Rada mediacyjna w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.

Agnieszka Romanko

Abstrakt


The article is an attempt to show the structure, competences and procedure of the realization of the competences of the mediation council. The legal basis for the establishment of this council is in the Code of Canon Law of 1983 in can. 1733 § 2.
In the article there are presented entities which are competent to establish the mediation council: conference of bishops and diocesan bishop. Functions of the council are to seek and suggest equitable solutions. Detailed competences of this mediation body, its structure and procedure should be specified in the statutes which erect the mediation council.
The author proposes for the establishment of the mediation council in polish particular law following particular law of the other countries, in which this kind of solution led to the reduction of administrative disputes. What is more, it seems advisable to adopt basic rules of the mediation procedure from the state law in force to the ecclesiastical law.

Słowa kluczowe


rada mediacyjna; Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r.; mediacja; prawo partykularne; biskup diecezjalny; konferencja biskupów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aroso, Mário. 2007. „Mediacja w prawie administracyjnym – podejście porównawcze.” W Mediacja w sprawach administracyjnych, red. Hanna Machińska, 19-21. Warszawa: Wydział Prawa i Administracji UW.

Broński, Włodzimierz. 2011. „Europejskie regulacje dotyczące mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych.” Roczniki Nauk Prawnych 21, nr 1:43-57.

Cebula, Rafał. 2011. Mediacja w polskim prawie cywilnym. Stan prawny na 1 września 2011 r. Warszawa: Ministerstwo Sprawiedliwości.

Echeverria, Lamberto. 1989. „La procédure des recours administratifs et de révocation ou de transfert des cures.” In Code de Droit Canonique annoté, ed. Lamberto Echeverria, 957-971. Paris: Éditions du Cerf-Tardy.

Egan, Edward. 1978. “De Consiliis Administrativis Ecclesiasticis in Civ. Foed. Amer. Sept. constitutes.” Periodica 67:593-606.

Felici, Pericles. 1972. “Animadversiones praeviae ad schema canonum de procedura administrative.” Communicationes 4:36-39.

Głażewski, Michał. 2005. “Conflict, mediation, consensus – and what afterwards?” W Conflicts – mediation – the youth, red. Michał Głażewski, i Lech Sałaciński, 43-52. Kraków: Impuls.

Grocholewski, Zenon. 1995. Štúdie z procesného kanonického práva. Spišské Podhradie: Kňazský seminár biskupa Jána Vojtašáka Spišská Kapitula.

Grudziecka, Magdalena, i Jerzy Książek. 2010. „Mediacja jako instytucja dla osoby pokrzywdzonej.” W Międzynarodowa konferencja. Mediacja w sprawach karnych jako instytucja dla pokrzywdzonego. Warszawa, 7-8 grudnia 2009 roku, red. Paweł Stosio, 14-27. Warszawa: Ministerstwo Sprawiedliwości.

Kmieciak, Zbigniew. 2007. „Mediacja w polskim prawie administracyjnym.” W Mediacja w sprawach administracyjnych, red. Hanna Machińska, 35-47. Warszawa: Wydział Prawa i Administracji UW.

Krukowski, Józef. 1979. Sprawiedliwość administracyjna w Kościele (zarys problematyki). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Krukowski, Józef. 1985. Administracja w Kościele. Zarys kościelnego prawa administracyjnego. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Krukowski, Józef. 2007. „Sposób postępowania w rozpatrywaniu rekursów administracyjnych oraz usuwaniu i przenoszeniu proboszczów.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. V: Księga VII. Procesy, red. Józef Krukowski, 420-450. Poznań: Pallottinum.

Krukowski, Józef. 2008. „Podstawowe pojęcia z zakresu kościelnego prawa administracyjnego.” W Kompendium wiedzy administratywisty, red. Stanisław Wrzosek, 641-664. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Krukowski, Józef. 2009. „Kanoniczne prawo powszechne i prawo partykularne w Polsce. Konferencja Episkopatu Polski i synody.” W 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce, red. Józef Krukowski, i Zbigniew Tracz, 59-85. Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie.

Krukowski, Józef. 2011a. Prawo administracyjne w Kościele. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Krukowski, Józef. 2011b. „Środki pojednawcze zmierzające do zapobieżenia powstaniu sporu administracyjnego.” Roczniki Nauk Prawnych 21, nr 1:171-179.

Labandeira, Eduardo. 2011. „Sposób postępowania w rekursach administracyjnych oraz przy usuwaniu lub przenoszeniu proboszczów.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 1299-1314. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Leszczyński, Grzegorz. 2009. „Sprawiedliwość administracyjna w Kościele.” W 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce, red. Józef Krukowski, i Zbigniew Tracz, 185-202. Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie.

McKone, Kevin. 1978. “Ecclesiastical Ombudsman tanquam conciliator.” Periodica 67:737-739.

Miras, Jorge. 2002. “De recursu adversus decreta administrativa.” In Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, IV/2, eds. Ángel Marzoa, Jorge Miras, and Rafael Rodríguez-Ocaña, 2117-2164. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, S.A.

Miziński, Artur. 2011. Status prawny adwokata w Kościele łacińskim. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Paprocki, Thomas. 2000. “The Method of Proceeding in Administrative Recourse and in the Removal or Transfer of Pastors [cc. 1732-1752].” In New Commentary on the Code of Canon Law, eds. John P. Beal, James A. Coriden, and Thomas J. Green, 1818-1847. New York–Mahwah: Paulist Press.

Pawluk, Tadeusz. 1990. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 4, Dobra doczesne Kościoła. Sankcje w Kościele. Procesy. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Polskie Centrum Mediacji, Kodeks Etyki Mediatora. 2003. Warszawa.

Quinlan, Michaёl. 1978. “De schemate commissionum administrativarum in Britannia et de sic dicto Ombudsman a Nova Zelanda proposito.” Periodica 67:607-625.

Rękas, Agnieszka, red. 2010. Czy tylko sąd rozstrzygnie w sporze? Mediacja i sądownictwo polubowne. Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów. Warszawa: Ministerstwo Sprawiedliwości.

Rovera, Virginio. 1971. “Episcopi sacrum ius et coram domino officium iudicium faciendi. De opportunitate instituendi Consilium Dioecesanum Iustitiae.” Periodica 60:573-590.

Schouppe, Jean-Pierre. 1998. “Animateurs pastoraux et laïcs engagés. Leurs droits et devoirs respectifs.” In Des laïcs en responsabilité pastorale? Accueilir de nouveaux ministères, ed. Alphonse Borras, 121-146. Paris: Éditions du Cerf-Tardy.

Sitarz, Mirosław. 2008. Kompetencje organów kolegialnych w Kościele partykularnym w sprawowaniu władzy wykonawczej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Sitarz, Mirosław. 2009. „Organy kolegialne w Kościele partykularnym.” W 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce, red. Józef Krukowski, i Zbigniew Tracz, 121-184. Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie.

Straub, Heinrich. 1970. “De quodam tribunali administrativo in Germania erigendo.” Periodica 60:591-597.

Strigl, Richard. 1983. “Verwaltungsbeschwerde und Verwaltungsgerichtsbarkeit.” In Handbuch des katholischen Kirchenrechts, eds. Joseph Listl, Hubert Müller, and Heribert Schmitz, 1011-1018. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet.

Wesemann, Paul, and Klaus Lüdicke. 1978. “De organis iustitiae administrativae in dioecesibus Reipublicae Foederalis Germaniae statutis. Fora Arbitrii Conciliationis. Tribunalia administrativa.” Periodica 67:731-736.

Wesemann, Paul. 1975. “Fora Arbitrii Conciliationis et tribunalia administrative in Germania.” Monitor Ecclesiasticus 10:189-194.

Wilemska, Elżbieta. 2008. „Mediacja.” W Encyklopedia Katolicka, t. 12, 385-386. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa