Dobro wspólne jako cel współdziałania państwa z Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi

Paweł Sobczyk

Abstrakt


Treść artykułu 25 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. została wypracowana w drodze trwającej od 1989 r. debaty konstytucyjnej, w której – obok środowisk politycznych – uczestniczyły m.in. Kościoły i inne związki wyznaniowe. Szczególna rola w ukształtowaniu przepisów wyznaniowych przypadła Kościołowi Ka­tolickiemu, w tym jego przedstawicielowi w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego – ks. prof. Józefowi Krukowskiemu.


Słowa kluczowe


dobro człowieka; dobro wspólne; relacje państwo–Kościół; współdziałanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bar, Józef. 2007. „Kościół w życiu publicznym na przykładzie zaangażowania w pomoc społeczną i działalność charytatywną w archidiecezji przemyskiej.” W Funkcje publiczne związków wyznaniowych. Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 16-18 maja 2006), red. Artur Mezglewski, 203-229. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Borecki, Paweł. 2002. Koncepcje stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi w projektach i postulatach konstytucyjnych. Warszawa: Elipsa.

Czuryk, Małgorzata. 2013. „Źródła finansowania działalności charytatywnej Kościołów i związków i innych wyznaniowych.” W Finansowanie Kościołów i innych związków wyznaniowych, red. Paweł Sobczyk, i Krzysztof Warchałowski, 233-250. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Hemperek, Piotr. 1985. „Współdziałanie między Kościołem i państwem.” Kościół i Prawo 4:79-100.

Krukowski, Józef. 2000. Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych. Wyd. 2. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Krukowski, Józef. 2004. „Konstytucyjny model stosunków między państwem a Kościołem w III Rzeczypospolitej.” W Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego. Materiały I Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 14-16 stycznia 2003), red. Artur Mezglewski, 79-101. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Majda, Janusz. 2008. „Działalność Komisji Wspólnej w latach 1989-2008 jako wyraz dialogu między państwem a Kościołem w świetle wybranych zagadnień.” Studia z Prawa Wyznaniowego 11:171-191.

Matwiejuk, Jarosław. 2007. „Pomoc społeczna realizowana przez Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny.” W Funkcje publiczne związków wyznaniowych. Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 16-18 maja 2006), red. Artur Mezglewski, 191-202. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Mezglewski, Artur, red. 2007. Funkcje publiczne związków wyznaniowych. Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 16-18 maja 2006). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Pietrzak, Michał. 2010. Prawo wyznaniowe. Wyd. 4. Warszawa: LexisNexis.

Poniatowski, Michał. 2013. „Finansowanie „kościelnych” organizacji pożytku publicznego.” W Finansowanie Kościołów i innych związków wyznaniowych, red. Paweł Sobczyk, i Krzysztof Warchałowski, 251-261.Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Rakoczy, Bartosz. 2008. Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Sobczyk, Paweł. 2004. „Udział przedstawiciela Episkopatu Polski w pracach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego nad artykułem 25 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.” W Ecclesia et Status. Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej profesora Józefa Krukowskiego, red. Antoni Dębiński, Krzysztof Orzeszyna, i Mirosław Sitarz, 859-887. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Sobczyk, Paweł. 2005. Kościół a wspólnoty polityczne. Warszawa: Santiago.

Sobczyk, Paweł. 2007. „Stanowisko Prymasa Polski w sprawie wartości i wolności religijnej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.” Annales Canonici 3:231-244.

Sobczyk, Paweł. 2008. „Aksjologia Konstytucji RP w postulatach Episkopatu Polski.” Seminare. Poszukiwania naukowe 25:159-172.

Sobczyk, Paweł. 2013. Konstytucyjna zasada konsensualnego określania stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem Katolickim. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Sobczyk, Paweł. 2014. „Dobro człowieka i dobro wspólne – art. 25 ust. 3 in fine Konstytucji RP w pracach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.” W Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, red. Wacław Uruszczak, Katarzyna Krzysztofek, i Maciej Mikuła, 55-70. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Stanisławski, Tadeusz. 2007. „Darowizny jako sposób finansowania zadań publicznych związków wyznaniowych.” W Funkcje publiczne związków wyznaniowych. Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 16-18 maja 2006), red. Artur Mezglewski, 231-235. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Stanisławski, Tadeusz. 2009. „Darowizny na cele kultu religijnego i kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Kontrowersje i nowe rozwiązania.” Studia z Prawa Wyznaniowego 12:329-339.

Stanisławski, Tadeusz. 2011. Finansowanie instytucji wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Stanisz, Piotr. 2011. „Naczelne zasady instytucjonalnych relacji państwo – kościół.” W Artur Mezglewski, Henryk Misztal, Piotr Stanisz, Prawo wyznaniowe, wyd. 3, 74-88. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.

Szymanek, Jarosław. 2005. „Klauzule wyznaniowe w Konstytucji RP.” Studia z Prawa Wyznaniowego 8:5-43.

Ulijasz, Bogusław. 2007. „Prawne formy współdziałania państwa i Kościoła katolickiego w zakresie pomocy społecznej.” W Funkcje publiczne związków wyznaniowych. Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 16-18 maja 2006), red. Artur Mezglewski, 161-189. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Walencik, Dariusz. 2007. „Wpłaty 1% podatku jako sposób refinansowania pomocy społecznej.” W Funkcje publiczne związków wyznaniowych. Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 16-18 maja 2006), red. Artur Mezglewski, 237-269. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Walencik, Dariusz. 2009. „Wpłaty 1% podatku dochodowego od osób fizycznych jako źródło finansowania działalności instytucji kościelnych.” Studia z Prawa Wyznaniowego 12:311-327.

Walencik, Dariusz. 2010. „Darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych.” Studia z Prawa Wyznaniowego 13:261-277.

Zarzycki, Zdzisław. 2007. „Współdziałanie Kościołów i innych związków wyznaniowych w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Wybrane zagadnienia prawne.” Studia z Prawa Wyznaniowego 10:23-60.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2015.4.1-11

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa