Legitymacja kościołów i związków wyznaniowych w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym

Michał Podsiadło

Abstrakt


The subject of this paper is analysis of the powers granted to churches and religious organizations in the proceedings before the Constitutional Court. According to the author, this competence is a manifestation of the principle of cooperation of the state and churches and other religious organizations for the common good. Analysed entities are reluctant to use the abovementioned power, so the author reminds the permissible scope of religious organizations applications as well as presents the proceedings before the Constitutional Court, pointing to the specific requirements in this regard for churches and religious organizations.


Słowa kluczowe


konstytucja; współdziałanie; wniosek; kontrola konstytucyjności prawa; procedura

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czeszejko-Sochacki, Zdzisław, Leszek Garlicki, i Janusz Trzciński. 1999. Komentarz do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Domagała, Michał. 2008. „Trybunał Konstytucyjny.” W Polskie prawo konstytucyjne, red. Dariusz Górecki, 216-222. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Florczak-Wątor, Monika. 2006. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne. Poznań: Ars boni et aequi Przedsiębiorstwo Wydawnicze - Michał Rozwadowski.

Garlicki, Leszek, red. 2007a. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. 1. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Garlicki, Leszek, red. 2007b. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. 2. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Garlicki, Leszek, red. 2007c. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. 4. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Garlicki, Leszek. 2007. Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu. Warszawa: Liber.

Hauser, Maria. 2008. Odesłania w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Jaworski, Stefan J. 2001. „Uprawnienia podmiotów legitymowanych warunkowo do wszczynania postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (wybrane problemy).” W Trybunał Konstytucyjny. Księga XV-lecia, red. Ferdynand Rymarz, i Adam Jankiewicz, 123-127. Warszawa: Biuro Trybunału Konstytucyjnego.

Józefowicz, Adam. 1987. „Problematyka pism w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym.” Nowe Prawo 6:9-19.

Karp, Janusz, i Jarosław Szymanek. 2008. „Legitymacja szczególna do składania wniosków do Trybunału Konstytucyjnego (wybrane zagadnienia doktryny i praktyki).” W Standardy konstytucyjne a problem władzy sądowniczej i samorządu terytorialnego, red. Olgiert Bogucki, Jerzy Ciapała, i Przemysław Mijal, 63-77. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.

Krukowski, Józef. 2000. „Konstytucyjny system relacji między Państwem a Kościołem katolickim i oraz innymi Kościołami i związkami wyznaniowymi.” W Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej, red. Ryszard Mojak, 95-119. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Matwiejuk, Jarosław. 2005. „Konstytucyjna regulacja stosunków państwa z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi w III RP.” Administracja publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe 1 (5): 217-224.

Naleziński, Bogumił. 2010. „Wstępna kontrola skarg konstytucyjnych w postępowaniu przed TK.” W Prawa człowieka – społeczeństwo obywatelskie – państwo demokratyczne. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Pawłowi Sarneckiemu, red. Piotr Tuleja, Monika Florczak-Wątor, i Sebastian Kubas, 183-191. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu.

Pietrzak, Michał. 1999. Prawo wyznaniowe. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN.

Podsiadło, Michał. 2010. Legitymacja podmiotów o ograniczonej zdolności wnioskowej w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Kraków, mps.

Szymanek, Jarosław. 2012. „Stosunki państwo–kościół: regulacja konstytucyjna a praktyka ustrojowa.” W Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku. Inspiracje, uregulowania, trwałość, red. Jerzy Kuciński, 165-184. Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej.

Trzciński, Janusz, i Małgorzata Masternak-Kubiak. 1998. „Tezy do art. 191-193 Konstytucji.” W Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, red. Jan Boć, 295-298. Wrocław: Kolonia Limited.

Tuleja, Piotr, red. 1997. Prawo konstytucyjne. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.

Tuleja, Piotr. 2009. „Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie hierarchicznej kontroli norm.” Przegląd Sejmowy 5:35-51.

Zaleśny, Jacek. 2012. „Legitymacja szczególna zaskarżenia aktów normatywnych do Trybunału Konstytucyjnego.” W Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku. Inspiracje, uregulowania, trwałość, red. Jerzy Kuciński, 185-203. Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa