Bezstronność w postępowaniu karnym wobec zakonnika, który popełnił przestępstwo przeciw szóstemu przykazaniu (kan. 695 § 1; 1395 § 2)

Jacek Siedlecki

Abstrakt


The article addresses the issues of individual rights in the procedure for expulsion of a monk with a religious institute under can. 695 § 1 of the 1983 CIC. The cause of expulsion taken offense mentioned in can. 1395 § 2 CIC 1983, the author is seeking expressions of canon law – the scope of the established theme – the principles derived from the criminal law – the principle of impartiality. Treat the whole procedery expulsion taking into account the remedies. It takes into account the differences arising from the situation when it comes to the intersection of the religious-cleric.


Słowa kluczowe


prawa podmiotowe; zasady ogólne; wydalenie z instytutu zakonnego; przełożony wyższy; dekret wydalenia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bar, Joachim, i Julian Kałowski. 1985. Prawo o instytutach życia konsekrowanego. Warszawa: Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej.

Bider, Marcin. 2006. Wydalenie fakultatywne z instytutu zakonnego według Kodeksu Prawa Kanonicznego. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Bogdan, Franciszek. 1988. Prawo zakonów, instytutów świeckich i stowarzyszeń życia apostolskiego. Poznań: Pallottinum.

Borek, Dariusz. 2007. „Uprawnienia i obowiązki ordynariusza w początkowej fazie wymiaru kar (kan. 1341-1342).” Prawo Kanoniczne 50, nr 3-4:259-260.

Corso, J. 1991. „I modi per evitare il giudizio amministrativo.” W La giustizia amministrativa nella Chipsa. Series Studi giurdici 24. Annali di dottrina e giurisprudenza canonica 1, 33-54. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.

D’Ostilio, Francesco. 1996. Il diritto amministrativo della Chiesa. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.

García, Martín Julio. 1996. Le norme generali del Codex Iuris Canonici. Roma: EDIURCLA.

Grzegorczyk, Tomasz, i Janusz Tylman. 2005. Polskie postępowanie karne. Wyd. 5. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.

Jasiński, Wojciech. 2009. Bezstronność sądu i jej gwarancje w polskim procesie karnym. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Jasiński, Wojciech. 2014. Bezstronność sądu i jej gwarancje w polskim procesie karnym. Lex Omega, txt, marzec.

Krukowski, Józef, i Remigiusz Sobański. 2003. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. I: Księga I. Normy ogólne. Red. Józef Krukowski, Poznań: Pallottinum.

Leszczyński, Grzegorz. 2008. Kościelna procedura administracyjna w Kodeksie Prawa Kanonicznego Jana Pawła II. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Majer, Piotr, red. 2011. Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Malecha, Paweł. 2009. „Lex propria Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej.” W Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, red. Józef Wroceński, i Jan Krajczyński, t. 1, 565-585. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Miras, Jorge, Javier Canosa, and Eduardo Baura, eds. 2007. Compendio di diritto amministrativo canonico. Series Pontifica Universita della Santa Croce. Subsidia Canonica. Roma: Università della Santa Croce.

Rybicki, Zygmunt, red. 1980. Mała encyklopedia prawa. Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe.

Salerno, Francesco. 1991. „Il giudizio presso la Sectio Altera del S.T. della Segnatura Apostolica.” W La giustizia amministrativa nella Chiesa. Series Studi giuridici 24. Annali di dottrina e giurisprudenza canonica 1, 125-178. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.

Scicluna, Charles J. 2005. „Procedura e prassi presso la Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo ai Delicta Graviora.” W Processo penale e tutela dei diritti nell’ordinamento canonico, red. Davide Cito, 279-288. Milano: Giuffrè Editore.

Stokłosa, Marek. 2007. La figura del superiore provinciale nel nuovo Codice di diritto canonico e nel diritto propria della Congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesu. Studia Dehoniana 48. Roma: Pontificia Università Lateranense.

Stokłosa, Marek. 2010. „Przyczyny obowiązkowego wydalenia zakonnika z instytutu.” Prawo i Kościół 2:57-58.

Syryjczyk, Jerzy. 2008. Sankcje w Kościele: część ogólna, komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa