Zobowiązanie duchownych do celibatu według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.

Michał Grochowina

Abstrakt


The issue of celibacy obligations for clerics according to the Code of Canon Law of 1983 was taken up in the article. This problem contains the following items: 1) theological and legal basis for the celibacy obligation; 2) celibacy obligation in the Code of Canon Law of 1983; 3) celibacy in selected documents issued after the Code of Canon Law of 1983; 4) conclusion.
Legislator in can. 277, binding the clerics to celibacy, indicates the source of this obligation, what is the candidate’s own will to the orders. According to the can. 277, celibacy means chastity sensu stricto (in a perfect way). Canon Law regulation concerning celibacy law has a long Church tradition. When cleric does not obey this obligation, penal sanctions are applied.
Celibacy which is voluntarily accepted and experienced in a proper way is a spiritual reality sign, contributes to the salvation of souls which is the supreme law in the Church.

Słowa kluczowe


celibat; święcenia; czystość; wstrzemięźliwość; sankcja karna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczyk, Jerzy. 2006. „Celibat duchownych w dyspozycjach Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku.” Roczniki Nauk Prawnych 16, nr 1:333-350.

Banaszak, Marian. 2005. Historia Kościoła katolickiego. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Bączkowicz, Franciszek. 1932. Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa. T. 1. Kraków: nakładem Księży Misjonarzy.

Benedykt XVI w rozmowie z Peterem Seewaldem. 2011. Światłość Świata, Papież, Kościół i znaki czasu. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Blaza, Marek i Dariusz Kowalczyk. 2007. „Traktat o sakramentach.” W Dogmatyka, t. 5, red. Elżbieta Adamiak, Andrzej Czaja, i Józef Majewski, 215-549. Warszawa: Biblioteka „WIĘZI”.

Jankowski, Stanisław. 2009. „Życie bezżenne w Biblii i w nauczaniu Kościoła.” W Celibat znakiem płodności duchowej w Chrystusie. W 40-lecie encykliki Sacerdotalis caelibatus, red. Ireneusz Werbiński, 11-51. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Kasprzak, Sylwester. 2003. „Celibat wymogiem do święceń według obowiązującego prawa kościelnego.” Roczniki Nauk Prawnych 13, z. 2:207-240.

Król, Lech. 2009. „Celibat w Kościele katolickim, w Kościołach protestanckich i w Kościele prawosławnym.” W Celibat znakiem płodności duchowej w Chrystusie. W 40-lecie encykliki Sacerdotalis caelibatus, red. Ireneusz Werbiński, 175-198. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Krukowski, Józef. 2005. „Święci szafarze, czyli duchowni.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II/1: Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część. II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. Józef Krukowski, 54-117. Poznań: Pallottinum.

Pawluk, Tadeusz. 2002. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 2, Lud Boży, jego nauczanie i uświęcanie. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Perszon, Jan. 2009. „Celibat – dar czy przeszkoda?” W Celibat znakiem płodności duchowej w Chrystusie. W 40-lecie encykliki Sacerdotalis caelibatus, red. Ireneusz Werbiński, 65-88. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Rapacz, Józef. 2003. „Święcenia jako przeszkoda do zawarcia małżeństwa.” Analecta Cracoviensia 35:487-505.

Ryś, Grzegorz. 2002. Celibat. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Szewczul, Bożena. 2008. „Ewangeliczna rada czystości a obowiązek doskonałej wstrzemięźliwości w celibacie (kan. 599 KPK/1983).” Prawo Kanoniczne 51, nr 3-4:167-190.

Wójcik, Stanisław. 1968. „Celibat kapłański.” Homo Dei 37, nr 4:197-210.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa