Kompetencje legislacyjne konferencji biskupów dotyczące munus docendi

Mariola Lewicka

Abstrakt


According to the teaching of the Vatican Council II, the proclaiming of the Word of God is the main function of the bishop. The teaching function of bishops can exercise personally in communion with the Roman Pontiff or collegial within the framework of the conference of bishops, what is one of the indicative of affective collegiality. Bishops assembled within the framework of the conference of bishops realize the legislative competences in the range of the teaching function issued general decrees. A conference of bishops has power to issue general decrees in cases where the Code of Canon Law of 1983 has prescribed it or a special mandate of the Apostolic See has established it either motu proprio or at the request of the conference itself (can. 455 § 1), and each and every bishop has given consent (can. 455 § 4).

Słowa kluczowe


konferencja biskupów; dekrety ogólne; recognitio; zadanie nauczania; kompetencje legislacyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arrieta, Juan Ignacio. 1997. Diritto dell’organizazione ecclesiastica. Milano: Giuffrè.

Arrieta, Juan Ignacio. 2009. „Papieska Rada do spraw Interpretacji Tekstów Prawnych.” W 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanoniczego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce, red. Józef Krukowski, i Zbigniew Tracz, 45-58. Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódźkie.

Arrieta, Juan Ignacio. 2011a. „Konferencje episkopatu.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 393-402. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Arrieta, Juan Ignacio. 2011b. „Tytuł VIII. Władza rządzenia.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 150-163. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Bianco, Luigi. 2005. La Conferenza Episcopale Italiana. Roma: Pontificia Universitas Gregoriana.

De Gregorio, Laura. 2012. “Il potere normativo delle conferenze episcopali. Il ca. 455 CIC alla luce della vicenda Italiana.” Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Revista telematica, 27 febbraio, 1-47. http://www.statoechiese.it/images/stories/2012.2/degregorio_il_potere.pdf [dostęp: 30.05.2012].

Dyduch, Jan. 1998. „Konferencja biskupów w świetle motu proprio „Apostolos Suos”.” Prawo Kanoniczne 41, nr 3-4:59-74.

Dyduch, Jan. 2007. Kardynał Karol Wojtyła w służbie Konferencji Episkopatu Polski. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej.

Góralski, Wojciech. 1989. „Władza ustawodawcza Konferencji Episkopatu według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.” Prawo Kanoniczne 32, nr 1-2:45-57.

Grocholewski, Zenon. 2002. „Munus docendi i formacja kapłanów.” L’Osservatore Romano (wyd. polskie) 33, nr 1 (239): 10.

Hemperek, Piotr. 1970. „Stanowisko prawne konferencji biskupów.” Prawo Kanoniczne 13, nr 1-2:21-48.

Janczewski, Zbigniew. 1997. „Uprawnienia konferencji biskupów w zakresie prawa o sakramentach św.” Prawo Kanoniczne 40, nr 1-2:103-114.

Krukowski, Józef. 2005. „Konferencje biskupów.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II/1: Księga II. Lud Boży. Część. I. Wierni chrześcijanie. Część. II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. Józef Krukowski, 314-333. Poznań: Pallottinum.

Krukowski, Józef. 2010. „Kompetencje konferencji biskupów w zakresie realizacji zadania nauczycielskiego Kościoła.” W Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec wyzwań XXI wieku, red. Józef Krukowski, Sławomir Fundowicz, i Mirosław Sitarz, 45-59. Radom: Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE.

Krukowski, Józef. 2011. Prawo administracyjne w Kościele. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Pawluk, Tadeusz. 2002. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 2, Lud Boży, jego nauczanie i uświęcanie. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Ruiz-Ugalde, Federico. 1991. „Controles administrativos preventivos y sucesivos en el CIC 83.” Cuadernos Doctorales. Excerpta et Dissertationibus in Iure Canonico 9:115-187.

Sitarz, Mirosław. 2004a. „Dekret ogólny.” W Mirosław Sitarz, Słownik prawa kanonicznego, 39. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Sitarz, Mirosław. 2004b. „Konferencja biskupów.” W Mirosław Sitarz, Słownik prawa kanonicznego, 96. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Sitarz, Mirosław. 2009. „Kompetencje kontrolne Stolicy Apostolskiej względem działalności legislacyjnej organów władzy w Kościele partykularnym.” W Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, t. 1, red. Józef Wroceński, i Jan Krajczyński, 725-737. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Stepnowski, Janusz. 1989. „La potestad de la Conferencia Episcopal en la doctrina europea.” Cuadernos Doctorales. Excerpta et Dissertationibus in Iure Canonico 7:490-549.

Sztafrowski, Edward. 1984. Konferencje biskupie. Studium historyczno-kanoniczne. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Sztafrowski, Edward. 1985. Podręcznik prawa kanonicznego. T. 1. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Żurowski, Marian. 1970. „Władza zwyczajna, delegowana czy kolegialna?” Prawo Kanoniczne 13, nr 1-2:49-57.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa