodor. 1936. Wpływ chorób umysłowych na ważność umowy małżeńskiej. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Erlebach, Grzegorz, Andrzej Dzięga, Józef Krukowski, i Ryszard Sztychmiler. 2007. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. V: Księga VII. Procesy, red. Józef Krukowski. Poznań: Pallottinum.

Fiori, A. 1976. „Psichosi, psicopatie e psiconevrosi.” In Perturbazioni psichiche e consenso matrimoniale nel diritto canonico, 29-41. Roma.

Garcia Failde, Juan Jose. 2005. Tratado de derecho procesal canonico. Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca.

Góralski, Wojciech. 2006. Kościelne prawo małżeńskie. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Greszata, Marta. 2007. Kanoniczne procesy małżeńskie. Pomoc dla studentów. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

Gręźlikowski, Janusz. 2005. Co po rozwodzie? Duszpasterze i wierni świeccy wobec małżeństw niesakramentalnych i kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Częstochowa: Kuria Metropolitalna: Tygodnik Katolicki „Niedziela”.

Gullo, Carlo. 2001. Prassi processuale nelle cause canoniche di nullita matrimoniale. Città del Vaticana: Libreria Editrice Vaticana.

Hemperek, Piotr, Wojciech Góralski, Franciszek Przytuła, i Józef Bakalarz. 1986. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. III: Księga III. Nauczycielskie zadanie Kościoła. Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Kość, Antoni. 2002. „Klauzula.” W Encyklopedia Katolicka, t. 9, 80-81. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Leszczyński, Grzegorz. 2010. „Merytoryczne i formalne problemy związane z uchylaniem klauzuli zabraniającej zawarcia nowego małżeństwa.” Prawo Kanoniczne 53, nr 3-4:185-195.

Paździor, Stanisław. 1997. „Uchylanie klauzul dołączanych do wyroków w Trybunale Archidiecezji Lubelskiej.” Ius matrimoniale 2:145-157.

Paździor, Stanisław. 2001. „Uchylanie klauzul nałożonych na osoby orzeczone jako niezdolne do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich.” Memoranda. Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej 75, nr 4:1004-1009.

Paździor, Stanisław. 2002. „Klauzula w prawie kanonicznym.” W Encyklopedia Katolicka, t. 9, 81. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Pinto, Pio Vito. 2001. I processi nel Codice di Diritto Canonico. Commento sistematico al Libro V. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.

Pugliese, Augustinus. 1962. “Clausula.” In Dictionarium morale et canonicum, t. 1, 697-698. Romae: Officium Libri Catholici.

Stankiewicz, Antoni. 1980. „L’incapacità psichica nel matrimonio: terminologia, criteri.” Apolinaris 53, fasc. 1-2:48-71.

Śliwa, Paweł. 1984. Kapłan – pasterz w oczach Bożych. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Wenz, Wiesław. 2007. „Tytuł X. Decyzja sędziego.” W Komentarz do Instrukcji procesowej „Dignitas connubii”, red. Tomasz Rozkrut, 325-351. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

Zuanazzi I. 1988. “Qualche riflessione sul divieto giudiziale di contrarre matrimonio.” In Studi sulle fonti del diritto matrimoniale canonico, ed. Sandro Gherro. Padova: CEDAM.

Żurowski, Marian. 1987. Kanoniczne prawo małżeńskie Kościoła katolickiego. Katowice: Księgarnia św. Jacka.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa