Aktualna problematyka nabycia przez kościelne osoby prawne statusu organizacji pożytku publicznego

Michał Poniatowski

Abstrakt


Artykuł dotyczy analizy problemów związanych z uzyskaniem statusu organizacji pożytku publicznego przez kościelne osoby prawne w polskim systemie prawnym. Przedstawione zostały wymogi i podstawowe skutki prawne nabycia przez kościelne osoby prawne tego statusu, które podzielono na aspekt strukturalny i personalny. W dalszej części opracowania został przedstawiony zarys aktualnej procedury sądowej uzyskania powyższego statusu przez kościelne osoby prawne. Na zakończenie artykułu przedstawiono podstawowe wnioski.


Słowa kluczowe


Kościół; państwo; działalność charytatywna; współdziałanie Kościoła i państwa; dobro człowieka; dobro wspólne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barański, Robert. 2012. „Działalność bieżąca.” W Robert Barański, Anna Olejniczak, Fundacje i stowarzyszenia. Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną, wyd. 2, 29-89. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.

Blicharz, Jolanta. 2012. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa o spółdzielniach socjalnych. Komentarz. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer Polska business.

Cioch, Henryk. 2003. „Organizacje pożytku publicznego i wolontariat – nowe regulacje prawne.” Rejent 10:11-26.

Czuryk, Małgorzata. 2013. „Źródła finansowania działalności charytatywnej Kościołów i innych związków wyznaniowych.” W Finansowanie Kościołów i innych związków wyznaniowych, red. Paweł Sobczyk, i Krzysztof Warchałowski, 233-250. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Kopyra, Jerzy. 2005. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.

Krukowski, Józef. 2008. Polskie prawo wyznaniowe. Wyd. 4. Warszawa: LexisNexis.

Olejniczak, Anna. 2013. „Standardy i procedury dotyczące zbiórek publicznych, kampanii 1% oraz innych form kampanii społecznych.” W Standardy i procedury w organizacjach pozarządowych, 127-160. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.

Poniatowski, Michał. 2013. „Finansowanie „kościelnych” organizacji pożytku publicznego.” W Finansowanie Kościołów i innych związków wyznaniowych, red. Paweł Sobczyk, i Krzysztof Warchałowski, 251-261. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Staszczyk, Piotr. 2013. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.

Walencik, Dariusz. 2009. „Ewolucja procedury alokacji 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.” Przegląd Prawa Wyznaniowego 1:9-25.

Zamojski, Łukasz. 2009. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2015.4.1-9

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa