Przepisy prawne o sanktuariach w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i w Pierwszym Synodzie Diecezji Kaliskiej (2007-2009)

Sylwia Tyl

Abstrakt


In the article there were analyzed the legal norms concerning shrines included in common law and particular law of the diocese of Kalisz. The Author noticed that the shrines are sacred places to which people make pilgrimage and have lots of functions, this is why the legislator of the First Synod of Diocese of Kalisz, which took place in 2007-2009, regulated this issue in particular law.
The Author presented the term of "shrine" and indicated material and formal element. The legislator in the Code distinguished a diocesan shrine, a national shrine and an international shrine, while the legislator in diocese of Kalisz made different classification.
The Author indicated what the statutes of the shrine should regulate in particular to efficiently administrate the shrine, there was also presented the authority competent to approve these statutes. There were presented functions of the shrine curator, who is head a shrine.

Słowa kluczowe


sanktuarium; synod; statuty; diecezja kaliska; kustosz

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bakalarz, Józef. 1986. „Miejsca i czasy święte.” W Piotr Hemperek, Wojciech Góralski, Franciszek Przytuła, Józef Bakalarz, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. T. III: Księga III. Nauczycielskie zadanie Kościoła. Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła, 375-429. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Chmiel, Jerzy. 1984. „Rozwój pojęcia sanktuarium.” Ruch Biblijny i Liturgiczny 37, nr 3:200-208.

Cieślak, Zbigniew, rec. 2010. „Pierwszy Synod Diecezji Kaliskiej (2007-2009). Prawo diecezjalne Kościoła Kaliskiego, Wyd. Kuria Diecezjalna, Kalisz 2009, ss. 425.” Studia Bydgoskie 4:371-374.

Duchniewski, Jerzy. 2004. „Kustosz.” W Encyklopedia Katolicka, t. 10, 277-278. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Dudziak, Jan. 1983. „Prawno-kanoniczna koncepcja sanktuarium.” Tarnowskie Studia Teologiczne 9:60-73.

Dymowski, Eligiusz. 2008. „Sanktuarium miejscem szczególnej duszpasterskiej troski w nauczaniu magisterium Kościoła.” Pietas et Studium 1:219-231.

Krukowski, Józef. 2011. „Miejsca i czasy święte.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. III/2: Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła, red. Józef Krukowski, 428-476. Poznań: Pallottinum.

Martín de Agar, José Tomás. 2011. „Sanktuaria.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 913-916. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Pasternak, Ferdynand. 1985. „Status prawny sanktuariów w nowym prawie kanonicznym.” Prawo Kanoniczne 28, nr 1-2:217-228.

Pawluk, Tadeusz. 2002. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 1, Zagadnienia wstępne i normy ogólne. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Splitt, Jerzy Aleksander. 2004. „Zarys dziejów Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu.” W Kolegiata Kaliska na przestrzeni wieków 1303-2003. Materiały z konferencji naukowej odbytej w Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu z okazji Jubileuszu 700-lecia Parafii Kolegiackiej w Kaliszu, 6 listopada 2003, red. Gerard Kucharski, i Jacek Plota. Kalisz: Sanktuarium Świętego Józefa.

Splitt, Jerzy Aleksander. 2009. „Zarys historii kultu św. Józefa.” W Święty Józef patron diecezji, miasta i jego kaliskie sanktuarium, red. Sławomir Kęszka. Materiały do dziejów Diecezji Kaliskiej, t. 4, 13-17. Kalisz: Wydawnictwo Edytor.

Syczewski, Tadeusz. 2004. „Sanktuarium miejscem celebracji kultycznych według „Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii”.” Liturgia Sacra 10, nr 1:67-74.

Sztafrowski, Edward. 1986. Podręcznik prawa kanonicznego. T. 4. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa